Iнститут медсестринства

Навчально-науковий інститут медсестринства

 

Дата заснування: 20 квітня 1995 року

Адреса: Коцюбинського, 3,

м. Тернопiль, 46001, Україна,

тел. +38(0352) 430927, 520584;

факс: +38 (0352) 430927

е-mail: med_wkola@tdmu.edu.ua;

Web: www.tdmu.edu.ua

Директор

 к. біол. наук,  доцент

         ЯСТРЕМСЬКА

Світлана Олександрівна

Заступник директора

20160105_142349

 асистент

             ДАНЬЧАК 

Світлана Володимирівна

В навчально-науковому інституті медсестринства здійснюєся підготовка фахівців з числа вітчизняних та іноземних студентів за спеціальностями:

  • 5.12010102 «Сестринська справа» – молодший спеціаліст
  • 6.120101 «Сестринська справа» – бакалавр
  • 8.12010006 «Сестринська справа» – магістр

Навчання проводиться за денною та дистанційною формами.

Пріоритетним завданням Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського стало подолання стереотипу у підготовці та ставленні до медичних сестер як до виконавців ролі помічника лікаря у ході лікувально-діагностичного процесу, так як сучасне життя заставляє підняти рівень вітчизняної медсестринської справи до вимог світових стандартів.

Окремим підрозділом, що поєднує теоретичну і практичну підготовку середнього медичного персоналу, в ТДМУ став ННІ медсестринства.

Новий навчальний корпус ННІ медсестринства на вул. Коцюбинського, 3

Навчально-науковий iнститут медсестринства створений за постановою вченої ради Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського вiд 27 вересня 2005 року № 2 та наказом ректора унiверситету вiд 04 жовтня 2005 року № 08.01-22/2359 і почав функцiонувати 10 жовтня 2005 року. База iнституту – корпуси медунiверситету та вiддiлення лiкарень м. Тернополя.

На базі цього корпусу розміщено комп’ютерний зал на 40 комп’ютерів, бібліотека з читальним залом, 2 лекційні аудиторії (велика на 150 місць та мала на 40 місць), які оснащені стаціонарною проекційною апаратурою, навчальні кімнати, тренажерно-фантомний зал, кімнати адміністрації, викладачів, технічного персоналу.

Навчальні лабораторії, їх обладнання відповідають сучасному рівню, забезпечені сучасними меблями, технічними засобами в обсягах та кількості, відповідних до вимог щодо організації навчального процесу.

Бібліотека з читальним залом

 

Комплекс студентського харчування

Матеріально-технічна база ННІ повністю оновлена та оснащена найсучаснішими навчальними муляжами, манекенами та тренажерами. Прекрасна бібліотека підручників з медсестринства американських та канадських видань є важливим джерелом для підготовки до занять для студентів та викладачів.

 

Лабораторія практичних навичок оснащена найсучаснішими навчальними муляжами,
манекенами та тренажерами

 7a

Асистент Максимова В.В. із студентами в лабораторії практичних навичок

Вивчення медсестринських маніпуляцій студентами-іноземцями

 Ще задовго до реорганізації ТДМУ здійснював активну міжнародну співпрацю з університетами США, Канади та Європи з питань медсестринської освіти. Уже за рік інститут медсестринства сформував у своїй структурі нові підрозділи, такі як Американська та Міжнародні медсестринські школи. Вперше в Україні згідно з наказом МОЗ та МОН України в ТДМУ почав успішно функціонувати експериментальний освітній проект щодо підготовки фахівців з медсестринства з числа іноземних громадян за спеціальними навчальними планами, що грунтуються на досвіді кращих американських медсестринських шкіл.

Почавши усього з 10 студентів у 2006 р., станом на 2015 рік було збільшено набір студентів у сорок разів.

 1519

1617

Випускники ННІ медсестринства різних років

Результатом успішної роботи зі створення освітніх стандартів стало внесення змін до Постанови Кабінету міністрів України від 24/05 1997р. №507 про введення в дію освітньо-кваліфікаційного рівня магістр сестринської справи (8.12010006 “Cестринська справа”), галузі знань 1201 “Медицина”.  Відповідно, вперше в Україні, в навчально-науковому інституті медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського у липні 2008 року затверджено програму, одержано ліцензію та розпочато підготовку фахівців такого рівня, що дало можливість студентам продовжувати професійний ріст та отримати ступінь магістра сестринської справи.

Головною складовою ступеневої освіти в медицині є забезпечення безперервності підготовки фахівців, а це в свою чергу передбачає запровадження суттєвих методологічних змін в навчанні. В сучасних умовах при різкому зростанні обсягу інформації та утрудненості перебуванні осіб на очному циклі одним з можливих виходів у забезпеченні професійної підготовки спеціалістів є запровадження дистанційної форми навчання. Така форма дозволить розкрити пріоритети медсестринства в реформуванні галузі охорони здоров’я України.

Вивчивши світовий досвід роботи дистанційної форми навчання на детальному прикладі медсестринської школи Мері Блек (Південна Кароліна, США) та заручившись підтримкою Міністерства охорони здоров’я України, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського вперше в державі з 2008-2009 н.р. запровадив дану форму навчання щодо підготовки медсестер-бакалаврів та магістрів.

Дистанційна форма навчання у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» здійснюється вже протягом 7 років на основі наказу Міністерства освіти і науки України за №828 від 05.09.08р. Запровадження та розвиток даної форми навчання відбувається, враховуючи досвід навчальних закладів США та інших країн, де існує дистанційна (он-лайн) форма навчання для підготовки медсестер бакалаврів та магістрів, які мають базову медсестринську освіту і працюють в госпіталях. Дистанційна програма навчання в ТДМУ набуває все більшої популярності серед вітчизняних студентів, а також в ній беруть участь студенти-громадяни США, Канади, Ізраїлю, Нігерії, Гани, Зімбабве та країн Європи. Навчаються за даною формою дипломовані працюючі молодші спеціалісти чи бакалаври, а студенти-іноземці є ліцензованими медсестрами у відповідних країнах.

Запорукою успіху дистанційного навчання є можливість здобуття нових знань без відриву від основного місця роботи. Здобуття кваліфікації бакалавра чи магістра медсестринства забезпечує студентам-випускникам ТДМУ можливість кар’єрного зростання та фінансового благополуччя. Всі випускники-іноземці ТДМУ, які подали свої документи на підтвердження дипломів, успішно пройшли евалуацію членами NACES (Національна Асоціація з Акредитації і Евалюації Дипломів) в США і прийняті госпіталями, де наші випускники працюють ліцензованими медсестрами.

Відповідно до умов виконання контракту, щороку викладачі нашого університету здійснюють виїзди в локальні центри Америки, з якими нашим університетом укладено договір щодо спільної діяльності з дистанційної підготовки дипломованих спеціалістів за напрямом «Сестринська справа».

01-300x200

Підписання угоди між ТДМУ та компанією «Global Professional Consulting»

06-300x200 08-300x200

 12-225x30014-225x300

Практична частина іспиту та захист магістерських робіт в локальному центрі м. Нью Йорк (США)

Випускники дистанційної форми навчання спеціальності «Сестринська справа» успішно підтверджують дипломи в незалежних евалуаційних агенціях США, що надає їм значні можливості кар’єрного зростання та фінансового благополуччя. На даний час програма дистанційного навчання в ТДМУ має високий рівень довіри та користується попитом серед медсестер-громадян США.

Майже кожного року наш навчально-науковий інститут виступає ініціатором проведення потужних міжнародних конференцій з медсестринства.

Студенти та молоді вчені ННІ медсестринства приймають активну участь у міжнародних конференціях, семінарах та симпозіумах. До наукової роботи залучені як вітчизняні студенти так і студенти-іноземці.

21 22 23 24 25IMG_6355

Участь викладачів та студентів ННІ медсестринства в наукових конференціях, семінарах та симпозіумах

В ННІ медсестринства налагоджена міжнародна співпраця.

Викладачі ННІ медсестринства перебували в медсестринській школі імені Мері Блек, яка є підрозділом Університету Південної Кароліни Апстейт, США з метою вивчення системи навчання медичних сестер у США, зокрема: особливості клінічної роботи студентів та налагодження питання щодо співпраці цього закладу з Тернопільським державним медичним університетом.

26

На стажуванні в медсестринській школі Мері Блек, яка є підрозділом Університету Південної Кароліни Апстейт, США

Також представники ННІ медсестринства в 2006-2010 р.р. приймали участь в конкурсі на отримання Гранту по проекту MATRA. Мета останнього – покращення стану надання медичної допомоги особам похилого віку в Україні. Програма спонсорується Урядом Нідерландів.

 

В рамках програми міжнародного обміну на базі університету імені Грента МакЮена (м. Едмонтон, Канада) у жовтні 2014 року проходили стажування викладачі нашого навчального закладу, які навчають студентів ННІ медсестринства. Програма візиту включала відвідання занять з різних предметів, зустрічі з викладачами медсестринських програм, візити до лікувальних закладів.

2929 1  30 31

Стажування доцента кафедри акушерства та гінекології № 2 Н.В. Петренко та старшого лаборанта кафедри загального догляду за хворими, магістра медсестринстваТ.Ю. Рибалки  на базі університету імені Грента МакЮена, Канада

Важливим компонентом співпраці між ТДМУ та університетом МакЮена є робота з дослідження посттравматичного синдрому (ПТС). В рамках даної співпраці викладачами канадського університету МакЮена та ТДМУ розроблений елективний курс «Психологічне здоров’я» для впровадження його в навчальний план професійної підготовки бакалаврів медсестринства та післядипломної підготовки практикуючих медсестер. 

32 33 34

Обговорення питання навчання основам надання психологічної допомоги пацієнтам під час зустрічі заступника директора Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки МОЗ України, начальника відділу освіти та науки Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки МОЗ України Олександра Волосовця і ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професора Михайла Корди із представниками Університету імені Грента МакЮена – професором Елізабет Бургес-Пінто та проектним менеджером Центру українських ресурсів та розвитку Юрієм Конкіним.

Налагоджується співпраця ННІ медсестринства з ще одним навчальним закладом Канади – Саскачеванською Політехнікою (колишній Саскачеванський інститут прикладних наук і технологій), у складі якого є медсестринська школа. Проведено попередні перемовини з представниками відділу міжнародних зв’язків і директором школи медсестринства, пані Лоурен, щодо укладення договору про співпрацю, обміну студентами та викладачами, навчання для здобуття PhD з медсестринства та можливість участі в грантових програмах, фінансованих урядом Канади.

У подальших планах ННІ медсестринства – вдосконалення роботи над існуючими програмами, щоб в майбутньому інститут могли називати не лише першим, але й кращим освітнім закладом медсестринської освіти.