Публічна інформація

Інформація Посилання
Основні документи

Статут ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського

Зміни до Статуту – прийняті «28» серпня  2015 р., протокол № 1

Ліцензії та сертифікати про акредитацію

Колективний договір на 2016-2018 роки

Концепція розвитку Університеу на 2013-2017рр.

Правила внутрішнього розпорядку

Виписка з державного реєстру юридичних осіб

 Положення про колегіальні органи Положення про Вчену раду ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського

Положення про наглядову раду

Річні звіти Річний звіт ректора за 2015-2016 навчальний рік
Вакансії Положення про проведення конкурсу, прийняття на роботу, продовження трудових відносин і звільнення з посад науково-педагогічних та педагогічних працівників у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України”

Оголошення про вакантні посади науково-педагогічних працівників

Відповідь на запит на публічну інформацію про вакантні посади

 Організація освітнього процесу Положення про деканатПоложення про ректорат

Положення про запобігання плагіату

Положення про методичний кабінет

Положення про навчальний відділ

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про стипендіальне забезпечення

Положення про проведення практики студентів

Положення про проведення практики іноземних студентів

Положення про медичний факультет

Положення про стоматологічний факультет 

Положення про факультет іноземних студентів

Положення про фармацевтичний факультет

Положення про приймальну комісію

Положення про порядок замовлення, друк, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України”

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)

Положення про порядок переведення студентів,які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб

Положення про Комісію ДВНЗ “Тернопільський державний медичний уніерситет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України” з визнання документів про освіту виданих навчальними закладами інших держав.

Положення про студентське самоврядування

Графік освітнього процесу на 2016-2017 н.р.

Навчальні Плани на 2016-2017 навчальний рік

Положення про екзаменаційну комісію, організацію та порядок проведення державної атестації у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”

Положення про вибіркові дисципліни у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”

Типове положення про теоретичну кафедру ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”

Типове положення про клінічну кафедру  ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”

Положення структурних підрозділів університету Положення про навчальний відділ
Положення про відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Положення про центральний методичний кабінет
Положення про лікувальний відділ
Положення про науковий відділ
Положення про сектор аспірантури, клінічної ординатури та магістратури
Положення про університетську клініку
Положення про стоматологічний відділ університетської клініки
Положення про санаторій-профілакторій
Положення про відділ програмно-апаратного забезпечення
Положення про адміністративно-господарську частину
Положення про планово-фінансовий відділ
Положення про юридичний відділ
Положення про господарську службу
Положення про відділ виробничої практики студентів
Положення про міжкафедральний навчально-тренінговий центр практичної підготовки
Положення про навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги
Положення про навчально-науковий відділ незалежного тестування
Положення про канцелярію
Положення про студенські гуртожитки
Положення про відділ кадрів

Результати щорічного оцінювання Положення про відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

Розмір плати за навчання та надання додаткових освітніх послуг Вартість навчання

Вартість проживання в гуртожитку

 Штатний розпис Штаний розпис по загальному фонду на 2017р.(КПКВ 2301070)

Штаний розпис по спеціальному фонду на 2017р.(КПКВ 2301070)

Штаний розпис по загальному фонду на 2017р.(КПКВ 2301020)

 Фінансові звіти Звіт за 2014р

Звіт за 2015р

Звіт за 1 квартал 2015р

Звіт за 2 квартал 2015р

Звіт за 3 квартал 2015р

Звіт за 1 квартал 2016р

Звіт за 2 квартал 2016р

Звіт за 4 квартал 2016р

Кошторис та зміни до нього Тимчасовий кошторис на 2017р.(КПКВ 2301020)

Тимчасовий кошторис на 2017р.(КПКВ 2301070)

Кошторис на 2017 р. (КПКВ 2301020)

Кошторис на 2017 р. (КПКВ 2301070)

 Правила прийому Правила прийому до ТДМУ
 Інформація щодо проведення тендерних процедур Проведення тендерних процедур(державні закупівлі)

Проведення тендерних процедур(державні закупівлі)2016

Додаток до річного плану закупівель

Доступ до публічної інформації

Тернопільський державний медичний університет надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського для подання інформаційного запиту:
м.Тернопопіль, майдан Волі 1, 46001, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);
Тел.: +380 352 524492
Fax: +380 352 524183, 250929
електронна пошта: university@tdmu.edu.ua

Інформація щодо виконання ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського Закону України «Про доступ до публічної інформації»