Шановні члени конференції трудового колективу університету,

Шановні члени вченої ради,

Шановні колеги !

 

У минулому навчальному році, відповідно до концепції розвитку нашого університету, впроваджували нові навчальні методики, покращували матеріально-технічну базу та зміцнювали кадровий склад  нашого університету. Проведена робота потребувала значного інтелектуального напруження, значних фінансових та матеріальних затрат. Але наша праця була плідною, за результатами останніх рейтингів ВМНЗ України за системою незалежного оцінювання знань студентів по системі «Крок», наш університет посів  IІІ місце. За конкурсом серед абітурієнтів у 2009 році на місця держзамовлення ТДМУ має друге місце серед ВМНЗ України. У 2010 році, не дивлячись на те, що середні навчальні заклади закінчило менше випускників (на 2.9% порівняно з 2009 р.), вартість навчання за контрактом в ТДМУ збільшилась (вона знаходиться на другому місці після Львівського національного медичного університету), із введенням тестового контролю суттєво зросли вимоги до навчання, все ж на навчання за контрактом вступили більше на 25.5% першокурсників як минулого року. Це свідчить про високий авторитет університету.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

2009-2010 навчальний рік був відзначений подальшим розвитком запроваджених раніше методик навчання – методики «єдиного дня», практично-орієнтованої системи навчання на I-V курсах, практично-орієнтованої Z-системи освіти, 12-бальної системи оцінювання знань, ліній практичних навичок, щоденного альтернативного дистанційного контролю знань студентів за системою «Moodle», семестрового тестового контролю рівня знань студентів, об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) та комунікативних навичок спілкування, контроль за освоєння якими проводиться під час складання ОСКІ. Черговий раз на базі НОК «Червона калина» 20-22 травня відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція "Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи", у якій взяли участь представники МОЗ України, проректори, начальники навчальних відділів медичних університетів. На конференції було розглянуто проблемні питання щодо вдосконалення вищої медичної і фармацевтичної освіти на сучасному етапі, визначено подальші шляхи розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти, спрямовані на створення правових, економічних та організаційних умов для підвищення якості вищої освіти, приведення стандартів освіти у відповідність до міжнародних вимог та гармонізації із світовими освітніми системами.

На наступний навчальний рік навчальним відділом університету разом з деканатами розроблено нові варіанти робочих навчальних планів для медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. На всіх трьох факультетах запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу: на медичному факультеті – на усіх 6-ти курсах,  на фармацевтичному та стоматологічному факультетах – на 1-2 курсах. Інші курси фармацевтичного та стоматологічного факультетів навчатимуться за традиційною системою.

Продовжив роботу навчально-науковий відділ незалежного тестування знань студентів. Цього року наприкінці кожного семестру тестування проводили на І-V курсах медичного факультету, а також І-ІV курсах фармацевтичного та стоматологічного факультетів. Оцінювання проводили з кожного закінченого модуля чи дисципліни не відразу після вивчення його тем, а наприкінці семестру. Це більш об’єктивно дає можливість виявити «виживання знань». За цим принципом проводять тестові іспити «Крок-1» та «Крок-2».

В цьому році в ННІ медсестринства було запроваджено систему дистанційного навчання за допомогою програми «Moodle».

Проведено повторну акредитацію спеціальностей 7.110201 «Фармація», 5.12010102 «Сестринська справа», напряму підготовки 6.120101 «Сестринська справа», проведено ліцензування з надання освітніх послуг з підготовки бакалаврів за напрямком 6.040102 «Біологія». Фахівці цієї спеціальності працюватимуть співробітниками науково-дослідних, на­вчальних, виробничих установ біологіч­ного, медичного, фармацевтичного, сільськогосподарського, природоохорон­ного та харчового профілів.  На жаль, на засіданні експертної ради ДАК України відмовлено у ліцензуванні напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини».

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, маючи належну матеріально-технічну базу, адекватне навчально-методичне забезпечення, висококваліфікований кадровий склад і підтримку багатьох установ області щодо потреби у фахівцях провів ліцензування спеціальності 7.110105 «Медико-профілактична справа» з ліцензованим обсягом 100 осіб.

Проведено роботу щодо ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями), здійснено ліцензування щодо розширення ліцензованого обсягу підготовчого відділення іноземних громадян до 100 осіб, а також подані документи щодо ліцензування підвищення кваліфікації лікарів і молодших спеціалістів іноземних громадян за акредитованим напрямом 1201 «Медицина», підготовка в інтернатурі та клінічній ординатурі.

Підготовлено документи щодо ліцензування підготовки магістрів за спеціальністю 8.110106 «Стоматологія» та ліцензування підготовки бакалаврів за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» 6.010203 «Здоров’я людини» збільшення ліцензованого обсягу до 150 осіб на заочну форму навчання.

Проведена підготовча робота для забезпечення підготовки студентів із Греції за спеціальністю 7.110201 «Фармація».

У поточному році також продовжено навчання викладачів на курсах вивчення англійської мови. На даний час кількість викладачів, які мають сертифікат на викладання іноземною мовою, становить 203 особи (38.9% від усіх викладачів), серед них – тих, хто отримав 1-й рівень – 58 осіб, 2-й – 57, 3-й – 88 викладачів.

 

Медичний факультет

Робота медичного факультету у звітному періоді буда спрямована на реалізацію концепції розвитку університету, покращення навчально-виховного процесу, умов праці колективу факультету та виконання рішень щодо впровадження  сучасних інноваційних підходів до форм і методів удосконалення навчального процесу.

Навчання студентів медичного факультету здійснювалося за типовими навчальними планами, затвердженими для спеціальності «Лікувальна справа» (7.110101) з дотриманням „Методичних рекомендацій для викладачів щодо організації навчального процесу в ТДМУ”. На факультеті навчалося 1393 вітчизняних студентів, з них за державним замовленням 778 та 615 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб а також 465 іноземних. Разом – 1858 студенти. Навчання здійснювалося як за кредитно-модульною системою (1-5 курси), так і за традиційною системою (6 курс)  навчання.

У відповідності до концепції розвитку університету на медичному факультеті продовжувало удосконалюватися  практично-орієнтоване навчання.

На кафедрі медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики  навчально-наукового інституту  фармакології, медичної біохімії і гігієни імені М.П.Скакуна працювало 5 тематичних кімнат (лабораторія ензимодіагностики, гормональних досліджень, білкового обміну, ліпідного обміну, вуглеводного обміну).

 

 

Заняття з клініко-лабораторної діагностики проводилися у лабораторіях Міжкафедральної клінічної лабораторії.

 

 

На кафедрі нормальної фізіології завершено ремонтні роботи та оснащення 6 навчальних лабораторій  (з функціональної діагностики системи кровообігу,

 

з функціональної діагностики системи крові,

 

 

з функціональної діагностики системи дихання,

 

 

 з функціональної діагностики сенсорних систем,

 

з функціональної діагностики нервової та ендокринної систем,

 

 

 функціональної діагностики систем  травлення і виділення).

 

 

Всі навчальні лабораторії  оснащені сучасним тематичним лабораторним і діагностичним обладнанням. У звітному році для навчальних лабораторій кафедри закуплено нове навчальне обладнання – 1 Електроенцефалограф       DXNT, 2 комплекси електрокардіографічні «Спектр +»,  1 комплекс реокардіографічний «Реоком», 5 відеосистем з мікроскопами та плазмовими телевізорами, загалом на суму 449578 грн. Завершено повністю ремонт  коридору та інших навчальних приміщень та кабінетів кафедри.   

Продовжується ремонт та оснащення новим навчальним обладнанням  кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології. На сьогоднішній день повністю змінюється інтер’єр як навчальних лабораторій, так і загального коридору кафедри.

 

 

 

Для навчальної та наукової роботи кафедри придбано апарат Vitek-2, за допомогою якого можна проводити  автоматичну ідентифікацію бактерій та визначення їх антибіотикочутливості.

 

 

Кафедрі необхідно якнайшвидше запустити цей апарат у практичну роботу.

На кафедрі філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов запроваджено інтерактивні лекції, демонстрування під час семінарських занять фрагментів відеофільмів, створено навчальні кімнати з аудіювання. Для цього кафедру обладнано додатково відеосистемами з 5-ма новими комп’ютерами з веб-камерами та великими плазмовими телевізорами.

 

 

 

На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією запроваджено також інтерактивне навчання. Для цього у двох навчальних кімнатах встановлено ком’ютери з відеосистемами та плазмовими телевізорами.

 

 

Викладачі кафедр, які проводять практично-орієнтоване навчання,  пройшли курси підвищення кваліфікації на робочому місці у клінічних лабораторіях лікарень м. Тернополя та Рівного.

На курсі оперативної хірургії і топографічної анатомії студенти активно працювали у тренажерних залах та операційній.  Всього проведено оперативних втручань на 146  експериментальних свинях. Лікарями-курсантами та студентами-гуртківцями  проведено 172 експериментальні лапароскопічні операції.

 

 

Для кращого опанування студентом обов’язкових практичних навичок  вже четвертий рік  для студентів факультету введені лінії практичних навичок-матрикули. Останнє є хорошим стимулом для студентів щодо засвоєння вмінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника.

Підсумком засвоєння практичних навичок був для студентів 3,4,5 курсів медичного факультету, запроваджений у 2007-2008 році об’єктивний структурований клінічний іспит.

 

 

Згідно Положення  ОСКІ є допуском студентів до екзаменаційної сесії.  У структуру ОСКІ введено комунікативні навички (алгоритми спілкування студентів з пацієнтами).

 

 

У 2009-2010 навчальному році для покращення засвоєння практичних навичок студентами 6 курсу запроваджено  тижневий цикл стажування у навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги при медичному пункті. Для цього підготовлено та оснащено навчальну базу у с. Зарубинцях Збаразького району, та  у с. Гнилиці Підволочиського району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогічні навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги створюються в селах Увисла і Кокошинці Гусятинського району а також Говилів Теребовлянського району.

За час  стажування у навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги прийнято амбулаторно 267 хворих, створено 342 паспорти сімей, проведено 12 електрокардіографій, 27 перев’язок, 142 осіб направлено на консультацію  до сімейного лікаря та інших спеціалістів.

 

Важлива робота проведена кафедрами факультету по наповненню матеріалами Веб-порталу університету. Кафедрами факультету було  заповнено всі підрозділи розділу «Студентські орієнтири» Веб-порталу, встановлено чіткі механізми контролю за розділами ВЕБ-порталу.   

Для покращення якості навчання та самостійної роботи студентів у всіх навчально-наукових інститутах та на клінічних кафедрах працювали бібліотеки, комп’ютерні класи, які підключені до мережі «Інтернет».

Кафедри факультету провели велику роботу по наповненню системи дистанційного контролю знань «Moodle» тестовими завданнями, ситуаційними задачами, графічними матеріалами. На одне заняття  підготовлено не менше, ніж по 250 тестових завдань. Дистанційний контроль знань введений зі всіх дисциплін, що викладаються на факультеті. Проте кафедрам необхідно постійно працювати над удосконаленням тестів, вчасному виставленні часу тестування, та контролем за результатами тестування.

Студенти медичного факультету беруть участь у науковій роботі навчально-наукових інститутів та кафедр. 67 студентів факультету із різних курсів брали участь у програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання»,  12 у програмі «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».  

Студенти-гуртківці факультету Калатай Н.Р. (5 курс), та Кохан Р.С. (4 курс) стали лауреатами премії Академії медичних наук України та Асоціації медичних вищих навчальних закладів України за значні успіхи в науковій діяльності за 2009 рік. Студент 3 курсу Репута В.М. став переможцем міжнародного молодіжного наукового проекту «Оздорови суспільство», студентка 6 курсу Лотоцька С.В. стала призером Академії наук України у конкурсі наукових робіт. Призерами олімпіад стали: з терапії – Потупалова Т.О. (2 місце – керівник проф. Швед М.І.), з фармакології –  Вавринчук Т.А. (3 місце – керівник проф. Посохова К.А).

Однак цей розділ студентської роботи потребує значного покращення і вдосконалення.

 У 2010 році медичний факультет випустив 184 вітчизняних студентів, із них 65 вчилися на контрактних засадах, а 119за державниим замовленням. Випускники 18 травня 2010 р. успішно здали «Крок-2», середній відсоток правильних відповідей 81,2 % –що на 1,0 % виявилося вищим, порівняно з минулим роком (80,2%). Проте двоє шестикурсників інтегрований ліцензійний іспит Крок-2 не склали і були відрахованими після державних іспитів, як такі, що не склали складової державної атестації. 

 

 

 Всі випускники склали державні практично-орієнтовані іспити, 34 з них отримали диплом з відзнакою а 12 рекомендацію вченої ради ТДМУ на наукову роботу. Направлення на роботу отримали 119 випускників державного замовлення, з них 34 (28,8 %) направлені за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина. У сільські лікарські амбулаторії  і дільничні лікарні направлено 19 (15,96 %) випускників,  в районні лікарні – 10 (8,4 %), у центральні районні лікарні – 50 (42,01 %) випускників, що разом складає 79 (66,4 %) випускників направлених у сільську місцевість.

Вже традиційно посвята у студенти медики відбувалася з врученням першокурсникам Матрикул, а випускники факультету отримували дипломи в мантіях, які закупив для них університет.

 

 

 

У звітному році працювала вчена рада медичного факультету. Відбулося 10 засідань вченої ради на яких розглянуто 47 питань, в тому числі конкурсні справи по обранню на посаду асистента, доцента кафедри. На двох засіданнях було проведено захист магістерських робіт.

Поряд з тим на факультеті є ряд питань, яким колективу необхідно приділяти особливу увагу:

-         щоденна підготовка студентів до інтегрованого ліцензійного іспиту Крок-1, Крок-2;

-         поповнення  та поновлення банку тестових завдань дистанційного контролю знань в системі Moodle ситуаційними завданнями, графічними зображеннями і малюнками;

-         удосконалення організації практично-орієнтованого навчання на теоретичних кафедрах;

-         підготовка кадрів вищої кваліфікації (  23,05 % викладачів медичного факультету не мають наукового ступеня).

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Фармацевтичний факультет завершив цей навчальний рік:

·                   шостим випуском провізорів

·                   п’ятим випуском клінічних провізорів.

·                   третім випуском провізорів-косметологів,

·                   четвертим випуском магістрів фармації та клінічної фармації, інтернів,

Диплом провізора отримали 72 випускники, клінічного провізора – 11 осіб; провізора-косметолога – 4 випускники, магістрів фармації та клінічної фармації – 14 осіб, сертифікати про проходження інтернатури отримали 76 випускники.

Кафедри факультету працюють за методикою єдиного дня, продовжують роботу по удосконаленню навчального процесу, впроваджують нові навчальні інноваційні методики та програми, наповнюють Веб-портал університету навчальними матеріалами.

Фармацевтичний факультет об’єднує 4 випускаючих кафедри, які очолюють доктори наук, де працює 56 викладачів.

На факультеті за акредитованими за найвищим (IV) рівнем акредитації спеціальностями «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» навчається 553 студенти, з них 248 – студенти-заочники. Окрім того, викладачі факультету здійснюють навчання провізорів-інтернів спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація», магістрантів за двома вищевказаними спеціальностями, а також студентів перших курсів медичного, стоматологічного факультетів, факультету іноземних студентів і ННІ медсестринства за окремими дисциплінами.

90% контингенту студентів навчаються на контрактній формі за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Навчальний процес вже четвертий рік здійснюється в 2 зміни (за рахунок інтернатури).

Однією з об’єктивних оцінок навчальної роботи факультету є результати складання студентами ліцензійних іспитів Крок-1 та Крок-2 «Фармація». Протягом усіх років, в тому числі і у 2009 році за результатами інтегрованих тестових іспитів студенти фармацевтичного факультету входять до першої п’ятірки серед ВНЗ України. Інтегрований тестовий іспит «Крок-1 Фармація» здавало 58 студентів. Середній результат – 72,2. Інтегрований тестовий іспит «Крок-2 Фармація» здавало 83 студенти. Середній результат – 81,7 %.

У березні 2010 року затверджено нові типові навчальні плани спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» за кредитно-модульною системою навчання. Деканату факультету сумісно із завідувачами кафедр необхідно зосередити увагу викладацького складу кафедр університету на забезпеченні викладання всіх дисциплін за кредитно-модульною системою навчання відповідно до вимог Болонської декларації та якісній підготовці відповідних навчально-методичних матеріалів.

Викладачі фармацевтичного факультету активно долучені до наукової роботи. На факультеті заплановані 2 ініціативні теми: „Пошук, створення, стандартизація, фармакоекономіка лікарських препаратів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп” та „Фармакогностичне вивчення деяких лікарських рослин”. За державним фінансуванням виконується науково-дослідна тема, під керівництвом професора І.М. Кліща „Розробка технології виготовлення подрібненого субстрату консервованої шкіри свині, його експериментальне і клінічне дослідження для лікування імунозалежної патології в дорослих та дітей”.

За даними та іншими науковими темами заплановані і виконуються 7 докторських і 33 кандидатські дисертації.

На сьогодні захистили в спеціалізованих вчених радах дисертаційні роботи протягом звітного періоду 10 осіб, із них 7 - на фармацевтичні науки (4 –наші випускники), 1 – на хімічні науки, 2 – на біологічні науки.

Викладачами факультету за звітній період опубліковано понад 80 статей у фахових виданнях України, отримано 7 патентів (4 на спосіб отримання різних лікарських субстанцій, 3 – на лікарські засоби), опубліковано 6 інформаційних листів.

Викладачами факультету була проведена у 2009 р. – IIІ Науково-практична конференція „Науково-технічний прогрес і оптимізація технології лікарських засобів”.

Ефективною формою підготовки кадрів стала для факультету магістратура. В цьому році дипломи магістрів фармації та клінічної фармації отримали 14 осіб.

Активізувалася навчально-методична робота співробітників факультету. Викладачами випускаючих кафедр за минулий рік видано 1 підручник, 2 навчальних посібники. Однак цього недостатньо і викладачам факультету слід активізувати написання підручників і посібників з наступним  їх виданням.

В березні 2010 року студентки фармацевтичного факультету Іванина Юля та Шуклінова Ольга зайняли ІІ та ІІІ місце на Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі „Фармація” який проводився на базі Запорізького державного медичного університету, що є одним із показників рейтингу серед ВНЗ.

Студенти факультету традиційно перемагають або займають призові місця в секції „Фармакологія та фармація” на щорічних Міжнародних конгресах студентів і молодих вчених (м. Тернопіль).

Згідно наказу МОН України за № 1052 від 20.11.2010 р. наш навчальний заклад визначено як базовий ВНЗ (на найближчі 3 роки) для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація».

У Всеукраїнській олімпіаді, яку було проведено з 3 по 6 травня 2010 р. взяли участь 22 студенти четвертого курсу із 11 вищих навчальних медичних закладів України – призери 1 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Студентки фармацевтичного факультету ТДМУ імені І.Я. Горбачевського Соколова Анастасія та Грохола Мар’яна посіли 1 командне місце та 1 та 2 місце в особовому заліку.

 

 

Спонсорську допомогу для нагородження учасників і гостей олімпіади надали: ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, Тернопільське обласне аптечне торгово-виробниче об’єднання, представництво фармацевтичної фірми «Сандоз», ФОП Івасик І.Р., ТОВ «Фармастор» «Аптека доброго дня», ПрАТ «Альба Україна», Шведська натуральна косметична компанія «Oriflame».

Викладачі і студенти факультету активно співпрацюють з іншими навчальними закладами і фармацевтичною спільнотою. Традиційним стало проходження практики нашими студентами в східних областях України, зокрема з контролю якості лікарських засобів на базі Запорізького державного медичного університету, практики з технології косметичних засобів на фабриці «Ефект» та у Національному фармацевтичному університеті (м. Харків). В свою чергу, студенти Запорізького державного медичного університету та Національного фармацевтичного університету проходять практику з фармакогнозії на базі НОК „Червона калина”.

Велика увага на факультеті приділяється виховній роботі. Неодноразово за участі викладачів факультету організовувались екскурсії для студентів, зокрема, до Києва, Кам’янець-Подільського, Умані, тощо. Студенти фармацевтичного факультету неодноразово залучались до культурно-патріотичних заходів на рівні університету та міста.

Результати навчально-методичної, наукової, кадрової та виховної роботи високо оцінені акредитаційною комісією МОН України під головуванням першого проректора Національного фармацевтичного університету проф. Гриценко Івана Семеновича, яка працювала у нашому ВНЗ згідно наказу МОН України від 26 січня 2010 р. № 27-Л з 28.01.2010 по 30.01.2010 р. Президія ДАК України прийняла позитивне рішення про акредитацію спеціальності «Фармація» (протокол № 82 від 30.03.2010 р.). Наразі деканат працює над підготовкою матеріалів акредитаційного самоаналізу спеціальності «Клінічна фармація».

В цілому, співробітники фармацевтичного факультету активно долучаються до начально-методичної, наукової, організаційної та виховної роботи в нашому університеті і намагаються виконувати її на належному рівні. Однак є необхідність в покращенні вивчення викладачами факультету англійської мови.

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На стоматологічному факультеті навчається 688 студентів: на І курсі – 141  (7 студентів за державним замовленням та 134 – за кошти фізичних і юридичних осіб), на ІІ курсі – 127 (10 і 115 відповідно), на IІІ курсі – 131 (11 і 120 відповідно), на ІV курсі – 147  (137 і 10 відповідно), на V курсі – 142  (122 і 20 відповідно) На перший курс планується набір 150 студентів (4 за державним замовленням і 146 за кошти фізичних і юридичних осіб) в тому числі також іноземні студенти. Навчання на факультеті проводиться українською, англійською та російською мовами.

 

 

Протягом 2009/2010 навчального року наші студенти брали участь в науково-практичних конференціях нашого університету та інших університетів України (Полтава, Львів) і були доповідачами. Студент 5 курсу Скринник Віталій був учасником конкурсу „Фахівець - 2010”, що проводився в Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького і зайняв почесне 2 місце. Студенти 4 та 5 курсів брали участь у Всеукраїнській стоматологічній олімпіаді.

 

 

Співробітниками факультету проводиться необхідна навчально-методична робота. Викладачами за минулий рік видано „Щоденник виробничої практики” для студентів V курсу з стоматології дитячого віку. Підготовлені необхідні навчально-методичні матеріали та розміщенні на Web – порталі університету.

У 2009/10 навчальному році на факультеті студенти 3 та 4 курсів вперше складали обєктивно-структурований клінічний іспит.

Викладачі факультету постійно підвищують свій педагогічний та професійний рівень, проходять курси спеціалізації. Беруть участь у конференціях та семінарах, що проводяться в Україні та закордоном. Всі викладачі, які ведуть заняття англійською мовою склали іспити для отримання відповідного сертифікату.

У 2009/10 навчальному році вперше проводився державний практично-орієнтовний іспит для англомовних студентів.

Спостерігається позитивна тенденція в результатах написання студентами стоматологічного факультету ліцензійних іспитів «Крок» 1 та «Крок 2»

На факультеті недостатньо проводиться планова наукова робота. На кафедрах відсутня ініціатива по створенню спеціалізованих наукових лабораторій. Лише в 2008 році було затверджено тему науково-дослідної роботи на кафедрі терапевтичної стоматології і стоматології дитячого віку. На сьогодні на факультеті виконується дві науково-дослідні роботи.

На факультеті заплановані 1 докторська та 28 кандидатських дисертацій.

В 2009 році деканом факультету захищена докторська дисертація.

В підготовці викладацького складу вищої кваліфікації ми бачимо одну з найбільших проблем факультету. Якщо за 6 років існування факультету було захищено одну докторську і одну кандидатську дисертації, то стає очевидним недостатня інтенсивність підготовки кадрів. Навчальний і науковий відділи недостатньо прилідяють увагу цій проблемі. За порушення моральних принципів під час проведення літньої практики було звільнено з роботи двох викладачів факультету.

В 2009 році факультет був акредитованим.

На факультеті організовано 3 профільні кафедри: кафедра хірургічної стоматології (зав. кафедри  д.м.н. Нагірний Я.П.), кафедра ортопедичної стоматології(зав. кафедри  проф. Черкашин С.І.), кафедра терапевтичної стоматології та стоматології дитячого віку (зав. кафедри  доц. Гевкалюк Н.О.)

 

 

 

 

 

 

 

Кафедри факультету обладнанні за сучасними вимогами. Зміцнюється матеріально-технічна база факультету. У 2009-2010 навчальному році відкриті 4 нові клінічні зали на вісім стоматологічних установок по вулиці Чехова 3 де розміщується курс терапевтичної стоматології.

Клінічні зали та навчальні кімнати бази курсу стоматології дитячого віку по вулиці Чехова 7, планується дооснастити новими  установками та іншим сучасним стоматологічним обладнанням. Проведено необхідний естетичний ремонт.

На факультеті планується створити фантомний клас з встановленими сучасними стоматологічними фантомами, на яких студенти зможуть проводити навчальне обстеження пацієнтів та здавати практичну частину комплексного державного іспиту.

Факультет забезпечений власною бібліотекою та комп’ютерним класом, під’єнаним до мережі Інтернет. Бібліотека забезпечена необхідною стоматологічною навчальною та науковою  літературою.

Всі кафедри частково забезпечені необхідними  розхідними матеріалами та навчальним обладнанням.

На факультеті проводиться виховна робота. За участі викладачів факультету були організовані екскурсії по історичних пам’ятках Львова та Києва.

Студенти стоматологічного факультету неодноразово залучались до культурно-патріотичних заходів на рівні університету та міста.

Перед факультетом стоять наступні завдання:

- продовжувати роботу з впровадження сучасних комп’ютерних технологій викладання та контролю знань студентів, за системою «Мооdle»;

- завершити оснащення зубо-протезної лабораторії, клінічних залів в приміщенні по вулиці Чехова 3;

- укріпити кадровий склад кафедр, покращити наукову роботу по написанню докторськиї і кандидатських дисертацій:

l     науковому відділу приділити особливу увагу і підвищити вимогливість до викладачів по написанню дисертаційних робіт, надавати при цьому методичну, організаційну і матеріальну допомогу;

l      регулярно на постійній основі проводити відкриті практичні заняття з наступним їх обговоренням і наданням рекомендацій;

l     надати необхідну допомогу викладачам в проведенні навчального процесу шляхом стажування у досвідчених викладачів, проходження тематичних курсів удосконалення, завдань по самопідготовці, надання допомоги в організації робоих місць для освоєння практичних навичок і ін.;

l     при відборі кандидатур на посади викладачів кафедрам стоматологічного факультету звертати особливу увагу на успішність під час навчання у ВМНЗ, бажання займатися науковою роботою, фахову майстерність і професіоналізм;

l     інтернів, випускників ТДМУ, які закінчили університет на добре і відмінно, демонстрували хороші ділові якості під час навчального процесу, рекомендувати для подальшої роботи на викладацьку роботу після відповідної підготовки;

l     деканату стоматологічного факультету і навчальному відділу університету не продовжувати контракту з викладачами, які постійно демонструють низький рівень викладання дисциплін, позбавлятись від викладачів, які демонструють неетичну поведінку і низькі моральні якості по відношенню до студентів.

- проводити видавничу діяльність;

- запровадити видання фахового журналу «Клінічна стоматологія».

 

Факультет післядипломної освіти

 

У 2009 / 2010 навчальному році факультет працював з двома контингентами лікарів: лікарями-курсантами і лікарями-інтернами де навчалося на госпрозрахунковій основі 1414 лікарів-курсантів і інтернів, а на бюджетній - 393.

Протягом року деканат   факультету   постійно   контролював   хід   виконання  робочих програм, їх перегляд, доповнення та корекцію, а також проведення тренінгового навчання до здачі комп'ютерного іспиту на визначення ступеня знань на ту, чи іншу категорію, або звання спеціаліст. Як наслідок цього, за результатами ліцензійного іспиту Крок-3, лікарі-інтерни нашого факультету у квітні 2010 року склали іспит з загальним середнім балом 90,1%. Для порівняння в 2009 році середній бал склав 78,5%, що обумовило 3-те місце в загальноукраїнському рейтингу.

 

 

Кафедрами факультету постійно використовується міжкафедральний комп’ютерний клас (парк - 8 комп’ютерів), як для тренінгових занять, так і атестації лікарів за програмою „Elex”. (фото комп’ютерного класу).

Зокрема: кафедрою терапії та сімейної медицини в цьому навчальному році поряд з іншими новаціями запроваджено проведення підсумкової наукової конференції де проводиться апробація відібраних інтернівських робіт, які мають найбільше значення для практики. Інтерн, який отримував високу оцінку за роботу, мав можливість під час атестації (теоретичної частини іспиту) відповідати лише на одне питання з білета за вибором. На цій же конференції проводиться апробація магістранських робіт, що дало можливість значно підвищити якість  цих робіт у порівнянні з минулими роками.

На кафедрі хірургії запроваджено самостійне чергування по лікарні лікарів-інтернів в неургентні дні, що значно підвищує відповідальність і вимогливість до виконуваної ним роботи, відповідно, до якості практичної підготовки лікаря. Звичайно, таке чергування підстраховується викладачем який курує дану групу. Аналогічні самостійні чергування інтернів практикують на кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології у неврологічних відділеннях Тернопільського обласного психоневрологічного диспансеру. При цьому інтерни можуть отримати в разі необхідності допомогу від чергового лікаря відділення реанімації і інтенсивної терапії.

Вперше в цьому навчальному році кафедра акушерства та гінекології запровадила виїзний цикл тематичного вдосконалення  з питань невідкладних станів. Протягом року було проведено 5 циклів, якими охоплено практично всіх акушер-гінекологів області.

Деканат факультету постійно контролював хід заповнення Web-сайтів кафедр робочими матеріалами щодо підготовки лікарів-інтернів і лікарів-курсантів до практичних занять, матеріалів до лекцій у відповідних розділах університетського порталу, а також щомісячне поновлення розкладів занять та інших інформаційних матеріалів згідно тривалості циклу.

З 2010 р. деканатом ФПО проводиться значна робота з реалізації наказу МОЗ України № 484 від 07.07.2009р., згідно якого кожному курсанту проводиться нарахування балів відповідно до шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами. Наш досвід з даного питання був заслуханий і схвалений на засіданні координаційної ради МОЗ у травні 2010р. Результатом послідовного впровадження елементів безперервної медичної освіти лікарів, стало значне підвищення освітньої активності лікарів та зростання попиту на путівки для післядипломної перепідготовки. У зв’язку із цим, у 2010р. впроваджено низку ТВ, зокрема таких, як “Грип. Гострі респіраторні вірусні інфекції”  та первинну спеціалізацію «Медицина невідкладних станів», ПАЦ з “Фтизіатрії”, “Клінічної лабораторної діагностики”. Для покращення визначення оцінки якості підготовки на передатестаційних циклах оновлено сервісний програмний пакет автоматизованої атестаційної системи другого рівня ElexServisPack – 2010 лікарських (провізорських) спеціальностей на суму 34 тис. грн..

З метою забезпечення етапності і оптимізації додипломної і післядипломної підготовки і перепідготовки лікаря загальної практики-сімейної медицини в університеті підготовлено положення про “навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги”, створення якого затверджено Вченою радою університету у червні 2010р.

У вказаний центр увійшли дві кафедри медичного факультету: “кафедра поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою” і “кафедра екстремальної медицини” та “кафедра терапії і сімейної медицини ФПО”.

Одним з важливих питань в роботі кафедр факультету є проходженням лікарями-інтернами заочного циклу навчання в районних лікарнях та дільницях сімейних лікарів. Деканат факультету цьому питанню надає особливу увагу, що стало предметом обговорення на двох вчених радах факультету. Крім того, за місяць до закінчення навчального року традиційно деканатом факультету проводяться збори з викладачами кафедр, де обговорюється питання забезпечення керівників і лікарів-інтернів відповідною документацією та графіками роботи.

В січні 2009 року деканат ФПО отримав дозвіл з МОЗ України на проведення спеціалізації лікарів-інтернів з фаху „Стоматологія”, яка  започаткована з 1 серпня 2009 року, і вже цього навчального року (2010/2011) у інтернатурі буде навчатись 250 інтернів-стоматологів.

Кафедри факультету   своєчасно відзвітували за виконання відповідних етапів планової наукової роботи.

За звітний період:

-                   в журналах надруковано 42 статті;

-                   у збірниках - 64 тез;

-                   патентів - 2;

-                   інформаційних листів-1;

-                   впроваджено наукових досліджень в практику охорони здоров'я -22;

-                   проведено 6  науково-практичних конференцій. 

За звітний період захищена 1 докторська дисертація (доц. О.Є. Самогальська) та направлена до захисту теж 1 докторська дисертація (доц. Ярема Н.І.).

Захищено 4 кандидатських дисертації (Галей М.М.-каф.хірургії, Олійник Н.М.-каф.терапії,  Дутчак О.М. і  Томашівська Т.В.-каф. педіатрії).

Викладачі факультету активно виступали з доповідями на наукових

конференціях:

-                   міжнародних - 5;

-                   всеукраїнських - 35;

-                   обласних та місцевих - 15.

Чотири професори факультету післядипломної освіти є членами спеціалізованих вчених рад (м. Львів, м. Івано-Франківськ, Тернопіль).

Співробітники кафедр ФПО були постійно задіяні у проведення консультативно-лікувальної роботи у тих відділеннях де базуються кафедри, а також і в інших відділах лікарень, згідно графіків.

Кафедри хірургічного профілю виконали більше 50 % всіх оперативних втручань у базових відділах. В цей процес активно залучалися лікарі-інтерни та лікарі-курсанти. Для прикладу: на кафедрах хірургії та акушерства і гінекології за рік інтерни до 460 раз приймали участь в оперативних втручаннях.

За звітний період:

-                   професори ФПО проконсультували - 9619 хворих;

-                   доценти - 10392 хворих;

-                   асистенти пролікували - 992 хворих;

-                   клінічних конференцій та розборів хворих - 61;

-                   клініко-анатомічних конференцій (по відділах) - 49.

Разом з тим, в практику лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я кожною кафедрою факультету впроваджено від 4 до 7-8 нових методів діагностики та лікування хворих з різною патологією.

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

 

Кількість іноземних студентів, які навчаються в Тернопільькому державному медичному університеті, зростає з року в рік. Протягом 2009-2010 навчального року на факультеті іноземних студентів навчалося 815 студентів  із 48 країн (у 2008-2009 н. р. 706 студентів із 42 країн). 93.9% з них навчаються англійською мовою.

 

 

 

Українську та російську мови на підготовчому відділенні у цьому році виявили бажання вивчати 82 слухачі.

У минулому навчальному цьому році вперше функціонували чотири випускаючі кафедри для іноземних студентів – хірургії, терапії, акушерства і гінекології і педіатрії, на яких працюють викладачі, що мають найвищий рівень володіння англійською мовою. Сподіваємося, що це покращить якість підготовки іноземних студентів.

Минулого навчального року продовжувалося наповнення Web-порталу університету інформацією для іноземних студентів англійською та російською мовами. Кафедрам слід особливу увагу звернути на підготовку тестів для програми MOODLE. З першого вересня база всіх кафедр повинна містити по 250 питань для іноземних студентів англійською і російською мовами.

У минулому навчальному році було поставлено завдання підняти якість іноземних студентів, що навчаються в унівкрситеті. В результаті за академічну неуспішність чи заборгованість було відраховано 68 студентів та слухачів підготовчого відділення.

У 2009-2010 н.р. було розширено співпрацю з фірмами, що направляють студентів до нас на навчання (було підписано 11 нових контрактів). На сьогодні найбільший контингент студентів до нас надходить з африканських країн. В минулому році в університеті навчалося більше 300 студентів з Африки, з них біля 200 – з Нігерії.

У червні 2010 року закінчили навчання 73 студенти медичного факультету, з них 3 з дипломом з відзнакою, 10 стоматологів і 4 студенти- фармацевти. Також у міжнародній медсестринській школі закінчили навчання 10 молодших медсестер і 6 медсестер бакалаврів. 

 

 

Декан, його заступники та інспектори деканату організовували зустрічі студентів в аеропортах Києва, Донецька та Одеси, ефективно проводили роботу щодо прийому та реєстрації студентів-іноземців в органах ГІРФО.

Значна увага приділялася організації студентського дозвілля. Студентами-іноземцями організовано ряд вечорів, зокрема благодійний Вечір міжнародного культурного обміну «Кольори світу», на який прибули представники посольств іноземних країн. Для іноземних студентів організовано ознайомчі екскурсії по місту, поїздки по Тернопіллю.

 

 

ННІ медсестринства

Контингент студентів ННІ медсестринства станом на 01.05.2010 року становив 191 особу. В останні роки збільшується кількість студентів, що навчаються на контрактній формі навчання (за рахунок студентів-іноземців).

Навчальний процес в ННІ медсестринства забезпечують 95 викладачів з кафедр медичного, фармацевтичного факультетів Тернопільського державного медичного університету. З науковим ступенем 73 (77 %), з них 8 докторів наук (11 %) та 65 кандидатів наук (89 %). Тобто, в університеті створена потужна навчально-наукова структура для навчання медсестер, бакалаврів та магістрів медсестринської справи.

Беручи до уваги те, що підготовка медичних сестер - молодших спеціалістів в Україні має багаторічний досвід, в ННІ медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського основна увага приділяється підготовці медичних сестер кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр, які безпосередньо будуть брати участь у навчанні та підготовці основної маси медичних сестер, а також керувати ними у практичній роботі у якості організаторів та менеджерів охорони здоров'я.

Результатом успішної роботи зі створення освітніх стандартів стало внесення змін до Постанови Кабінету міністрів України від 24/05 1997р. №507 про введення в дію освітньо-кваліфікаційного рівня магістр сестринської справи (8.110102 “Cестринська справа”), напряму підготовки 1101 “Медицина”. Це стало логічним продовженням Всеукраїнської програми розвитку медсестринства України на 2005-2010рр., затвердженої наказом МОЗ України від 08.11.2005р. №585.

Відповідно, вперше в Україні, в навчально-науковому інституті медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського розпочата підготовка фахівців такого рівня. В 2009-2010 н.р. в магістратурі з медсестринства навчалось 22 особи. Це головні медсестри лікарень м.Тернополя, викладачі ТДМУ, випускники медичних коледжів, які попередньо здобули кваліфікацію бакалавра медсестринства.

Магістри медсестринства, перший випуск яких відбувся влітку 2010р., мають стати у центрі системи підготовки медичних сестер – молодших спеціалістів та бакалаврів. Вони, як медичні сестри нової формації, поряд з виконанням звичних уже функцій медсестри повинні уміти організовувати і керувати відділеннями сестринської допомоги, хоспісами, а також мають бути організаторами роботи медсестринського персоналу, відділень усіх медичних, лікувально-профілактичних та реабілітаційних закладів.

Підготовка середніх медичних працівників вимагає удосконалення форм та методів навчального процесу. Частина з них у нашому університеті вже успішно вирішується після проведення великого обсягу роботи з інформаційного забезпечення. Так, майбутні фахівці медсестринства усіх рівнів мають доступ до сучасних інформаційних технологій. Бакалаври та магістранти медсестринства, як майбутні викладачі, добре ознайомлені з комп‘ютерними технологіями, що у майбутній діяльності буде їм вкрай необхідно для розробки власних електронних навчальних матеріалів. Вирішується і проблема об’єктивізації оцінювання знань медсестер шляхом проведення незалежного комплексного тестового іспиту у кінці кожного семестру. Створені умови для вивчення у ННІ медсестринства англійської мови, що стає невід’ємним атрибутом фахівця медсестринства на рівні міжнародних вимог і відкриває шлях для підвищення професійної підготовки та можливого працевлаштування у багатьох країнах світу. Набирає актуальності проблема дистанційного навчання, яка теж започаткована у нашому університеті і є одним із напрямків суспільної інформатизації.

На дистанційній формі за спеціальністю «Сестринська справа» (бакалавр) навчається 61 студент, з них 17 – україномовних, 39 – громадяни США, 5 – громадяни Канади. Навчальною програмою передбачено дистанції лекції, практичні заняття (з використанням системи Skype, дистанційного контролю знань Moodle, електронних навчально-методичних матеріалів). Викладачами проводиться також створення відеолекцій. Обмін інформації між викладачами та студентами проводиться за допомогою електронних скриньок та системи Skype.

Протягом 2009-2010 н.р. в ННІ медсестринства проведено 6 науково-практичних конференцій, 3 з яких з міжнародною участю (США, Росія, Казахстан, Нідерланди), опубліковано працівниками ННІ та кафедри 57 друкованих праць, видано 2 монографії. На цьогорічному Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених, який відбувся 12-13 квітня, іноземні студенти-бакалаври та магістри медсестринства виступили з презентаціями своїх наукових робіт, деякі з них зайняли призові місця.

Щокварталу виходить журнал “Медсестринство”.

В наступному навчальному році планується створення дистанційної форми навчання для магістрів з медсестринства, а надалі – впровадження наукових ступенів і аспірантури в медсестринстві, як втілення у життя реформ в галузі медсестринської освіти МОЗ України та Всеукраїнської програми розвитку медсестринства України на 2005-2010рр., затвердженої наказом МОЗ України від 08.11.2005р. №585.

 

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 На сьогоднішній день реалізовано такі етапи формування інформаційної навчальної системи університету:

- розміщення кафедрами на Web-порталі  робочих програм, методичних вказівок, розкладів занять, графіків чергувань викладачів по кафедрах.

- розміщення викладачами на персональних Web-сторінках наборів слайдів до кожної лекції;

- розміщення викладачами матеріалів для підготовки до лекцій для студентів. Тут розміщено інформацію (текстовий матеріал з літературних джерел (за виключенням основного підручника), необхідні графічні зображення, фото та відеофільми), прочитавши та переглянувши які студент буде підготовлений до сприйняття лекції; 

- розміщення кафедрами матеріалів для підготовки до практичних занять: текстовий матеріал, малюнки, посилання на відеофільми. Тут викладачами розміщується найцінніша інформація до проведення заняття;

- розсилання центром тестування (кафедрами) оцінок післясеместрових іспитів по персональних Web-сторінках студентів;  

- розсилання деканатами інформації про недопуск до іспитів в зв’язку з невиконанням навчальної програми, а також інформації про відсоток виконання ліній практичних навичок на  Web-сторінки студентів;

- у центрі незалежного тестування знань студентів створено систему технічного захисту інформації на базі багатотермінального апаратно-програмного комплексу «Лоза». На даний час система проходить етап сертифікації та отримання атестату відповідності;

 

 

- інформаційна система рейтингового оцінювання діяльності викладачів, включаючи навчальну, наукову та лікувально-профілактичну роботу.

 

 

 

Викладач має можливість в режимі онлайн вносити і змінювати свої власні показники за весь період діяльності. При цьому автоматично формуються як загальні, так і тематичні рейтинги для професорів, доцентів, викладачів теоретичних і клінічних кафедр. В основу рейтингів покладено використання відносних показників, рейтингових індикаторів та коефіцієнтів пріоритетності.

Крім того, у 2009-2010 навчальному році по усіх дисциплінах в університеті на альтернативній основі запроваджено щоденний електронний контроль знань студентів за програмою „Moodle”, який проводиться напередодні практичного заняття з виставленням відповідної оцінки. Результати оцінювання можна переглядати як по усіх факультетах, курсах, групах, так і по кожному студенту зокрема. При цьому формуються гістограми успішності для кожного заняття.

 

 

 

База даних тестових завдань для щоденного тестового контролю нараховує більше 500 тисяч тестів. З метою об’єктивізації тестування було розроблено програмне забезпечення для структуризації  тестового контролю для включення визначеної кількості тестових завдань в текстовому вигляді, з графічними зображеннями та ситуаційних задач. Контроль за  правильною організацією щоденного тестового контролю на кафедрах здійснюється інспекторами секретаріату, для чого розроблене відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє оперативно інформувати працівників кафедр через Інтернет.

Комп’ютерні технології застосовуються при проведенні семестрових тестових іспитів. Програмне забезпечення, яке було розроблене відділом інформаційних технологій, включає три головні програми:

- формування кафедрами банку тестових завдань. На сьогодні вже створено понад 450 тисяч тестових завдань, з яких формуються буклети тестових завдань та еталони відповідей;

- розпізнавання зашифрованих відсканованих робіт студентів та їх комп’ютерне оцінювання;

- дешифрування робіт та формування відомостей і розсилка оцінок на Web- сторінки студентів.

Для аналізу валідності тестових завдань вперше в Україні було впроваджено метод на основі гістограм валідності.

Результати семестрових тестових іспитів було проаналізовано на основі методів системного аналізу. При цьому досліджувалися кореляційні залежності між результатами тестових іспитів та поточною успішністю студентів.

Для студентів 1-го курсу також було вивчено кореляційні залежності тестових іспитів та поточної успішності з балами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та атестатів про середню освіту. Було використано найскладніші алгоритми нейромережевої класифікації та прогнозування.

У всіх навчально-наукових інститутах, факультетах та кафедрах університету створено  матеріально-технічну базу, необхідну для впровадження  сучасних інформаційних технологій. Така база включає: 8 комп’ютерів-серверів (Web, баз даних, серверів додатків), 754 комп’ютерів-клієнтів, мережеве та комутаційне обладнання, що повністю грунтується на оптиковолоконних технологіях і забезпечує перепускну здатність в 100 Мбіт/сек, 37 комп’ютерних класів. У 2009-2010 навчальному році проклавши оптиковолоконні лінії до клінічних кафедр, розташованих у найвіддаленіших куточках міста, завершено процес формування університетської комп’ютерної мережі на новій технологічній основі. Досягнуто кількісне співвідношення «комп’ютер – студент»: 1:5, що навіть переважає середньоєвропейський показник.

Слід зазначити, що вартість створення внутрішньоуніверситетської комп’ютерної мережі на оптиковолоконній основі великою мірою здешевило те, що значний обсяг робіт по прокладанню локальних мереж виконують працівники відділу інформаційних технологій.

БІБЛІОТЕКА

Бібліотека університету є навчальним, науковим та інформаційним структурним підрозділом університету. Основними напрямками роботи у звітному році були визначені:

-        формування документальних фондів відповідно до навчальних планів, тематики науково-дослідних робіт;

-        удосконалення довідково-пошукового апарату, виховання інформаційної культури користувачів;   

-        поліпшення матеріально-технічної бази бібліотеки.

На сьогоднішній день фонд бібліотеки  нараховує  391249  примірників документів.

В минулому навчальному році поповнення фонду бібліотеки було зорієнтоване, в першу чергу,  на  забезпечення студентів підручниками; постійно здійснювався аналіз книгозабезпеченості навчального процесу.

Середня кількість навчальної літератури на одного студента складає 59,4 примірників; наукової літератури – 46,9 на одного читача-науковця.

Якщо розглянути забезпечення навчальною літературою по факультетах тo:

Медичний факультет з фундаментальних та клінічних  дисциплін забезпечений на 100%; з суспільно-економічних – на 80%;

Фармацевтичний  - з дисциплін хімічного та природничого профілю,  професійної підготовки – забезпеченість 100%; проте ще залишається недоукомплектованою спеціальність парфумерно-косметичне виробництво;

Стоматологічний факультет    підручниками з загальних дисциплін забезпечений повністю;  з спеціальних дисциплін забезпеченість складає 70%.

Поряд з навчальною літературою ведеться комплектування наукового фонду, де особлива увага приділяється літературі стоматологічного та фармацевтичного профілю.

На постійному контролі  перебуває забезпеченість підручниками іноземних студентів. На сьогоднішній день іноземний  фонд  становить 5696 прм.

До послуг користувачів бібліотеки унікальний фонд електронних книг  з основних клінічних та фундаментальних дисциплін.

З впровадженням нової навчальної системи, зокрема методики „єдиного дня”, зросла роль читальних залів навчально-наукових інститутів та клінічних кафедр. Тому бібліотека університету постійну увагу приділяє комплектування цих підрозділів новими надходженнями навчально-методичноі літератури.

Поряд з традиційними носіями інформації, в університеті   створено WEB-портал, на якому розміщені навчально-методичні матеріали зі всіх дисциплін для підготовки студентів  до практичних занять.

В бібліотеці функціонує три абонементи видачі літератури та чотири читальні зали. До послуг користувачів 38 комп’ютерів, під’єднаних до всесвітньої мережі Internet.

 

 

За єдиним реєстраційним обліком бібліотека нараховує 4594 користувача. За звітний період обслуговано 14157 читача, яким було видано 375989 примірників документів. Щоденна кількість відвідувачів по всіх структурних підрозділах бібліотеки в середньому нараховує 400-420 користувачів. В читальних залах ННІ та кафедр щоденно займаються понад  220 користувачів.

Для забезпечення наукового процесу бібліотека одержує 154 назви періодичних видань. В основному це виданя медико-біологічного профілю, зміст яких повністю відображений в предметному каталозі. Про нові надходження літератури та періодичних видань бібліотека постійно інформує виставкою, що оформлена на абонементі наукової літератури, та щомісячно на “Днях інформації”.

 

Міжнародна діяльність

 

За 2009 – 2010 навчальний рік діяльність відділу міжнародних зв’язків зосереджувалась на таких напрямках:

-            забезпечення працівників університету інформацією про міжнародні гранти і наукові форуми;

-           співпраця з Головним Управлінням міжнародних зв’язків МОЗ України щодо організації закордонних відряджень на конференції та стажування науковців університету;

-            співпраця між медичним університетом та закордонними організаціями, університетами, асоціаціями відповідно до укладених раніше угод.

Протягом звітного періоду:

-           у грудні 2009 року було підписано двосторонню угоду про наукову співпрацю з Центральним науково-дослідним інститутом епідеміології МОЗ Російської Федерації;

 

-           2 березня 2010 року було укладено Угоду про організацію спільної діяльності щодо науково-практичного співробітництва в галузі експериментальної та клінічної онкології між Clemson University Biomedical Institute, CORBIA International, Національним інститутом раку та ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»;

 

-           у березні 2010 року було підписано двосторонню Угоду про надання освітніх послуг з Національним коледжем «Фитіла» м. Патра, Греція та ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»;

 

 

-           24 березня 2010 року було підписано двосторонню Угоду про співпрацю між Медичним університетом Вроцлава та ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського».

 

 

По кафедрах університету розповсюджувалась інформація про конференції медичного спрямування, які відбуватимуться в різних країнах світу. Надавались консультації  щодо оформлення документів для закордонних відряджень на конференції, форуми, симпозіуми та з’їзди медичного спрямування, а також для подання на міжнародні гранти.

Протягом 2009 – 2010 навчального року відділом міжнародних зв’язків було організовано 30 закордонних відряджень 38 працівників ТДМУ у 15 країн світу, а саме: з метою участі в міжнародних наукових і освітніх форумах та конференціях – 23 працівники (18 відряджень), для проходження стажувань – 16 працівників (12 стажувань).

З метою участі у роботі 13 Міжнародної Грацької конференції ”Taeching Medicinean Interprofessional Agenda” було організоване відрядження у м. Іннсбрук (Австрія) керівника відділу міжнародних зв’язків доцента Лісничук Н.Є., доцента кафедри педіатрії №2 Сахарової І.Є. та доцента кафедри фармакології Олещук О.М. в період з 21 по 28 вересня 2009 року.

З метою участі у 50-й Ювілейній конференції Європейського товариства педіатрів було організоване відрядження до м. Гамбург (Німеччина) завідувача кафедри педіатрії ФПО Тернопільського проф. Банадиги Н.В. у період з 30 вересня по 13 жовтня 2009 року.

З метою участі у щорічному симпозіумі «Рак молочної залози» було організоване відрядження до м. Чикаго (США) завідувача кафедри онкології проф. Галайчука І.Й. у період з  30 вересня по 6 жовтня 2009 року.

Для вдосконалення професійних навичок та стажування за спеціальністю  «Дерматологія» на запрошення та за фінансової підтримки Open medical Institute в рамках міжнародної програми Medical Education without Borders було організоване відрядження професора кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології, шкірних та венеричних хвороб, д.м.н. Галникіної С.О. у м. Зальцбург (Австрія) в період з 18 по 23 жовтня 2009 року.

З метою участі у науково-практичному семінарі з міжнародною участю «IXC і гострий коронарний синдром: формування стратегії спадкоємності кардіологічного та кардіохірургічного лікування» було організоване відрядження доцента кафедри внутрішньої медицини № 2 Коморовського Р.Р. у м. Шарм-Ель-Шейх (Єгипет) у період з 2 по 9 листопада 2009 року.

Для вдосконалення професійних навичок та стажування за спеціальністю  «Кардіологічна візуалізація» на запрошення та за фінансової підтримки Open medical Institute в рамках міжнародної програми Medical Education without Borders було організоване відрядження асистента кафедри внутрішньої медицини, к.м.н. Гриценко С.Й. у м. Зальцбург (Австрія) в період з 15 по  20 листопада 2009 року.

З метою проходження стажування за напрямком «Пульмонологія» на клінічних і наукових базак Інституту туберкульозу та захворювань легень було організоване відрядження до м. Варшава (Польща) асистента кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, к.м.н. Городецького В.Є. у період з 19 листопада 2009 р. по 21 грудня 2009 р.

З метою стажування у Центральному науково-дослідному інституті епідеміології МОЗ РФ було організоване відрядження до м. Москва (Росія) завідувача кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, проф. Андрейчина М.А., завідувача кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології, проф. Климнюка С.І., завідувача МНКЛ Лазарчука О.В., асистента кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології Покришко О.В. у період з 6 по 13 грудня 2009 року.

 

 

З метою участі у нараді учасників міжнародного дослідження по клінічному використанню імунотропних засобів у хворих на ХОЗЛ було організоване відрядження у м. Санкт-Петербург (Росія) завідувача кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими Господарського І.Я. у період з 9 по 11 грудня 2009 року.

З метою участі у VIII Московській асамблеї «Здоров’я столиці» було організоване відрядження у м. Москва (Росія) доцента кафедри педіатрії з дитячою хірургією к.мед.н. Воронцової Т.А. у період з  15 по 19 грудня 2009 року.

З метою участі у першій зустрічі організаційного комітету по Міжнародній програмі вивчення причин виникнення бронхіальної астми у дітей (BUPAS) було організоване відрядження у м. Краків (Польща) професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, д.мед.н. Грищука Л.А. та завідувача кафедри педіатрії з дитячою хірургією №1, д.мед.н., професора Федорців О.Є. у період з  16 по 20 грудня 2009 року.

У період з 16 по 19 грудня 2009 року було організоване відрядження у м. Краків (Польща) Ректора ТДМУ проф. Ковальчука Л.Я. та декана факультету іноземних студентів проф. Корди М.М. з метою проведення ділової зустрічі з керівництвом Інституту Європейської Інтеграції стосовно започаткування міжнародної співпраці.

Для вдосконалення професійних навичок та стажування за спеціальністю «Медична реабілітація за допомогою методик індійської медицини» було організоване відрядження у м. Делі (Індія) доцента кафедри медичної інформатики Вакуленка Д.В. з 28 грудня 2009 року по 21 січня 2010 року.

Для проходження стажування у вірусологічних, бактеріологічних та паразитологічних лабораторіях Віденського медичного університету було організоване відрядження до м. Відень (Австрія) делегації  викладачів ТДМУ у складі: проф. Климнюка С.І., проф. Кліща І.М., Лазарчука О.В., П’ятковського Т.І. та Марущак М.І. у період з 10 до 17 січня 2010 року.

 

 

З метою стажування у рамках Програми «Асоціації французько-української співпраці у сфері охорони здоров’я та фармації» було організоване відрядження у м. Париж (Франція) доцента кафедри внутрішньої медицини № 2 Коморовського Р.Р. у період з 20 по 28 січня 2010 року.

Для проходження стажування у рамках Програми «Асоціації французько-української співпраці у сфері охорони здоров’я та фармації» було організоване відрядження у м. Париж (Франція) асистента кафедри педіатрії ФПО Рогальського І.О. у період з 20 по 28 січня 2010 року.

З метою отримання досвіду проведення хірургічних втручань з допомогою робототехніки, зокрема моделей хірургічного робота daVinci, було організоване відрядження у м. Прага (Чехія) делегації викладачів ТДМУ у складі: доц. Ковальчука О.Л., доц. Господарського А.Я., доц. Твердохліба В.В., Корильчука Т.Б. та Герасимюка Н.І. у період з 23 по 31 січня 2010 року.

 

 

В період з 12 по 15 лютого 2010 року було організоване відрядження у м. Краків (Польща) завідувача кафедри медицини катастроф і військової медицини ТДМУ проф. Гудими А.А. і асистента кафедри медицини катастроф і військової медицини Ляховича Р.М. з метою участі у сертифікованих курсах ALS “Кваліфіковані заходи реанімації”.

З метою участі у XIV Конгресі педіатрів Росії та 17 Міжнародній виставці «Здоров’я матері та дитини - 2010»  було організоване відрядження у м. Москва (Росія) доцента кафедри педіатрії з дитячою хірургією к.мед.н. Воронцової Т.А. у період з  14 по 19 лютого 2010 року.

Для обговорення та затвердження спільних протоколів наукових досліджень та клінічних випробувань з онкології та підписання Угоди про спільні наукові дослідження було організоване відрядження у м. Грінвіль (США) ректора ТДМУ, чл.-кор. АМНУ, проф. Л.Я. Ковальчука, завідувача кафедри онкології проф. Галайчука І.Й. та завідувача кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики проф. Корди М.М. у період з 26 лютого по 5 березня 2010 року.

З метою участі у роботі міжнародної конференції ”Bone Biology and Therapeutics”, яка проводиться під егідою International Bone & Mineral Society, було організоване відрядження у м. Давос (Швейцарія) професора кафедри внутрішньої медицини № 2 ТДМУ Мартинюк Л.П. та доцента кафедри внутрішньої медицини № 1 Мартинюк Л.П. у період з 14 по 19 березня 2010 року.

У період з 16 по 18 березня 2010 було організоване відрядження м. Москва (Росія) асистента кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими ТДМУ Зарудної О.І. з метою участі у нараді учасників міжнародного дослідження по клінічному використанню імунобіологічних препаратів.

Для підписання міжнародної Угоди про надання освітніх послуг і проведення рекламних семінарів з метою популяризації Тернопільського державного медичного університету і набору грецьких студентів до ТДМУ було організоване відрядження у м. Патра (Греція) першого проректора ТДМУ проф. І.Р. Мисули та керівника відділу  міжнародних зв’язків доц. Н.Є. Лісничук у період з 16 по 20 березня 2010 року.

 

 

З метою участі у міжнародній гепатошколі було організоване відрядження у м. Стамбул (Туреччина) доцента кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами ТДМУ Івахова І.О. у період з 22 по 25 квітня 2010 року.

З метою участі у міжнародному симпозіумі «Нові досягнення у діагностиці та лікуванні раку молочної залози» було організоване відрядження у м. Ер - Ріяд (Саудівська Аравія) завідувача кафедри онкології ТДМУ Горбачевського» Галайчука І.Й. у період з 26 квітня по   1 травня 2010 року.

З метою надання консультативної допомоги щодо отримання гуманітарного ортопедичного обладнання було організоване відрядження у м. Харцвіллер (Франція) доцента кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією  ТДМУ Кулянди Ігора Сергійовича у період з 31 травня по  6 червня 2010 року.

У період з 2 по 8 червня  2010 року було організоване відрядження у м. Вільнюс (Литва) завідувача кафедри внутрішньої медицини № 2   ТДМУ проф. Сміян С.І. з метою участі у конференції «Можливості медицини Литви у Вільнюському кардіохірургічному центрі».

У період з 21 червня по 30 червня 2010 року було організоване відрядження у м. Рим (Італія) доцента кафедри загальної гігієни та екології ТДМУ Козак Дарії Володимирівни  з метою участі у роботі VII Міжнародного Симпозіуму Університетських Викладачів.

У 2009 – 2010 навчальному році 17 закордонних відряджень викладачів ТДМУ для здійснення програми стажувань і для участі в міжнародних наукових форумах були здійснені за кошти приймаючої сторони.

В період з 17 по 26 липня 2010 року відбувся 5-й етап Міжнародних Літніх студентських шкіл на базі НОК «Червона Калина». В роботі Літніх шкіл взяли участь 50 студентів ТДМУ та 44 гостей з Польщі (Медичний Університет Сілезії, м. Катовіце; Університет медичних наук, м. Познань, Медичний університету Вроцлава), Словаччини (Медичний Університет Братислави), Росії (Московський медико-стоматологічний університет), Чехії (Карловий Університет, м. Прага) та України (Українська медико-стоматологічна академія, м. Полтава; Дніпропетровська державна медична академія; Сумський державний університет; Національний Фармацевтичний  унівеситет, м. Харків та Запорізький державний медичний університет).

Відбулися відео-презентації вищих медичних шкіл та країн-учасниць проекту, проведено змагання «Медицина невідкладних станів. Робота в команді».

Учасники Літніх шкіл здійснили сплав по р. Дністер та екскурсію у м.Львів.

 

 

НАУКОВА РОБОТА

На даний час в університеті працює 518 викладачів (без сумісників) з них 69,3 % з науковим ступенем: 78 докторів наук (15,05 %) та 281 кандидат наук (54,24 %). Середній вік професорів у 2009-2010 н.р. – 59 років. Ми й далі будемо берегти досвідчених викладачів не дивлячись на їх вік, поруч з якими будуть працювати і переймати досвід молоді викладачі.

 

 

 Одночасно хочу звернути увагу, що викладачами працюють 143 (30 %) працівників без наукового ступеня. Їх середній вік – 28 років. Збільшення відсотку викладачів без наукового ступеня можна пояснити організацією нових кафедр стоматологічного, фармацевтичного факультетів та інституту медсестринства. Саме за рахунок цього на стоматологічному та фармацевтичному факультетах кількість викладачів без наукового ступеня досягає відповідно 85 % та 41 %. Тому одним з актуальних завдань цих факультетів є активізація наукової роботи новостворених кафедр, затвердження нових науково-дослідних робіт кафедр і дисертаційних досліджень.

В цьому напрямку вже є деякі зрушення. Так, в результаті проведеної роботи з викладачами стоматологічного факультету, заплановано 2 комплексні міжкафедральні науково-дослідні роботи, за ініціативою ректора підготовлено та підписано наказ по університету про безкоштовну публікацію наукових статей виконавцями докторських та кандидатських дисертацій в журналах, які видаються у видавництві «Укрмедкнига».

 У звітному 2009-2010 роках в аспірантурі проходили підготовку 53  особи, з них з відривом від виробництва навчалося 23 особи (в тому числі, 1 – у цільовій аспірантурі Національного фармацевтичного університету, 2 - іноземних громадян), без відриву від виробництва –30 аспірантів.

 

 

В поточному році достроково завершили навчання в аспірантурі 4 особи. З них 2 виконали програму і подали дисертації до захисту в спеціалізовані вчені ради і 2 захистили кандидатські дисертації (1 аспірант зі спеціальності "хірургія " та 1 аспірант зі спеціальності "внутрішні хвороби").

З 1 грудня 2009 року розпочали навчання ще 9 очних та 7 заочних аспірантів. Таким чином, станом на 1 червня 2010 р. в аспірантурі навчається 49 осіб, в тому числі 22 аспіранти з відривом від виробництва (з них 1 – у цільовій аспірантурі Національного фармацевтичного університету, 2- іноземних громадяни), та 27 – без відриву від виробництва.

У магістратурі в поточному році навчалось 61 лікар-інтерн та провізорів і клінічних провізорів-інтернів, медсестер-бакалаврів (24 – на держбюджетній та 37 – на контрактній формі навчання), З них виконали план навчання і успішно захистили магістерські роботи - 44 особи (12 - лікарів-інтернів, 14 - провізорів і клінічних провізорів-інтернів). Варто відмітити, що в цьому навчальному році вперше було проведено захист магістерських робіт зі спеціальності  «сестринська справа» – магістрами стали 18 осіб.

У клінічній ординатурі в 2009-2010 н. р. проходили підготовку 50 клінічних ординаторів. 28 осіб навчалися на державній формі навчання і 22 – на контрактній (з них 21 іноземний громадянин), що дозволило університету додатково отримати 336 185 грн. Слід відмітити, що в порівнянні з попередніми роками, суттєво зросла кількість іноземних громадян, які навчаються на умовах контракту в клінічній ординатурі.

За планом підготовки науково-педагогічних кадрів у 2009-2010 н.р. виконується 163 дисертаційні роботи (22 докторських та 141 кандидатська) Ще 58 дисертаційних робіт знаходиться на етапі планування.

 

 

План підготовки докторів і кандидатів наук за 2009 рік виконано. Протягом навчального року захищено 6 докторських та 26 кандидатських дисертацій. Докторами наук стали: Нагірний Я.П., Кучеренко Л.І., Гребеник М.В., Рузібаєв Р.Ю., Нагайчук В.І., Голяченко А.О.  До кінця 2010 р., згідно з планом повинні захистити ще 6 докторських (Беденюк А.Д., Ярема Н.І., Бугай Б.Г., Корнага С.І., Волкова Н.М., Денефіль О.В.), які успішно пройшли попередній захист докторських дисертацій. Крім того, в цьому навчальному році планується захист 27 кандидатських дисертацій.

 

 

Ми і надалі будемо чітко дотримуватись рішення вченої ради університету (протокол № 5 від 25.06.2009 р.), згідно якого викладачі, які протягом 3-х років не затвердили тему, а протягом 5-ти років не захистили дисертації – підлягають звільненню з посади.

Велику роль у підготовці наукових кадрів в університеті відіграють 2 спеціалізовані вчені ради. За період з вересня по травень 2010 року спеціалізована вчена рада Д 58.601.01 провела 12 засідань, на яких проведено захист 4 докторських дисертацій  та 21 кандидатських дисертацій.

Спеціалізована  вчена  рада  К 58.601.02 за  період з вересня по травень 2010 року провела 5 засідань,  на  яких  проведено  захист 9 кандидатських  дисертацій: 3 дисертації за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія; 6 дисертацій - за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Згідно з планом, в університеті виконується 30 комплексних науково-дослідних робіт, з них 4 - державного фінансування, 22 – ініціативно-пошукових тем і 4 - госпдоговірних.

Більшість наукових досліджень в університеті продовжують виконуватися за такими основними науковими напрямками:

- діагностика, лікування та профілактика серцево-судинних захворювань;

- розробка діагностичних критеріїв та програм лікування захворювань кісток і суглобів, клініко-патогенетична роль остеопорозу;

- удосконалення лабораторно-інструментальної діагностики та оптимізація етіопатогенетичного лікування гастроентерологічної патології.

Державне фінансування науково-дослідних тем, оплата цільових державних програм і госпдоговірні теми в сумі дадуть змогу отримати у 2010 р. 580 тис. грн.

1. „Дослідження морфологічного стану нирки та великих суглобів за умов поєднаних патологій органів панкреатогепатобіліарної зони”. Наук. керівник – доцент Н.Є.Лісничук.

Обсяг фінансування на 2010 рік – 163,3 тис. грн.

2. „Експериментальне дослідження закономірностей апоптозу в умовах тяжкої комбінованої травми”. Наук. керівник –професор А.А. Гудима.

Обсяг фінансування на 2010 рік – 95,8 тис. грн.

3. Фрагмент Державної наукової програми з кардіології „Розробка диференційованих методів корекції у хворих на артеріальну гіпертензію“.

Наук. керівник – професор М.І. Швед

Обсяг фінансування на 2010 рік – 60 тис. грн.

4. „Розробка технології виготовлення подрібненого субстрату консервованої шкіри свині”. Наук. керівник проф. І.М. Кліщ.

Обсяг фінансування на 2010 рік – 74,6 тис. грн.

Обсяг фінансування госпдоговірних НДР, які виконуються під керівництвом проф. К.А. Посохової, проф. В.С. Копчі, доц. Н.Є. Лісничук, в цілому становить понад 200 тис. грн.

У 2009-2010 навчальному році суттєво збільшилась кількість наданих нашим науковцям грантів, які дали університету понад 60 тис. грн. додаткових коштів (в минулому році – 40 тис. грн.). Недоліком в роботі даного розділу є те, що гранти отримані лише на підвищення кваліфікації наших викладачів або для їх участі в наукових форумах. Разом з тим, жодного гранту не отримано на науково-дослідну роботу, хоча на сьогоднішній день університет володіє досить потужною науковою базою, оснащений сучасною апаратурою, всі 6 науково-дослідних лабораторій університету акредитовані і сертифіковані, що дозволяє брати участь в конкурсах на міжнародні гранти.

   Наукові здобутки співробітників університету за звітний період узагальнено в 4 монографіях:

1.                Арніка лікує  (С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк)

2.                Черевний тиф (М.А. Андрейчин, В.П. Малий)

3.                Энтеросорбция при ожоговой болезни (Н.В. Пасєчко та співавтори)

4.                Соціальна медицини (Голяченко А.М. та співавтори)

На жаль приходиться констатувати, що в цьому році кількість монографій значно менша, ніж їх було видано минулого року (9 монографій).

Науковцями університету за звітний період також підготовлено і видано Укрмедпатентінформцентром 11 інформаційних листів, ще 3 проекти інформаційних листів перебувають на стадії видання. У 2009 році до Реєстру медико-біологічних і науково-технічних нововведень включено 1 розробку наших науковців. На наступний рік науковцями підготовлено і оформлено згідно вимог 14 пропозицій на включення до Реєстру галузевих нововведень.

В наукових журналах і збірниках наукових праць опубліковано 532 статей, в т.ч. за кордоном – 24; 725 тез, в т.ч. за кордоном – 29. На наукових форумах зроблено 549 доповідей, з них за кордоном – 25. (У 2008-2009 р.р. статей – 515, в т. ч. 18 за кордоном, тез 483, в т. ч. за кордоном – 16, доповідей 528, вт. ч. за кордоном 16), тобто в звітному році відмічається позитивна динаміка видання наукових праць співробітниками університету.

Базою для виконання НДР та дисертацій є атестовані вимірювальні лабораторії:

міжкафедральна науково-клінічна лабораторія; центральна науково-дослідна лабораторія; лабораторія мікробіологічних та паразитологічних досліджень; лабораторія досліджень інфекційних хвороб; лабораторія доклінічних досліджень лікарських засобів, що забезпечує одержання достовірних результатів наукових досліджень. Всі засоби вимірювальної техніки, які використовуються в цих лабораторіях, проходять метрологічний контроль і повірені.

На базі Міжкафедральної науково-клінічної лабораторії (МНКЛ) у 2009 - 2010 роках виконувались дослідження для 10 магістерських, 17 кандидатських, 6 докторських робіт, 2 кафедральних планових науково-дослідних робіт.

Загалом в МНКЛ за цей період  обстежено 1949 пацієнтів, і виконано 9359 аналізів. В листопаді місяці 2009 року було придбано ампліфікатор Rotor Gеnе 6000 та необхідне допоміжне обладнання, що дозволило проводити полімеразно-ланцюгову реакцію в реальному часі. Три співробітники лабораторії пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації в КМАПО ім. П.Л. Шупика. Підписано трьохсторонню угоду між Тернопільською міської СЕС, Тернопільською обласною СЕС та Тернопільським державним медичним університетом про організацію проведення досліджень на наявність вірусу А/Н1 swine під час епідемії грипу в  Тернопільській області. Це дало можливість обстежити 1023 хворих на грип і визначити в 21 пацієнта наявність грипу А/Н1 swine та в 12 – вірус грипу В.

В 2009 -  2010 роках  працівники МНКЛ мали можливість ознайомитися з роботою та принципами організації клінічної, біохімічної, вірусологічної, бактеріологічної та паразитологічної лабораторії, вивчення досвіду моніторингу вірусних, інфекційних, респіраторних захворювань та їх ранньої діагностики в лабораторних відділеннях клініки  I медичного факультету Карлового університету (Прага, Чехія) та з роботою Федеральної державної установи науки Центральний науково-дослідний інститут епідеміології Росспоживнагляду (Москва). В результаті було підписано угоду про спільні дослідження, які дозволять оцінити розповсюдження різних субтипів вірусу грипу та інших збудників ГРВІ в різних вікових групах в Західному регіоні України.

У 2009-2010 році на базі ЦНДЛ виконувалося 4 науково-дослідні роботи на замовлення МОЗ України (загальним фінансуванням 380,0 тис. грн.) а також 31 дисертаційна робота, з яких 6 докторських, 25 кандидатських та 1 магістерська робота. Важливо відмітити, що в лабораторії активно працюють студенти-науковці. За звітний період в лабораторії виконано 19370 аналізів, з них:

для планових НДР – 6470, для дисертаційних робіт – 12900. Отримано 2 Патенти України на винахід.

На базі наукової лабораторії кафедри фармакології з клінічною фармакологією виконувались  наукові дослідження за  5-ти НДР, в тому числі двох госпдоговірних тем (з загальним фінансуванням 177 тис. грн.).

Також отримано позитивне експертне заключення комісії НАН України на матеріали теми фундаментального дослідження «Фармакологічна корекція антиоксидантними засобами та ентеросгелем ураження внутрішніх органів при цукровому діабеті та при комбінованій антиретровірусній та антимікобактеріальній терапії», яку планується включити до бюджетних пропозицій на 2011 рік.

У рамках зазначених вище планових НДР виконуються фрагменти 3 докторських та 6 кандидатських дисертацій.

За результатами виконаних наукових досліджень за 2009-2010 рр. опубліковано  48 наукових праць, з них  16 – наукові статті, 32 – тези у збірниках. Крім того,  отримано позитивні рішення на 3 патенти України.

На базі лабораторії мікробіологічних та паразитологічних досліджень виконувались дослідження для дисертантів ряду клінічних та теоретичних кафедр,  а також завершено наукові дослідження фрагментів 3-х міжкафедральних НДР.

Продовжена угода з Тернопільською фармацевтичною фабрикою «Тернофарм» щодо дослідження ростових властивостей живильних середовищ (з обсягом фінансування 1500 грн.).

У лабораторії мікробіологічних та паразитологічних досліджень проводяться щорічні  мікробіологічні дослідження на носійство золотистого стафілококу, бактерій тифо-дизентерійної групи та паразитологічні дослідження на виявлення яєць глистів і ентеробіозу студентів медичного, фармацевтичного, стоматологічного факультетів, ННІ медсестринства та працівників ТДМУ, а також – на наявність малярійного плазмодія у студентів-іноземців. У 2010-2011 н.р. проведено 2018 бактеріологічних та 3206 паразитологічних досліджень.

Спільно зі співробітниками 2 міської лікарні на кафедральному автоматичному бактеріологічному аналізаторі Vitek 2 Compact буде проводитись ідентифікація  практично всіх клінічно значущих мікроорганізмів та визначення їх чутливості до антибіотиків. Зараз ведуться перемовини з фірмою Діаверітас, яка обслуговує аналізатор щодо закупівлі карток для проведення подальших  досліджень.

Назріла необхідність дооснастити дану лабораторію 2 новими автоклавами, сухожаровою шафою,  іономіром та іншим.

  В лабораторії досліджень інфекційних хвороб протягом 2009-2010 навчального року були проведені наступні дослідження:

1.      Біохімічні: AST - 30; ALT- 30; білірубін - 30; загальний білок - 60; лужна фосфатаза - 130; тимолова проба - 30; γ-глутамін-транспептидаза ‑ 60.

2.      імуно-ферментні аналізи: виявлення антитіл до гепатиту В ‑ 150 до гепатиту С ‑150, CD141-протеїну (тромбомодуліну) ‑ 56, фактор В лебрандта ‑ 47, визначення вільного зв'язаного оксипроліну ‑ 131, визначення антитіл до румалону - 131.

3.      імунологічні дослідження: лімфоцити - 78, лізоцим - 112, IgA- 112, IgM- 112, IgG- 112, Ц К - 112, МСМ - 275, кріоглобуліни - 155.

 Для проведення цих досліджень лабораторія оснащена сучасною апаратурою: аналізатор імуноферментний фотоелектричний А Ф-Ц-01С, імуноферментний аналізатор "Sunraise" з програмою Mаgellan-4, спектрофотометр СФ-26, КФК-2-УХЛ-4.2, іономір універсальний ЕВ-74, центрифуги, термостати, аквадистилятор ДЕ-4.2, ваги (аптечна, торсійна, електронна) та іншою вимірювальною апаратурою.

      Крім того в лабораторії забезпечується виконання фрагментів 3 докторських та 2 кандидатських  дисертацій, а також науково-дослідної теми кафедри.

У 2009-2010 н.р. наукова робота співробітниками інституту морфології виконувалася на базі морфологічної лабораторії. Дана лабораторія проводить досить широкий спектр морфологічних досліджень, має одне з найдороговартісних обладнань, але  до цього часу не акредитована. Завідувачу лабораторією необхідно підготувати відповідні документи для акредитації даної лабораторії в цьому начальному році.

Лабораторія включає – морфогістохімічну, електронномікроскопічну, морфометричну і спектрофотометричну кімнати, в яких розміщено два електронних мікроскопи, ультрамікротом, мікротом – кріостат, мікротоми, сучасні мікроскопи з відеосистемами і програмним забезпеченням, апарат для заливки тканин, термостати, ваги та інше обладнання.

У звітному році проведений ремонт і модернізація атомно-адсорбційного спектрофотометра, що включає комп’ютерне програмне управляння приладом і автоматичну реєстрацію результатів дослідження (вартість проведених робіт – 42 тис. грн.). Під цей прилад проведений ремонт і обладнане спеціальне приміщення з витяжною системою, муфельними пічками. Це дозволяє проводити вивчення вмісту макро- і мікроелементів у тканинах, тому необхідно відпрацювати відповідні методики досліджень.

Придбана нова цифрова  система виводу зображення SEO-SKAN-2  для електронного мікроскопа високої роздільної здатності (вартість  – 34 тис.грн.), яка дозволяє значно покращити якість досліджень і документацію матеріалу, що досліджується.

В лабораторії виконується – 1 докторська і 8 кандидатських дисертацій, 2 планових міжкафедральних НДР.

Перспективною виглядає співпраця даної лабораторії з Державним патологоанатомічним центром України (м. Хмельницький), в якому освоєні нові   гістохімічні методики: імпрегнації сріблом для виявлення ретикулярних і незрілих колагенових волокон,  визначення кислих і нейтральних   мукополісахаридів методом Шиффа, трьохкольоровий метод Пікро-Маллорі для структур сполучної тканини та імуногістохімічні методики: визначення Т і В лімфоцитів (СD3, CD4, CD8, CD20, CD68, CD45), макрофагів, апоптозу та мітотичного поділу. Принагідно зазначити, що працівники кафедри патоморфології володіють методиками імуногістохімічного визначення гормон-залежних пухлин молочної залози, морфометрією диспластичних процесів в молочній залозі та шийки матки. Тому ці вміння і знання можна використати при плануванні нових та перспективних напрямків досліджень по темі лікування пухлин моноклональними антитілами.

Разом з тим, хочу підкреслити, що загальним недоліком в роботі цієї та лабораторії інфекційних хвороб, в останні роки, є відсутність виконання ними НДР з бюджетним, грантовим фінансуванням або госпдоговірних наукових тем.

Іншою суттєвою проблемою в роботі наукових лабораторій є недостатнє забезпечення їх реактивами і розхідними матеріалами, яка виникла не в результаті недостатнього фінансування, а як наслідок неефективного планування науковим відділом необхідних закупівель. Одним із шляхів для вирішення цього питання є планування та виконання співробітниками лабораторій госпдоговірних тем або грантових робіт.

У 2010 році університет отримав реальну можливість долучитися до виконання ряду міжнародних наукових проектів, а саме: «Лікування раку за допомогою протипухлинних аутологічних вакцин на основі гібридних клітин дендритом», «Підвищення ефективності цитостатичного впливу хіміопрепаратів при експериментальній карциномі молочної залози», «Двоїста роль макрофагів в імунному захисті від пухлин і регенерації тканин» спільно з Інститутом онкології Клемсона (США) та Грінвільською госпітальною системою. Неабиякої ваги має виконання в нашому університеті проекту в галузі телемедицини. У той же час науковий відділ не проконтролював даної роботи і не ініціював діяльності відповідних робочих груп. У жовтні 2010 р. вже запланована зустріч з американськими  партнерами по вищевказаних проектах, виконання яких на даний час може бути зірваним. Тому пропоную науковому відділу відновити ці перспективні дослідження.

Важливим розділом наукової роботи є винахідницька діяльність. Упродовж 2009/2010 навчального року до Патентного Відомства України подано 42 заявки на винаходи (корисні моделі): 12 за осінній семестр, та 30 — за весінній. За рік отримано 46 охоронних документи (36 патент і 10 позитивних рішень).

 

 

Серед особливо перспективних нових технічних рішень, представлених до Укрпатенту, слід назвати розроблення і клінічне застосування біоімплантату  з ксеногенного матеріалу (рогівка свині) для лікувальної кератопластики. Розробка виконана спільно з Інститутом очних хвороб імені В.П. Філатова (Одеса).

Важливими слід визнати винаходи, що стосуються розроблення експериментально-теоретичного підґрунтя нових перспективних технологій, а саме способи кристалізації мікроорганізмів, моделювання взаємодії живих клітинних структур із волокнами біополімерної природи та методика визначення наночастинок у повітрі.

Схвальним треба визнати зростання винахідницького потенціалу стоматологічного факультету, науковці якого створили  інноваційно спрямовані винаходи в зубопротезувальній сфері.

До інноваційно спроможних можуть бути віднесені також такі оригінальні рішення як спосіб визначення біоенергетичної характеристики клітинної реактивності, попередження гепатопротекторної дії парацетамолу, антитоксичної терапії при гепатиті, панкреатиті, корекції мембранопротекторної спроможності лімфи тощо. Остання розробка також виконана у творчій співпраці з іншими науковими закладами України, зокрема із науковцями Ужгородського державного університету.

У минулому навчальному році подано і впроваджено в клінічну практику 17 раціоналізаторських пропозицій.

Працівниками відділу науково-медичної інформації надавалася постійна допомога з оформлення документації та проведення інформаційного пошуку, з оформлення іншої необхідної документації з планування  докторських та кандидатських робіт.

Відділом разом із бібліотекою університету систематично проводяться дні науково медичної інформації, на яких науковці мають можливість ознайомитись із джерелами періодичних наукових видань та основними науковими досягненнями в різних галузях медичної науки і практики. У 2009-2010 навчальному році проведено 9 днів інформації, на яких для 717 користувачів було надано 402 одиниці інформації. Найбільш активну участь у проведенні днів інформації взяли кафедри: пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, патологічної фізіології, внутрішньої медицини, акушерства та гінекології, нормальної фізіології, педіатрії, стоматології, анатомії людини, Загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією, фармакогнозії з медичною ботанікою, медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології, хірургії з урологією, анестезіологією та малоінвазивними ендоскопічними технологіями, гістології та ембріології, інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобам.

Співробітниками відділу постійно надавалася консультативна допомога молодим науковцям у проведенні медико–статистичної обробки результатів досліджень. З метою підвищення науково-організаційного рівня молодих вчених було проведено дводенний семінар-лекторій. Особливо плідними виявилися семінарські заняття з питань застосування методів медичної статистики в наукових дослідженнях з використанням новітніх програм (SPSS 10.1, Statistica 6.0, Нейронні сітки) для математично–статистичної обробки даних. Крім того, відділом НМІ та патентно ліцензійної роботи була підготовлена інформація з наведеного кола організаційних питань з представленням її в університетській мережі Інтранет.

За  звітний період було створено електронний каталог періодичних видань які надходять до бібліотеки університету і внесено 8572 джерел інформації. На сьогодні в тематичних каталогах ВНМІ зберігаються 35095 джерел інформації.

Найбільшу зацікавленість до джерел інформації виявлено до журналів хірургічного  і терапевтичного профілів, зокрема гематології, фармації, педіатрії, акушерства та гінекології, а також фізіологічного і морфологічного спрямувань.

 

Метрологічна служба

Основним завданням метрологічної служби (МС) є забезпечення єдності вимірювань в університеті, здійснення метрологічного контролю і нагляду за діяльністю всіх підрозділів університету з метою якісного проведення НДР та одержання достовірних результатів наукових досліджень.  З цією метою метрологічною службою здійснюється:

-                    проведення профілактичних оглядів засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), засобів випробування та контролю, перевірка їх технічного стану, умов експлуатації, зберігання та наявності і повноти обліку;

-                    організація своєчасної повірки та атестації ЗВТ;

-                    проведення метрологічної експертизи матеріалів планування науково-дослідних та дисертаційних робіт;

-                    проведення метрологічної експертизи та нормоконтролю матеріалів науково-дослідних робіт, звітів про НДР, дисертацій, підручників, монографій, наукових статей та інших документів.

Діяльність МС проводиться згідно затвердженого плану роботи, річних графіків повірки ЗВТ, які погоджені з ДП “Тернопільстандартметрологія“. У МС є повний облік ЗВТ та обладнання в підрозділах університету.

При виконанні НДР та в лікувальному процесі в університеті використовуються понад 200 методик різноманітних вимірювань (МВВ) при експериментальних, клінічних та інших наукових дослідженнях. Для їх забезпечення, а також в навчальному процесі, використовуються біля 2,6 тис. ЗВТ, випробування та контролю, з яких 776 – для наукових досліджень і в лікувальному процесі (станом на 01.01.10 р.)

 

Засоби вимірювальної техніки загального призначення (ЗВТЗП),

засобів вимірювальної техніки медичного призначення (ЗВТМП),

засобів випробування та контролю

Кількість, шт

              ЗВТ,  що належать університету

2587

                            в т. ч.  - в експлуатації

2536

                                         з них : для НДР і лікувального процесу

776

                                                              для обліку і розрахунків, ТБ

234

                                                             навчальні

1488

                                                             індикаторні

38

                         тимчасово не використовуються

51

                                         в т. ч. потребують ремонту

19

                                                    підготовлено до списання

14

 

Терміни повірки ЗВТ за навчальний період 2009-2010 р. дотримані, всі заплановані ЗВТ – повірені. Загальна сума вартості повірки складає 16 735 грн.

Метрологічною службою університету створений банк даних ЗВТ, які використовуються при виконанні планових науково-дослідних та дисертаційних робіт. Проведений аналіз щорічної звірки використання наукового обладнання дозволив зробити наступні висновки:

         наукові дослідження за основною тематикою в основному забезпечені обладнанням та приладами, хоча ресурс їх роботи давно вийшов;

         засоби вимірювальної техніки та випробувальне обладнання, що використовується при наукових дослідженнях, забезпечено метрологічним наглядом та контролем. Затверджені переліки та графіки повірки, терміни дотримуються;

         технічне обслуговування та ремонт обладнання  та приладів проводить інженерна служба університету, що значно здешевлює їх експлуатацію. Угод на  обслуговування апаратури з іншими організаціями немає;

         атестовані наукові лабораторії потребують оновлення сучасним обладнанням та реактивами;

Базою для виконання функцій ГОМС МОЗ ТДМУ є метрологічна служба університету.

Відповідно до галузі атестації ГОМС МОЗ ТДМУ розпочала свою діяльність:

-                  зібрана інформація із закладів, закріплених за ГОМС МОЗ ТДМУ;

-                  створена експертна комісія з організації та проведення атестації вимірювальних лабораторій;

-                  розроблена програма перевірки відповідності науково-дослідних лабораторій критеріям атестації, установленим щодо робіт з проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду;

-                  розроблені форми актів та протоколів за результатами атестації науково-дослідних лабораторій;

-                  розроблені форми звітної облікової документації (робочі журнали, журнали реєстрації, протоколювання та ін.);

-                  в стадії завершення розроблення програми розвитку забезпечення єдності вимірювань в установах та закладах, які підпорядковані ГОМС та формування переліку науково-дослідних лабораторій цих закладів;

-                  розробляється кошторис вартості надання платних метрологічних послуг з атестації вимірювальних лабораторій організацій іншого підпорядкування.

Проведена атестація вимірювальних лабораторій НДІ генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава, науково-дослідної клініко-діагностичної лабораторії, науково-дослідної лабораторії функціональної морфології та генетики розвитку Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Віварій

Важливим науково-виробничим підрозділом університету є віварій, де утримуються лабораторні тварини, відтворюється їх поголів’я. Відмічу, що саме приміщення віварію і умови утримання тварин відповідають вимогам Держстандарту та біоетики.

 

 

Протягом навчального року проводилась робота по вирощуванню та утримуванню лабораторних тварин та свиней в’єтнамської породи.

З першого вересня 2009р. по 30 червня 2010р. у віварію утримувалось білих щурів – 2915 гол.; білих мишей – 130 гол.; морських свинок – 75 гол.; свиней в’єтнамських – 127 гол.

Для наукових досліджень використано щурів білих – 2272 гол.; мишей білих – 22 гол.; морських свинок – 20 гол.

В даний час в наукових експериментах та при проведенні практичних занять в основному використовуються спеціальні породи свиней. Так, у минулому навчальному році з цією метою одержано від НОК «Червона калина» - 174 голови в’єтнамських свиней та 28 голів поросят Миргородської породи. Для навчальних операцій з лікарями-курсантами з циклу тематичне вдосконалення «Лапароскопічних технологій» використано 56 голів свиней.

Концентрованими та соковитими кормами поголів’я лабораторних тварин забезпечується повністю. Затрати на корми за минулий  рік становлять 14 370 грн.

 Важливим і перспективним підрозділом роботи віварію є організація на його базі з січня 2007 року курсів тематичного вдосконалення «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії», а з січня 2009 року «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії та гінекології» та «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії та урології».

У 2007-2010 роках на курсах тематичного вдосконалення «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії та гінекології» пройшли навчання 205 лікарів-курсантів (табл. 1).

Таблиця 1. Кількість курсантів, що  навчались малоінвазивним технологіям в хірургії та гінекології

Навчальний рік

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Кількість

лікарів-курсантів

36

64

70

83

Всього

205

 

Всього за період існування курсів тематичного вдосконалення посвідчення отримали 297 лікарів, серед яких:  130 – хірурги, 83 – гінекологи, 64 – урологи, 20 – онкологи.

Таблиця 2. Навчальні операції.

Навчальний рік

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Кількість операцій

26

101

192

196

Всього операцій

515

З вересня 2009 по липень 2010 року виконано 196 навчальних операції, серед яких: лапароскопічні холецистектомії, спленектомії, туб- та аднексектомії, нефректомії.

 

 

Студентське наукове товариство.

Координує роботу студентського наукового товариства рада СНТ, до складу якої ввійшло 13 студентів, активних науковців. Головою ради СНТ є асистент кафедри внутрішньої медицини Мазур Л.П. Робота ради студентського наукового товариства основана на координуванні діяльності студентських наукових гуртків та роботи студентів-учасників наукових програм при організації науково-дослідницької роботи.

 

 

В минулому навчальному році в студентських наукових гуртках займалися 251 студент медичного факультету, 20 - фармацевтичного, 16 – стоматологічного та 4 – факультету іноземних студентів.

Студентські наукові гуртки зареєстровані на всіх кафедрах ТДМУ.

Проводиться наукова робота зі студентами на кафедрах н.фізіології, хірургії з урологією та анестезіологією, акушерства та гінекології, внутрішньої медицини, педіатрії, загальної хірургії, інфекційних хвороб, оториноларингології з офтальмологією та нейрохірургією, фармакогнозії.

 З лютого 2007 року для оптимізації студентської наукової роботи в університеті діють програми. У 2009-2010 н.р. в них взяли участь:

“Студентська наука і профорієнтаційне навчання” -  106 студентів (медичний – 76, стоматологічний – 3, фармацевтичний – 25, іноземний - 2).

“Студент майбутній фахівець високого рівня кваліфікації” – 12 студентів, всі вони з медичного факультету. На жаль в даній програмі не беруть участі студенти інших факультетів, що затруднює надання рекомендацій СНТ  для подальшої наукової роботи.

Результати роботи, проведеної студентами-учасниками наукових програм протягом року, висвітлювалися у звітах кафедр або підтверджувалися участю в конференціях.

Згідно з поданою у звітах інформацією, студенти-учасники програм брали участь в обходах професорів (133), асистували на операціях (41), проводили обстеження хворих (1211), опрацьовували карти стаціонарних хворих (410), проводили експерименти на тваринах (26), бактеріальні посіви біологічного матеріалу (82).

Для заохочення студентів до участі в програмах з ними проводилися співбесіди на кафедрах; запропоновано брати участь в конференціях в ТДМУ, Україні та за кордоном з усними доповідями (з винесенням на самоопрацювання занять). Повідомлення про конференції та конкурси надсилаються безпосередньо на телефони учасників програм.

Разом з тим, під час впровадження програм виявлені наступні проблеми: є студенти, які вкінці навчального року не подали звітів та не опублікували тезисних робіт – тобто, немає підтвердження їхньої роботи протягом року. В програмах переважно приймають участь  студенти випускних курсів і лише невелика кількість студентів молодших курсів.

Найбільш активно беруть участь в роботі студентських наукових програм викладачі таких кафедр: хірургії з урологією та анестезіологією, акушерства та гінекології, внутрішньої медицини, педіатрії, загальної хірургії, інфекційних хвороб, оториноларингології з офтальмологією та нейрохірургією, фармакогнозії.

Не зареєстровано студентів-учасників наукових програм (в 2009-2010 н.р.) на кафедрах: анатомії людини, медицини катастроф, поліклінічної справи, ортопедичної стоматології та хірургічної стоматології.

  Студентами ТДМУ подано до друку 1 журнальну статтю (студентка 6 курсу Лотоцька С., кафедра загальної гігієни), 175 тезисних робіт на конференції в Україні та за кордоном (учасники програм – 68), презентовано 93 усних виступи (з них, учасниками програм – 58).

Наукові роботи студентів ТДМУ були оприлюднені на форумах у м.Варшаві (Волошин С. - медичний факультет), м.Чернівцях (Горин Р., Дацко І. -стоматологічний факультет, ними отримано дипломи 3 ступеня, м.Запоріжжі (Калатай Н. -медичний факультет, отримано диплом за кращу наукову доповідь), м.Сімферополі (Клигач Ю., Дацко І., Горин Р. – стоматологічний факультет, отримано дипломи за кращі наукові доповіді).

У 2009-2010 н.р. до участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу судентських наукових робіт подано 10 наукових праць. Переможцями стали: Лотоцька С. (медичний факультет) – ІІ місце,  Герасимюк М. (медичний факультет) – ІІІ місце, Похила Х. (медичний факультет) – ІІІ місце, Дацко І. (стоматологічний факультет) – ІІІ місце.

 

 

Делегація у складі 5 осіб-членів ради СНТ взяла участь у роботі ІІІ Всеукраїнського з”їзду представників СНТ ВМНЗ України, який відбувся 13-14 травня у м.Запоріжжі.

Рада студентського наукового товариств продовжує активну роботу по розширенню зв’язків зі студентськими науковими товариствами інших вузів України і зарубіжжя, зокрема Польщі, Білорусії, Росії, Казахстану.

13-15 квітня 2010 року в нашому університеті проведено XІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Для публікації в збірнику тез ХІV Конгресу студентів і молодих вчених (2010 рік) подано 605 робіт (у 2009 р.-500 тез). З них з України 339, із закордону 11 робіт, з ТДМУ - 255 робіт. Студентами підготовлено 151 тезисну роботу. Дипломи отримали 17 студентів ТДМУ, з них 10 – учасники студентських наукових програм. Загалом більшість студентів-учасників студентських наукових програм мали усні доповіді (44 доповіді).

Уже третій рік на базі WEB-порталу університету проводиться Інтернет-конференція студентів, на яку подано 17 робіт практичного та 5 – теоретичного спрямування. На форумі проведено обговорення поданих тезів. Дана конференція постійно діюча, однак є необхідність активізувати її роботу.

В травні 2010 р. проведено засідання ради СНТ та студради щодо надання рекомендацій для навчання в магістратурі, де зверталася увага крім успішності студентів і на наукову діяльність та участь в студентських наукових програмах. Рекомендацію отримали 12 студентів медичного та 12 – фармацевтичного факультетів.

Діяльність відділу організації наукових форумів

За звітний період 2009-10 навчального року відділ форумів взяв участь в організації та проведенні 24 науково-практичної та навчальних конференцій. Серед них 8 конференцій Всеукраїнського рангу, інші – регіональні. Три конференції проведено за участю представників МОЗ України та три з міжнародною участю. Всього у конференціях взяло участь біля 1400 осіб, серед яких близько 36 делегатів – представники країн дальнього та ближнього зарубіжжя: Польщі, США, Росії, Білорусії, Казахстану та Узбекистану. Матеріали кожної конференції видані у вигляді тематичних збірників.

На кожній із конференцій презентовано видавництво „Укрмедкнига”. За даними видавництва, під час конференцій у минулому році виставка видавництва реалізувала свою продукцію на суму майже 14 500 грн. Зі складу видавництва видано інформаційної літератури організаторам конференцій на суму понад 80 000 грн. (Для порівняння – у 2008 році було видано літератури на суму лише у 8000 грн.)

У 2009 році під час конференцій за проживання в готелі "Червона Калина" отримано додаткових коштів на суму 45 130 грн., в комплексі харчування - на суму 59 480 грн. Послуги видавництва "Укрмедкнига" за друк тез, програм та сертифікатів конференції становили 51 374 грн.

Загалом сума доходів від проведення конференцій склала 264 429 грн.

Весною цього року у конгрес-центрі НОК "Червона калина" встановлено маршрутизатор ІНТЕРНЕТУ, що дозволило створити зону WiFi в усіх залах конгрес-центру, що дозволяє увійти в Інтернет через власний ноут- чи нет-бук в будь-який момент. Такий елемент сучасних інформаційних послуг є надзвичайно доречним як при проведенні конференцій, так і в час дозвілля.

 

Видавнича діяльність університету

За 2009-2010 навчальний рік видано 108 одиниць друкованої продукції. Серед них 6 підручників, 16 навчальних посібників, 4 монографії, 38 номерів наукових журналів і 36 – газет, 11 збірників тез наукових конференцій та 4 методичних творів, а саме: “Брати Горбачевські”, “Лікуймо Україну”, “Розмаїття культур” та “Університетська лікарня”.

 

 

Серед видань навчально-наукового характеру варто відзначити посібники з:  патоморфології (Боднар Я.Я.), “Основи імунології” (Климнюк С.І., Творко М.С.), “Загальна фармакокінетика” (Кліщ І.М., Самура О.О.), підручники “Основи трансфузіології” (Лучанко П.І., Кліщ О.М.), “Основи апаратного та програмного забезпечення” (Марценюк В.П., Семенець А.В.), “Медична біофізика та медична апаратура” (Марценюк і співавтори).

Виходять з друку посібники “Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах” (Маланчук Л.М., Кучма З.М.) та “Практична хірургія” англійською мовою (Грубник В.В., Ковальчук О.Л.).

Готові до друку 5 збірників рисунків до тестових іспитів для кожного курсу медичного факультету, три підручники англійською мовою. На жаль, Міністерство освіти затримує видачу дозволів до друку.

У видавництві регулярно видаються 11 наукових журналів, 10 з яких рекомендовані ВАК України для публікацій наукових робіт.

 

 

Разом з тим, необхідно відмітити, що при порівнянні з попередніми роками у видавництві значно поменшало рукописів, а видавничі ради проводяться лише 1-2 рази на рік. Тому звертаюся до всіх викладачів університету з наполегливим проханням активізувати написання підручників, посібників та монографій.

В грудні видавництво відновило друкування таблиць на плотері. Усі кафедри здали замовлення на їх виготовлення і на даний час вже видруковано 3040 таблиць (загальним тиражем 5231 примірників).

Видавництво вчасно забезпечує друкованою продукцією та методичними матеріалами всі підрозділи університету. До початку навчального року видали 68 видів матрикулів. А загалом для власних потреб надруковано продукції на 245 941 грн., бібліотеці передано за 10 місяців ц.р. книг на суму 131 468 грн.

Видавництво старається утримувати провідні позиції в Україні з видання і реалізації медичної літератури. За 10 місяців цього року видавництвом від реалізації друкованої продукції отримано 784 057 грн. доходу. Загальна сума виданої друкованої продукції видавництвом (разом з літературою для власних потреб і бібліотеки),  становить 1 млн 161 467 грн.

Є необхідність видання тематичних збірників навчальних таблиць, видрукуваних у видавництві «Укрмедкнига».

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

27 клінічних кафедр університету розміщені на базах 17 лікувально-профілактичних закладів обласного та міського підпорядкування. Загальна кількість ліжкового фонду складає 4840 ліжок. У 2009-2010 році поновлені угоди між ТДМУ з одного боку і деякими обласними та міськими лікувальними закладами – з іншого.

 

 

 

 

Тісна співпраця співробітників клінік з обласним і міським відділами охорони здоров’я дала можливість об’єднати спільні зусилля для розв’язання важливих медичних проблем, які вилилися у обласні медичні програми: ”Боротьба з туберкульозом”, „Онкологія”, „Здоров’я матері та дитини” тощо.

У 2009-10 роках Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського успішно реалізував проект, започаткований Міністерством охорони здоров’я України по створенню університетської лікарні. Це передбачає створення потужного медичного закладу, де сконцентровані всі ресурси – матеріальні, людські, фінансові – для надання всіх видів медичної допомоги пацієнтам області. Високому науковому потенціалу та досвіду фахівців університету відповідає матеріальна база з сучасним устаткуванням.

У рамках  виконання «Програми дій з інтенсифікації співробітництва галузі охорони здоров’я між Німеччиною і Україною» та спільної заяви про співпрацю у цій галузі, яка зокрема, передбачає відновлення діяльності університетських клінік в Україні , делегація з України, в яку були включені і представники ТДМУ, відвідали Німеччину з метою реалізації Програми створення в Україні університетських лікарень. Цей візит підтверджує факт, що створення університетських лікарень в Україні є перспективним.

 

 

Необхідність створення університетських лікарень

1.                Світова практика показує, що такі лікувально-профілактичні заклади мають суттєві переваги перед звичайними лікарнями за рахунок кращої матеріально-технічної бази та високопрофесійного кадрового складу, що дозволяє надавати ефективну медичну допомогу населенню за всіма медичними спеціальностями.

2.                Поєднання в одному медичному закладі лікувально-діагностичного процесу з навчанням та виконанням наукових розробок позитивно відображається на всіх цих складових. Там, де навчають студентів та виконують наукові дослідження, краще діагностують хвороби і лікують пацієнтів.

Створення Тернопільської університетської лікарні. Коопераційна та інтеграційна моделі довели свою ефективність залежно від економічних та соціальних умов країн, у яких вони впроваджені. Враховуючи існуючі особливості організації охорони здоров’я в Україні, в Тернополі доцільно було впровадити коопераційну модель, тобто Тернопільська обласна клінічна комунальна лікарня, яку реорганізували в університетську лікарню, залишається самостійним лікувально-профілактичним закладом, а її відносини з університетом та іншими закладами регулюватимуться угодами.

 

 

 

Створення престижної і потужної університетської лікарні в Тернопільській області є важливим кроком до впровадження страхової медицини в Україні, що дозволить максимально спростити перехід системи охорони здоров’я до нових умов та поліпшити рівень надання спеціалізованої медичної допомоги мешканцям краю.

 

 

Етапи створення  Тернопільської Університетської лікарні:

1.                10 вересня 2009 р – рішення 25-ї сесії Тернопільської обласної ради “Про пропозиції щодо створення Тернопільської університетської лікарні”;

2.                17 вересня 2009 р. - лист МОЗ України щодо погодження проведення в Тернопільській області експерименту щодо створення Тернопільської університетської лікарні;

3.                2 жовтня 2009 р. -  рішення №777 26-ї сесії Тернопільської обласної ради “Про створення Тернопільської університетської лікарні”;

4.                16 грудня 2009 року - Розпорядженням голови Тернопільської  обласної ради № 254 затверджено Статут   новоствореної Університетської лікарні.

5.                23 грудня 2009 р. - Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1571-р. «Питання реалізації пілотного проекту щодо створення  лікарні при Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського»

За рахунок фінансування з державного бюджету у 2010 році планується закупити обладнання для оснащення університетської лікарні на суму 17 млн. грн., а на два наступних роки по 10 млн. грн. – всього 37 млн. грн. Саме така сума передбачена в Розпорядженні Кабінету Міністрів України №1571-р від 23 грудня 2009 р.

Кадрові питання.

- Протягом перших трьох років функціонування університетської лікарні запроваджується мораторій на здійснення кадрових змін.

- Протягом цього часу будуть створені умови, що сприятимуть максимальній адаптації працівників до нових вимог, які постануть перед спеціалістами закладу.

- Через три роки з кожним із лікарів університетської лікарні буде укладено угоду, в якій визначатимуться розширені вимоги до них, зокрема необхідність брати участь в наукових розробках, сприяти проведенню навчального процесу. Слід зауважити, що перед лікарями університетської лікарні не буде ставитись завдання обов’язкового захисту дисертацій.

- Університет ініціюватиме зміни до наказу МОЗ України №33 від 23 лютого 2000 року, спрямовані на зменшення навантаження лікарів університетської лікарні на 25% за рахунок розширення їх обов’язків та участі в науковій і навчальній діяльності.

Створюються оптимальні умови для навчального процесу:

-  голова наглядової ради обирається вченою радою ТДМУ з числа  складу вченої ради  відповідно до положення про наглядову раду (Стаття 4.2 Статуту комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня»);

-  до складу правління університетської лікарні входить проректор з науково-педагогічної і лікувальної роботи ТДМУ (з правом вето на питання, що стосуються проведення навчального процесу, наукової та лікувальної роботи працівників  ТДМУ в університетській лікарні) (Стаття 4.3.1 Статуту).

Перспективи.

1.                                         Університетська лікарня має стати найкраще оснащеним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, оскільки, крім фінансування з обласного бюджету, додатково будуть залучені кошти з державного бюджету, а також кошти університету.

2.                                         В цьому закладі надаватиметься високоякісна планова та ургентна спеціалізована медична допомога населенню на найсучаснішому науково-практичному рівні.

3.                                         Університетська лікарня буде готова до конкуренції, яка неодмінно виникне із впровадженням страхової медицини.

4.                                         За рахунок залучення лікарів до проведення навчального процесу та виконання наукових розробок забезпечується регулярне підвищення кваліфікації кадрів.

5.                                         До співпраці з університетською лікарнею можуть залучатися інші лікувально-профілактичні заклади міста й області.

Недобудований корпус за адресою Пирогова 16а плануємо згідно рішення комісії Тернопільської обласної ради з’єднати переходом з інфекційним відділенням і створити сучасну інфекційну лікарню, яка може бути як окремим підрозділом, так і відділенням Університетської лікарні.

Зараз на клінічних кафедрах ТДМУ працює 297 викладачів. З них 51 % мають „Вищу” кваліфікаційну категорію, 14 % – „Першу”, та 16 % - „Другу”, 20 % - не мають категорії, це переважно викладачі стоматологічного факультету, які нещодавно закінчили інтернатуру і ще не мають достатнього стажу для отримання категорії.

Загалом працівниками клінічних кафедр за І півріччя 2010 року в поліклініках прийнято 24 тис. 204 хворих, в стаціонарних відділах пролікували 5045 пацієнтів, проконсультували понад 32 тис. 497 осіб. В хірургічних клініках виконано 6923 операцій.

Практично всі клінічні кафедри виконали лікувальне навантаження понад 80 % норматива, згідно вимог Положення  про методику обрахунку лікувального навантаження професорсько-викладацького складу клінічних кафедр Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.

Професорсько-викладацький склад прийняв участь в розробці заходів з боротьби із грипом типу А (Н1N1).

У зв’язку із масовим захворюванням населення міста і Тернопільської області на грип та ГРВІ; в університеті було створено консультативно-лікувальні бригади в складі висококваліфікованих спеціалістів терапевтичного та педіатричного профілю та закріплено їх за всіма районами Тернопільської області. Ці бригади  починаючи з 28.10.2009 р. терміново виїжджали у відповідні райони області, де знайомитись із епідеміологічною ситуацією щодо захворюваності дорослих та дітей на  ГРВІ, та надавали необхідну консультативно-лікувальну допомогу.

Також були створені бригади з компетентних викладачів університету для обслуговування «гарячої лінії», які надавали консультації населенню по питаннях лікувально-діагностичної тактики при ГРВІ та грипу.

Окрім цього були організовані бригади із компетентних викладачів різного профілю , які постійно надавали спеціалізовану медичну допомогу  хворим з ускладненнями ГРВІ та грипу, які  були госпіталізовані в медичні заклади міста.

Інформація щодо рівня захворюванності серед викладацького складу регулярно представлялась  у відповідні підрозділи МОЗ України.

У Тернопільському медичному університеті 17.11.2009 року розпочала роботу лабораторія полімеразної ланцюгової реакції, за допомогою якої можна діагностувати вірус грипу А/Н1N1.

Це стало можливо завдяки дозвільній Постанові Кабінету Міністрів України на термінову закупівлю обладнання в одного постачальника без проведення тендеру. Потужність лабораторії – 140 вірусологічних обстежень на день.

Лабораторне устаткування було терміново придбано за кошти університету у зв'язку з епідемією ГРВІ і грипу у жовтні-листопаді, коли виникла необхідність визначення збудників хвороб і ідентифікації грипу типу А/Н1N1. Вартість устаткування – 650 тис. грн.

 

 

На сьогодні між медуніверситетом, обласною СЕС і Тернопільською міською СЕС підписано тристоронній договір про співпрацю. Наявність такої лабораторії надає можливість проводити щоденний моніторинг інфекцій, які реєструються в лікувально-профілактичних установах Тернополя та області, а також службою «швидкої допомоги».

Витрати на проведення досліджень університет взяв на себе. Їхня щоденна вартість становить біля 8 тис. грн. Крім того створено місячний недоторканний запас тест-систем на випадок спалаху епідемії грипу, вартість якого – понад 300 тис. грн.

Зразки, взяті від пацієнтів, направляються санепідемстанціями в університетську лабораторію, а  результати досліджень передаються до обласної чи міської санепідемстанції. Університет має право використовувати отримані результати виключно для наукових досліджень.

Після стажування у відділі респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського, три фахівці Тернопільського державного медичного університету отримали сертифікати на проведення вірусологічних досліджень. Також заплановане стажування тернопільських фахівців у Відні, Празі та Москві.

З 7 по 11 грудня цього року делегація викладачів нашого університету у складі член-кор. АМН України, проф.  М.А. Андрейчина, зав. кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології, проф. С.І. Климнюка, зав. лабораторії мікробіологічних та паразитологічних досліджень, доц. О.В. Покришко та зав. міжкафедральної науково-клінічної лабораторії О.В.  Лазарчука побувала у Москві. Вона ознайомилася з роботою державної установи науки Центрального науково-дослідного інституту епідеміології Росспоживнагляду, науково-виробничої лабораторії з розробки й виробництва препаратів для діагностики інфекційних захворювань людини і тварин «Інтерлабсервіс» та Московського науково-дослідного інституту епідеміології й мікробіології ім. Г.Н.Габричевського.

 

 

Під час робочої поїздки відбулася зустріч із директором ФДУН ЦНДІЕ, академіком РАМН, д. мед. н., проф., лауреатом Державної премії та премій Уряду Російської Федерації в області науки і техніки, іменних премій АМН СРСР і РАМН В.І.Покровським.

Проф.  М.А. Андрейчин також мав зустріч зі замісником директора ФДУН ЦНДІЕ з науково-клінічної роботи, академіком РАМН, д. мед. н., проф., лауреатом Державної премії та премії Уряду Російської Федерації в області науки і техніки, Головним інфекціоністом Росії В.В.Малєєвим. Вони обмінялися інформацією щодо роботи Асоціації інфекціоністів України та науково-дослідного Товариства інфекціоністів  Російської Федерації.

Студентам та співробітникам ТДМУ, бажаючим визначити напруженість специфічного імунітету проти вірусів сезонного і пандемічного грипу була надана така можливість у лабораторії МНКЛ ТДМУ після отримання специфічних тест-систем. Всім бажаючим щепитися від сезонного грипу надано можливість зареєструватись в здоровпункті ТДМУ .

Проводиться аналіз захворюваності серед працівників і студентів, здійснюється їх безкоштовне обстеження та лікування.

З 10 по17 січня 2010 р. під час стажування у лабораторіях Віденської університетської лікарні наша делегація ознайомилася з роботою та оснащенням лабораторій університетської лікарні Віденського медичного університету.

 

 

З 5 по 12 квітня 2010 р. делегація викладацького складу ознайомилися з роботою та принципами організації клінічної, біохімічної, вірусологічної, бактеріологічної та паразитологічної лабораторії, вивчили досвід моніторингу вірусних, інфекційних, респіраторних захворювань та їх ранньої діагностики в лабораторних відділеннях клініки  I медичного факультету Карлового університету (Прага, Чехія).

 

 

Члени делегації ознайомилися з виконанням досліджень на сучасних тест-системах для молекулярної діагностики інфекційних захворювань, з передовими технологіями сучасної діагностики інфекційних захворювань методом полімеразно-ланцюгової реакції та організацією роботи лабораторних відділень клініки університету.

За ініціативи ректора нашого університету  вперше в Україні  були створені навчально-практичні центри  первинної медико-санітарної допомоги ( НПЦМСД).

Навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги при Добриводській  амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Зарубинці Збаразького району прийняв 176 пацієнтів, проліковано на дому – 85, оглянуто 224 сім’ї, взято на диспансерний облік 107 хворих,заповнено 440 амулаторних карт,  проведено 73 ін’єкції, 2 інфузії,12 ЕКГ, 9 перев’язок.

У грудні 2009 року розпочав роботу  навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги в селі Гнилиці Підволочиського району, де студенти проходять практичне навчання в умовах сільської місцевості. Прийнято 134 хворих, проліковано на дому -121, оглянуто сімей - 160, взято на диспансерний облік 95 хворих, заповнено амбулаторних карт 297,  проведено 183 ін’єкцій, інфузій-6,  перевязок- 15.

Медики фельдшерсько-акушерського пункту села Гнилиці, що в Підволочиському районі, свою працю в но­вому році розпочинають у щойно відремонтованому приміщенні. Оновлену будівлю відкрили урочисто.

Цікаво, що відтепер цей навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги стане ще й своє­рідною базою для практичних навичок студентів старших курсів Тернопільського держав­ного медичного університету ім. Івана Горбачевського. Адже у цьому ВНЗ ввели у програму навчання з фельдшерського-акушерського курсу. Власне, ТДМУ разом з проектом ООН «Місце­вий розвиток, орієнтований на громаду» доклалися до ремон­ту медзакладу у Гнилицях. Більше того, університет подбав і про приміщення для тимчасо­вого проживання студентів.

У Гнилицях ВНЗ береться за втілення ще й другого проек­ту. Йдеться про створення зак­ладу з догляду за людьми по­хилого віку. Для цього орен­дуватиме два приміщення, в яких надаватимуть амбулатор­ну медичну допомогу та зорганізують харчоблок. Сюди ме- дуніверситет власним автотран­спортом привозитиме 15 ста­реньких мешканців села. Упро­довж цілого дня тут вони будуть під опікою, а ввечері їх знову доправлятимуть до рідних осель. Функції медично­го працівника в закладі вико­нуватимуть студенти. Активно будуть використовуватися волонтери з числа жителів села.

 

 

В перспективі – створення навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в селах Кокошинці, Увисла Гусятинського району та с.Говилів Теребовлянського району.

 Розроблена регіональна навчально–інноваційна програма  "Телемедична система ЕКГ-моніторингу на основі GSM-зв’язку Тернопільської університетської лікарні із  медичними закладами  первинної медико-санітарної допомоги  та швидкою  медичною допомогою". Новітня форма реального практичного навчання студентів шостого курсу медичного факультету  та лікарів-інтернів у новостворених навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги вимагає створення телемедичної системи ЕКГ-моніторингу на основі GSM-зв’язку з Тернопільською університетською лікарнею. Така система створюється на виконання наказу МОЗ України № 261 від 26.03.2010 р. «Про впровадження телемедицини в закладах охорони здров’я».  На кафедру нормальної фізіології буде покладене завдання підготовки по роботі з телемедичною системою ЕКГ-моніторингу на основі GSM-зв’язку студентів, які будуть їхати для роботи в навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги. Кафедра видаватиме відповідні посвідчення про готовність до роботи в такій системі.

При медичному університеті успішно функціонує консультативно-лікувальний центр. В ньому за  перше півріччя 2010 року   проконсультовано 1368 пацієнтів (1005 платних, 363 безкоштовно - студентів та співробітників ТДМУ), відбулося 4305 відвідувань (платних - 3541;  безкоштовних -764). В лабораторному відділенні виконано 20009 клінічних, біохімічних, імунологічних та імуноферментних досліджень (платних аналізів - 5748, безкоштовних – 14261, на наукові розробки). Силами професорсько-викладацького складу проводяться щорічні профілактичні огляди студентів та співробітників університету.  Зароблено коштів – 379 339 грн.

На базі консультативно-лікувального центру розгорнута стоматологічна поліклініка, оснащена сучасним обладнанням, в якій викладачі стоматологічних кафедр надають терапевтичну, хірургічну та ортодонтичну допомогу населенню міста та області. Зараз на цій базі налагоджується робота зуботехнічної та імплантологічної лабораторій.

В університеті у 2009-2010  н.р. продовжував працювати волонтерський рух, в якому виявили бажання брати участь  118 студентів. Всі студенти-волонтери отримали пам’ятки та волонтерські посвідчення. Під їх опікою перебувало 63 непрацездатних осіб м. Тернополя, серед яких переважно були люди з патологією опорно-рухового апарату. Робота волонтерів полягала у наданні медичної допомоги (вимірювання артеріального тиску, консультації з дільничним лікарем), у придбанні ліків, продуктів харчування, моральній підтримці тощо.

 

 

Також на клінічних кафедрах продовжують виконуватись 13 багатоцентрових плацебоконтрольованих сліпих клінічних досліджень (трайлів).

ВИХОВНА РОБОТА

Національно-патріотична та виховна робота є одним із важливих чинників формування громадянина – представника еліти нації, якими, на нашу думку, повинні ставати випускники нашого університету, як одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів України. Тому в навчальний процес університету органічно вплелася виховна, культурна, мистецька, правознавча, патріотична робота, напрямки якої розкриває “Концепція виховної роботи ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського”.

Першим з таких напрямків є патріотичне виховання, у якому веливу роль відіграє ознайомлення студентів із звичаями, традиціями, пам’ятниками матеріальної культури рідного краю, звернення до історико-культурних цінностей минулого через лекторії, конференції, бесіди, диспути, екскурсії. Навчальний рік розпочався відвідуванням музею – садиби І.Я. Горбачевського в селі Зарубинці. Кафедрами було проведено десятки тематичних екскурсій замками Тернопільщини, замками Львівщини, екскурсії у Тернопільський краєзнавчий музей, години взаємоінформації “Знайомство зблизька” (про видатних осіб та історико-культурні цінності місцевості, з якої приїхали студенти).

 

 

Кафедрами були проведені екскурсії в музеї політв’язнів,  перегляди фільмів “Нескоренний” і “Цей страшний 33-й рій”, які були надані громадською організацією “Пласт”. Крім того, студенти взяли участь у загальноміському дійстві “Коли ви вмирали, вам сурми не грали” (до Покрови – 14 жовтня), свічковій ході (до Дня пам’яті жертв голодомору).

Із національно-патріотичною тісно пов’язана правознавча робота. Їй активно сприяє правова комісія і бібліотека університету, де діє змінна виставка літератури і періодики про права і обов’язки громадянина, права і обов’язки студента. На жаль, незважаючи на велику проведену роботу і на те що видані  накази про заборону тютюнопаління та розпивання спиртних напоїв в гуртожитках університету, та біля корпусів зустрічаються випадки куріння, особливо серед студентів іноземців. Деканам та заступникам деканів, кураторам, студраді, необхідно посилити роботу по забезпеченню виконання відповідних наказів.

Активно здійснюється в університеті мистецьке та естетичне виховання. Створений студентський  мистецький клуб, працює КВК, гуртки ходожньої самодіяльності (танцювальна студія, вокальний ансамбль). На початку навчального року був проведений огляд конкурс аматорської художньої самодіяльності першокурсників де виявлено талановиту молодь і залучено до занять у гуртках університету. Проведено вечори відпочинку до українського Дня студента, Міжнародного Дня студента, зустрічі із студентами державного музичного училища ім. С.Крушельницької, лекції – концерти “Струни музики” за участю студентів музучилища, вечори присвячені памяті Лесі Українки, Леся Курбаса, студенти та викладачі університету взяли участь в урочистих заходах присвячених Шевченківським дням.

Учасники команди КВК, солісти-вокалісти і танцювальна студія “Диско” – стали лауреатами І, ІІ премій 5-го Всеукраїнського фестивалю художньої самодіяльності вищих медичних навчальних закладів “Ліра Гіппократа”, який пройшов на базі Дубнівського медичного колледжу.

 

 

Студенти університету беруть активну участь в морально-етичній роботі, акції “Милосердя”, яку практично організовує студентська рада, яка і проводить збір коштів на потреби школи-інтернату для дітей з пониженим слухом, школи для слабозрячих дітей  “Біла тростина”,участь в акціі серце до серця.

Члени студради по-новому поглянули на Статут студради, переробили його положення на  більш дієві і працювали відповідно до нових вимог. Крім акції “Милосердя”, вони самостійно організували виставку художніх полотен студентів медуніверситету, виставку поезій студентів І-УІ курсів.

 

 

Працюють члени студради і в гуртожитку, сприяючи дирекції студмістечка у налагодженні порядку та проведенні культурно-виховних  та мистецьких заходів. Так, з вересня по березень місяці ц.н.р. разом з кураторами в кафе гуртожитку № 1 і № 2 було проведено круглі  столи, вечори відпочинку, зустрічі з відомими людьми Тернопільщини приурочені  тижню правових знань, дню української мови та писемності, дню Соборності України. У всіх заходах, які проводяться на рівні університету та у гуртожитках залучені студенти іноземці.

На виконання вимог Законів України “Про боротьбу з  корупцією” та “Про державну службу”, Указу Президента України університеті розроблений та впроваджується план заходів щодо реалізації цих рішень. Відповідно до нього хід та результати вступної компанії систематично висвітлювалися у засобах масої інформації та на стендах доступних широкій громадськості. Напередодні кожної заліково-екзаменаційної сесії у навчальному закладі проводяться зустрічі деканів та заступників зі студентами та професорсько-викладацькими колективами кафедр з метою попередження правопорушень, посадових зловживань. Велике значення у реалізації  рішень Уряду щодо профілактики правопорушень є впровадження в нашому університеті центру незалежного тестування знань студентів і відмова від перевідних курсових іспитів.

Всі виховні та культурно-масові заходи постійно висвітлюються в газеті “Медична академія”.

Останнім часом активизувалася  спортивно-масова робота, працюють секції футболу, баскетболу, тенісу, якими опікується старший викладач В.Г.Каліберда.

Масовий спортивно-оздоровчий захід легкоатлетичний крос було проведено 16 квітня на березі Тернопільського ставу, в якому взяли участь і студенти і викладачі університету. Під час проведення акції всім бажаючим проводити вимірювання тиску та антропометричних показників.

Сьогодні хочеться звернутися до всіх завідувачів кафедр, всіх викладачів університету активніше долучатися до проведення зі студентами виховних, культурних та мистецьких заходів.  У формуванні професійних морально-етичних поглядів у студентів велике значення має вивчення кращих традицій, досвіду вітчизняної та світової медичної науки, діяльності передових вчених та лікарів різних поколінь, їх морально-деонтологічних устоїв. У студентів повинні бути сформовані чіткі уявлення про моральні та аморальні вчинки, гуманізм, милосердя, емпатію.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Фінансування  діяльності  університету проводиться за двома видами - державне  (загальний   фонд)  та   власні   надходження   (спеціальний   фонд). Фінансування з державного бюджету в 2009 році та І-му півріччі 2010 року проведено на 100% до затвердженої бюджетної пропозиції.   У 2009 році з державного бюджету  крім  фінансування соціально захищених статтей (заробітна плата і нарахування на неї, стипендія, харчування  та забезпечення одягом студентів-сиріт, частково оплата комунальних послуг) було виділено 150 тис.грн. на придбання обладнання, 200 тис.грн. на проведення капітального ремонту гуртожитків та 150 тис.грн. на ремонт навчальних корпусів.  Всі кошти використано за призначенням.

У зв'язку із підвищенням заробітної плати та здорожченням тарифів на комунальні послуги мала місце тенденція до збільшення фінансування по загальному фонду :

2007р. -  10 500 300 грн.; 2008р.-   17 025 300 грн.; 2009 р. -  19 367 114 грн.;  2010 р. -  21 481 200 грн.

Основна частина затрат припадає на забезпечення оплати праці працівників університету та розрахунків за комунальні послуги і спожиті енергоносії, які зазнали значних змін в процесі виконання бюджету. Цього року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»  розмір мінімальної заробітної плати  змінюватиметься  5 разів, відповідно було  переглянуто посадові оклади всіх категорій працюючих з 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня, 1 грудня.  Підвищення  посадових окладів в 2010 р. становить  з 1 січня на 1,02 %, з  1 квітня – на 1,02 %, з 1 липня – 1,02%, з 1 жовтня – на 1,03 %,  з 1 грудня – на 1,02%  відповідно Постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток №1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298». Станом на 1 січня 2010 року розмір мінімальгої зарплати відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік становить 869 грн., на 1 квітня - 884 грн.,  1 липня  -  888 грн., 1 жовтня – 907 грн., 1 грудня – 922 грн.

Надходження  у 2009 році  за спеціальним фондом склали 40 618,7 тис.грн.,   в тому числі:

-   плата за освітні послуги – 34 978,3 тис.грн.;

- надходження від господарської та виробничої діяльності – 5545,9 тис.грн.;

-   надходження від здачі в оренду нерухомого майна – 94,5 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в доходах університету складає плата за навчання - 85,4 %.  У звязку з цим  щороку доводиться  переглядати вартість навчання студентів, лікарів-курсантів, лікарів-інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів.  Переглянуто  вартість  проживання  в студентських гуртожитках за собівартістю.

Для досягнення самоокупності комплексу студентського харчування та навчально-оздоровчого комплексу „Червона калина'' постійно оновлюється асортимент продукції, переглядається режим роботи цих підрозділів. Проте  з 1 вересня 2008 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів за № 1548 та розпорядження обласної адміністрації  запроваджено обмеження щодо встановлення торгових націнок на продукцію комплексу харчування.

Для забезпечення належних умов навчання та проживання студентів, стійкого фінансового стану університету постійно ведеться робота по вивченню та освоєнню можливих додаткових джерел надходження коштів, переглядаються раніше встановлені розміри плати за послуги, але в межах діючих нормативних документів.

Адміністративно-господарська діяльність

Діяльність підрозділу спрямована на забезпечення навчального, наукового, та лікувального процесів, створення належних умов для роботи викладачів, повноцінного навчання та відпочинку студентів через безаварійну експлуатацію будівель, вчасне проведення капітальних і поточних ремонтів приміщень, чіткий рух транспорту та надійну охорону майна.

 В університеті зусиллями господарників підтримується  належна матеріально-технічна база  18-ти  будівель, розташованих в обласному центрі, 14-ти будівель та споруд НОК «Червона Калина» с. Лошнів Теребовлянського району, музею-садиби І.Я.Горбачевського у с. Зарубинці Збаразького району, навчально-практичного центру первинної медико-санітарної допомоги у с. Гнилиці Підволочиського району.     Навчальні корпуси, гуртожитки та інші споруди, завдяки своєчасному проведенню капітальних та поточних ремонтів, на сьогодні знаходяться у задовільному і доброму стані.

Працівники адміністративно-господарського підрозділу  провели необхідну  роботу з підготовки вузу  до  навчального 2009-2010 р.р., забезпечивши  надійне функціонування систем забезпечення у зимовий період, згідно відповідного наказу МОЗ Ураїни «Про підготовку установ, закладів та підприємств до робоги в осінньо-зимовий період.», а саме:

- проведено поточний ремонт систем теплопостачання, гарячого та холодного водопостачання,  каналізації;

- проведено профілактичні ремонти-огляди системи електропостачання;

- перевірено готовність і робочий стан систем пожежної і охоронної сигналізації;

- приведено в робочий стан котельні  університету, повірено прилади обліку енергоносіїв.

Завершено ремонт лекційної аудиторії, умеблювання та оснащення приміщень кафедри нормальної фізіології, що орієнтоване для забезпечення Z-системи навчання.

 

 

Відремонтовано коридор і частково навчальні кімнати кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології. Роботи продовжуються.

 

 

У цьому ж корпусі нове комфортне приміщення отримало студентське наукове товариство.

 

 

Відремонтовано лівий боковий фасад адміністративного корпусу.

Капітально відремонтовані приміщення курсу фтизіатрії, яке до того ж  умебльовано власними силами.

 

 

Сучасного вигляду набула лекційна аудиторія кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології,  де з початку цього календарного року комфортно читаються лекції. 

 

 

Додатково  нові, облаштовані приміщення та належне оснащення отримала кафедра терапевтичної та дитячої стоматології.

 

 

Поточні ремонти разом з належним умеблюванням проведено на усіх новоутворених чотирьох англомовних кафедрах.

Відремонтовано навчальні кімнати кафедри педіатрії з дитячою хірургією.

Проведено капітальний ремонт плоскої покрівлі конгрес-центру НОК «Червона Калина» та ремонт із заміною покрівлі на метало-черепицю дахів готелю та профілакторію.

 

 

У с. Гнилиці Підволочиського району на орендованих, відремонтованих площах місцевого ФАПу облаштовано кабінети прийому хворих та побутові кімнати для студентів навчально-практичного центру первинної медико-санітарної допомоги . Зроблено нами все - починаючи з покрівлі з металопрофілю, закінчуючи умеблюванням і оснащенням. Такий же навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги облаштовано у вільних приміщеннях музею-садиби І.Я.Горбачевського у с. Зарубинці Збаразького району. Навчальні центри активно працюють, приносячи користь як місцевим жителям, так і студентам. У планах на майбутнє відкрити такі ж навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги  у селах Кокошинці і Увисла Гусятинського району.

Під постійним контролем працівників господарського підрозділу є заходи із зменшення витрат енергопостачання корпусів та гуртожитків університету. З метою забезпечення енергозбереження і дотримання протипожежної безпеки, особливо у зимовий період,  жорстко контролюється порядок користування електроприладами в гуртожитках, де визначальним є максимально допустима сумарна потужність електроприладів у кімнаті, яка не повинна перевищувати 1,5кВт. Проводиться необхідна роз’яснювальна робота. Протягом року регулярно відбуваються  рейди-перевірки стану дотримання протипожежної безпеки,  оформлення  необхідних дозволів і журналів обліку  електроприладів в гуртожитках університету.

Розроблено проектну документацію, що проходить зараз виконком міськради, на добудову 2-го поверху університетської бібліотеки.

Розроблено також проектну документацію на реконструкцію і оздоблення фасаду навчального корпусу №5, ННІ медико – біологічних проблем.

На завершенні детальне проектування навчально-практичного центру по догляду  і реабілітації людей похилого віку, який буде створено університетом у с. Гнилиці Підволочиського району.

Потребує вирішення  питання опалення гуртожитків №№ 3,4 і корпусу ННІ медсестринства, оскільки термін і можливість експлуатації власної котельні практично вичерпані. Наразі готові пропозиції технічного вирішення. Зараз визначаємося з доцільністю пропонованого проекту і вартістю робіт.

 У перспективі на майбутнє:

- першочерговим завданням на наступний рік буде надбудова другого поверху бібліотеки під читальні зали

 

 

та проведення ремонту корпусу за адресою Майдан Волі 1 (із заміною покриття підлог, сходових маршів на плитку, заміною дверних блоків, вікон, капітального ремонту аудиторій, лекційних залів, покрівлі);

- у цокольних приміщеннях навчальних корпусів: морфологічного - (під лекційну аудиторію і анатомічну залу з оснащенням їх поліфункціональними відеосистемами і оформленням по типу анатомічного театру), біологічного (під лабораторію кафедри фармакогнозії), фармацевтичного (під наукову лабораторію – праве крило та під студентське кафе – ліве крило), віварію (під студентське кафе та інші допоміжні приміщення), адміністративного корпусу (під  гардероб, архів та сервісний центр для студентів і викладачів) ;

- найближчим часом будуть відремонтовані фасади біологічного корпусу і гуртожитку №3;

 

 

- буде завершено ремонт гуртожитку №4 (внутрішні роботи).

Маємо всі підстави сподіватись на реальну можливість продовження розпочатих і початку у ближчому майбутньому усіх нових запланованих робіт.

 

На завершення хочу відзначити, що минулий навчальний рік був важким, але насиченим різноманітними подіями в житті нашого університету і його колективу. Всі ми добре попрацювали і завершили навчальний рік з вагомими здобутками в навчальній, науковій, лікувальній та виховній роботі. І за це всім вам  велика подяка. Хочу також підкреслити, що в університеті сформувався високопрофесійний, творчий колектив і нам по плечу вирішення всіх тих грандіозних планів, які дозволять університету стати провідним не лише в Україні, але й бути визнаним в Європі.