Товариство терапевтів Тернопільської області

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами

Громадської організації «Товариство  терапевтів Тернопільської області»

Протокол від 20  травня 2016  року, № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Громадської організації

«Товариство  терапевтів Тернопільської області»

 

 

 

 

 

Тернопіль – 2016

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Громадська організація «Товариство  терапевтів Тернопільської області» (надалі – Організація) є громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів членів Організації.

1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України, цим Статутом.

1.3. Організація діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, відсутності майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Організація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні кошти, рахунки, в тому числі валютний, в банківських установах, печатки, штампи, бланки, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.5. Організація може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах.

1.6. Організація самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру.

1.7. Повне найменування Організації українською мовою – Громадська організація «Товариство  терапевтів Тернопільської області».

1.8. Скорочене найменування Організації українською мовою – ГО «ТТТО».

1.9. Юридична адреса Організації: ___________________________________________

 

 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Метою (цілями) діяльності Організації є: захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних інтересів членів Організації, а також  сприяння розвитку громадської активності жителів сіл, селищ і міст та ініціатив громадських організацій, органів студентського самоврядування.

Асоціація діє на принципах:

1) добровільності;

2) самоврядності;

3) вільного вибору території діяльності;

4) рівності перед законом;

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);

6) прозорості, відкритості та публічності;

2.2. Основними напрямками діяльності Організації є:

 • співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями громадян і громадами Тернопільщини в межах чинного законодавства;
 • взаємодія з владними структурами та органами місцевого самоврядування щодо підтримки членів Організації та вирішення нагальних та проблемних питань;
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • надання інформаційно–консультаційної допомоги громадам, організаціям, об’єднанням, органами влади і місцевого самоврядування;
 • взяття участі у проведенні освітніх заходів, конференцій, семінарів та форумів;
 • взяття участі у проведенні аналітичних досліджень;
 • сприяння запровадженню новітніх технологій в управлінні муніципалітетами, органами влади та громадськими організаціями;
 • сприяння прозорій, підзвітній та ефективній діяльності влади та місцевого самоврядування;
 • підвищення ролі громади у процесах прийняття рішень владою та місцевого самоврядування в межах чинного законодавства;
 • проводити іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.3.Для вирішення статутної мети (цілей) Організація має право:

 • збирати добровільні пожертвування на доброчинні цілі Організації;
 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 • представляти і захищати законні інтереси Організації та його членів у державних, приватних, громадських Організаціях;
 • здійснювати заходи щодо розвитку й зміцнення зв’язків з іншими громадськими Організаціями;
 • створити інформаційну сторінку Організації;
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

2.4. Організація може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.5. Організація також користується всіма іншими правами, які не заборонені та передбачені законодавством України для громадських організацій

 

 1. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.

НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА.

 

3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації.

3.2. Членство в Організації є фіксованим.

3.3. Прийом членів до Організації здійснюється за рішенням Правлінням Організації. Членство в Організації є добровільним.

3.4. Підставою для прийняття в члени Організації є заява особи, яка розглядається Правлінням Організації протягом одного місяця.

3.5. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

3.6. Прийом у члени Організації здійснюється за умови сплати вступного внеску.

3.7. Члени Організації мають право:

1) брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;

2) брати участь у Загальних зборах, обирати і бути обраними до керівних органів Організації;

3) вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;

4) отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

5) мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;

6) добровільно припиняти членство в Організації.

3.8. Члени Організації зобов’язані:

1) виконувати вимоги Статуту Організації;

2) сприяти виконанню статутних завдань Організації;

3) пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

4) виконувати вимоги керівних органів Організації;

5) сплачувати вступні та членські внески.

3.9. Членство в Організації може бути припинено у добровільному порядку за рішенням Правління Організації на підставі письмової заяви про вихід із числа членів Організації.

3.10. За порушення вимог Статуту Організації член Організації може бути виключений з її числа на підставі мотивованого рішення Правління Організації з обов’язковим письмовим повідомленням цього члена Організації. Рішення Правління Організації про виключення з числа членів Організації може бути оскаржене до Загальних зборів Організації.

3.11. Правління Організації приймає рішення про припинення членства в Організації у випадку:

1) неодноразового порушення вимог Статуту Організації;

2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;

3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;

4) неприйняття участі в діяльності Організації протягом попереднього року;

5) невчасної сплати членських внесків.

3.12. Припинення членства в Організації має наслідком припинення перебування особи на посаді в Організації.

 

 1. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КЕРІВНИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

 

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, за рішенням Правління Організації. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Голови Організації, Правління Організації або Ревізійної комісії (Ревізора). Дата, час, місце і порядок денний Загальних зборів визначається Правлінням Організації не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення.

4.2. Загальні збори вважаються правомочними, коли в них бере участь не менше 50% членів від їх загальної кількості. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Організації на Загальних зборах, крім випадків, передбачених цим Статутом. При відсутності кворуму, Загальні збори можуть бути перенесені на строк до 15 днів.

Рішення про затвердження змін та доповнень до Статуту Організації /нової редакції Статуту Організації, реалізація права власності Організації, припинення Організації, приймаються 3/4 голосів учасників, що приймають участь у Загальних зборах.

4.3. Кожен член Організації має один голос на Загальних зборах.

4.4. Загальні збори проводить голова Загальних зборів Організації, який обирається на засіданні Загальних зборів Організації.

4.5. Загальні збори Організації:

 • затверджують зміни та доповнення до Статуту Організації, а також нову редакцію Статуту Організації;
 • затверджують регламент проведення Загальних зборів;
 • затверджують основні напрямки, плани і програми діяльності Організації;
 • обирають строком на 4 роки членів Правління, Голову Організації, заслуховують і затверджують річні звіти Голови Організації та Правління Організації;
 • мають право, за наявності достатніх підстав, достроково припинити повноваження Голови Організації та членів Правління Організації;
 • обирають строком на 5 років і звільняють з посад голову і членів Ревізійної комісії (Ревізора) Організації, заслуховують і затверджують звіти голови Ревізійної комісії (Ревізора) Організації про її діяльність;
 • визначають участь Організації в інших об’єднаннях юридичних осіб;
 • реалізують право власності на майно Організації, делегують окремі повноваження іншим органам або особам (крім тих, що визначені законом як виключні повноваження Загальних зборів);
 • приймають рішення про припинення діяльності Організації, призначають ліквідаційну комісію;
 • вирішують інші питання діяльності Організації в межах своєї компетенції та діючого законодавства.

4.6. Постійно діючим керівним органом Організації в період між Загальними зборами є Правління. Правління вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів. Зокрема, Правління Організації вирішує питання членства в Організації. Засідання Правління відбуваються не рідше одного разу на місяць та скликаються Головою Організації.

4.7. Кількісний і персональний склад Правління визначається Загальними Зборами Організації. Правління обирається терміном на 4 роки.

4.8. Засідання Правління вважається чинним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління. Усі рішення на засіданнях Правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. При голосуванні кожен член Правління має один голос.

4.9. До повноважень Правління Організації відноситься:

 • скликання Загальних зборів;
 • прийняття рішень про прийняття та виключення із числа членів Організації;
 • виконання рішень Загальних зборів Організації, прийнятих в межах їх компетенції;
 • затвердження та контроль за виконанням планів і програм діяльності Організації;
 • прийняття рішення про заснування засобів масової інформації;
 • розробка додаткових положень про діяльність Ревізійної комісії (Ревізора) Організації;
 • винесення на обговорення Загальних зборів і затвердження річних звітів про діяльність Організації та рекомендацій розподілу ресурсів на наступний рік;
 • прийняття рішень про створення (ліквідацію) юридичних осіб (підприємств, товариств), відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів, положень;
 • визначення розміру та порядку сплати вступного та членських внесків;
 • прийняття рішень про фонд заробітної плати та штатний розклад працівників Організації;
 • визначення умов оплати праці штатних працівників Організації;
 • здійснення функцій щодо господарювання майном та коштами Організації в межах наданої компетенції;
 • прийняття рішення про утворення і закриття відокремлених підрозділів Організації;
 • затвердження ескізів печатки, штампів, посвідчень та символіки Організації;

4.10. Правління Організації має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань організації протягом року в почесні члени (учасники) Організації.

4.11. Правління Організації має право встановлювати відзнаки для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації.

4.12. Організацію очолює Голова Організації, який одночасно є Головою Правління Організації.

4.13. Вищою посадовою особою Організації є Голова Організації, котрий підзвітний Загальним зборам. Голова Організації обирається Загальними зборами з числа членів Організації із терміном повноважень на 5 років. За потреби, Загальні збори обирають Заступника Голови Організації, який виконує обв’язки Голови Організації на час його відсутності.

4.14. Голова Організації:

 • очолює Правління Організації, визначає порядок і зміст її роботи, головує на засіданнях Правління Організації, організовує ведення протоколів на засіданні Правління, контролює виконання рішень Загальних зборів і Правління Організації;
 • офіційно представляє Організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з іншими установами, організаціями та підприємствами, зарубіжними організаціями, іншими особами в Україні та в інших державах;
 • видає розпорядження, довіреності, підписує рішення Правління Організації;
 • має право делегувати свої повноваження чи їх частину іншому (іншим) члену (членам) Правління Організації;
 • має право відкривати і закривати рахунки Організації в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
 • скликає позачергові Загальні збори;
 • затверджує штатний розклад та фонд оплати праці Організації з урахуванням рішення Правління Організації;
 • укладає трудові та цивільно-правові договори, звільняє та приймає працівників згідно з законодавством;
 • видає накази та інші обов’язкові для працівників Організації акти і керує їхньою діяльністю;
 • укладає від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням положень цього Статуту;
 • забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;
 • звітує на засіданні Правління Організації про поточну діяльність Організації;
 • приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснює інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації;
 • здійснює іншу діяльність у межах повноважень, наданих йому Загальними зборами та діючим законодавством.

4.15. У випадку, коли Голова Організації тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує Заступник Голови Організації.

4.16. Контролюючим органом Організації є Ревізійна комісія (Ревізор) Організації.

4.17. Обрання та призначення Ревізійної комісії (Ревізора) Організації є обов’язковим у випадку прийому до Організації більше 50-ти членів.

4.18. Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) Організації обираються Загальними зборами на термін 5 років.

4.19. Ревізійна комісія (Ревізор) Організації:

 • проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Організації за власною ініціативою, за дорученням Загальних зборів Організації або вимогою 1/3 членів Організації;
 • звітує про свою діяльність перед Загальними зборами, подає на затвердження Загальних зборів річний звіт про свою діяльність;
 • здійснює контроль за дотриманням усіма органами Організації та її членами вимог Статуту Організації та інших нормативних документів Організації.

4.20. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Організації мають право доступу та перевірки будь-яких фінансових документів Організації. Контроль за діяльністю Організації здійснюється у формі ревізій та перевірок. Про результати ревізій та перевірок складаються висновки, які подаються Правлінню Організації для інформації чи прийняття відповідного рішення у разі необхідності.

4.21. Ревізія фінансової та господарської діяльності Організації здійснюється не менше ніж один раз на рік. Для здійснення таких перевірок Ревізійна комісія (Ревізор) Організації може залучати експертів, відповідних фахівців згідно із затвердженим кошторисом Організації;

4.22. Ревізійна комісія (Ревізор) Організації має право вимагати від посадових осіб Організації та її членів необхідні матеріали, фінансові та інші документи, а також особисті пояснення.

4.23. Ревізійна комісія (Ревізор) Організації може вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Організації, або засідання Правління Організації, якщо виникла загроза інтересам Організації чи її членам або виявлені зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

4.24. Засідання Ревізійної комісії Організації скликаються Головою Ревізійної комісії і вважаються чинними, якщо на них присутні більше половини членів Ревізійної комісії. Усі рішення на засіданнях Ревізійної комісії ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів Ревізійної комісії. При голосуванні кожен член Ревізійної комісії має один голос.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ.

 

5.1. Голова Організації, Правління звітує перед членами Організації з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації на Загальних зборах.

5.2. Усі керівні органи Організації мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань Організації.

5.3. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про виконані статутні завдання.

5.4. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань Організації підлягає оприлюдненню на власній Інтернет сторінці Організації або в засобах масової інформації протягом 30 днів з дня озвучування та не пізніше як 50 днів по закінченню календарного року.

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

6.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови Організації, Правління Організації або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

– на дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до Голови Організації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржуються, та протягом 10 (десяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. У разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. У разі відхилення скарги Правління Організації – повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються;

– на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації – первинна скарга подається до Правління Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. У разі відхилення скарги Правління Організації – повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються;

– на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Організації – первинна скарга подається до Голови Організації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 10 (десяти) робочих днів, із обов’язковим викликом члена Правління Організації, який скаржиться, а також члена Правління Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. У разі відхилення скарги Головою Організації – повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.

6.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому засіданні Загальних зборів, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

6.3. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації подається до суду, відповідно до чинного законодавства.

 

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

7.1. Організація є неприбутковою організацією.

7.2. Організація має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, та використовує їх відповідно до законодавства України та цього Статуту.

7.3. Організація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.4. Організація може мати у власності земельні ділянки, будівлі, споруди, транспорт, обладнання, інвентар, грошові кошти у національній та іноземній валютах, акції, інші цінні папери та майно, необхідне для забезпечення своєї статутної діяльності.

7.5. Порядок сплати вступних та членських внесків визначається Положенням про вступні та членські внески Організації або іншими внутрішніми документами.

7.6. Члени Організації не мають права на частку майна Організації. Доходи або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між її членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи), а використовуються для досягнення мети і виконання завдань, передбачених цим Статутом.

7.7. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації. Організація не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів.

7.8. Організація, створені нею юридичні особи, веде податковий та бухгалтерський облік, подає статистичну, фінансову та іншу звітність у відповідності з чинним законодавством. Організація вносить до державного бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

 

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються та ліквідовуються за рішенням Правління Організації згідно із цим Статутом.

8.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

8.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

8.4. Відокремлені підрозділи Організації керуються у своїй діяльності Статутом Організації та можуть діяти на підставі положення, яке затверджується Правлінням Організації.

8.5. Відокремлені підрозділи представляють інтереси Організації та забезпечують реалізацію завдань визначених Статутом Організації.

8.6. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює керівник, який призначається Правлінням Організації і діє на підставі довіреності та положення про відокремлений структурний підрозділ.

8.7. У разі ліквідації відокремленого підрозділу, його майно переходить до Організації.

8.8. Діяльність відокремленого підрозділу не повинна суперечити Статуту Організації

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації, затвердження нової редакції Статуту Організації приймаються Загальними зборами, якщо за це проголосувало не менше 3/4 членів, присутніх на Загальних зборах

9.2. Зміни та доповнення, що внесені в Статут Організації, нова редакція Статуту Організації, підлягають обов’язковій реєстрації в установленому законодавством порядку.

 

 1. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізаціЮ Організації. Вирішення майнових питань, пов’язаних з її припиненням.

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом:

– реорганізації або саморозпуску;

– примусового розпуску.

10.2. Реорганізація або саморозпуск Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації якщо за це рішення проголосувало не менше 3/4 присутніх на Загальних зборах.

10.3. Примусовий розпуск здійснюється за рішенням суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.

10.4. При реорганізації Організації майно, активи та пасиви переходить до правонаступника. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

10.5. Припинення діяльності Організації проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Загальними зборами Організації.

10.6. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти передаються на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню відповідного виду або зараховуються до державного або місцевого бюджету відповідно до діючого законодавства.

10.7. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

Прошито та  пронумеровано ______аркушів

Уповноважена особа , для  здійснення реєстраційних дій                              Сміян С.І

 

переглянути документ PDF