Конкурс для студентів з академічної мобільності

Відділ міжнародних зв’язків ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» оголошує конкурс для студентів 3-4 курсів (даного навчального року) медичного факультету та факультету іноземних студентів для участі в програмі міжнародних студентських академічних обмінів на базі Вроцлавського медичного університету у 2018-2019 н.р. (м. Вроцлав, Польща).

Приймаючий університет не отримує плати за навчання та забезпечує студента можливістю проживання в гуртожитку на загальних засадах. Студент покриває витрати на проживання, харчування, страхування здоров’я та транспорт з власних коштів.

Вимоги до претендентів:

 • успішне навчання (довідка з деканату про середній бал успішності);
 • володіння англійською і/або польською мовами на рівні, який дозволяє повністю розуміти теорeтичні аспекти занять та спілкуватися з особами, які проводять заняття;
 • висока фахова мотивація;
 • наукова діяльність (участь у програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання», «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» та наукових гуртках на клінічних кафедрах, виступи на конференціях, наявність друкованих наукових праць та інших об’єктів інтелектуальної власності);
 • участь у міжнародних програмах (Міжнародні студентські літні школи, стажування, студентська виробнича практика, участь у закордонних конференціях);
 • участь у громадській роботі університету.

Заяви на участь у конкурсі приймаються до 30.04.2018 року у Відділі міжнародних зв’язків ТДМУ (майдан Волі 1, адміністративний корпус, 2 поверх).

COMPETITION FOR STUDENTS!

Within the International Students’ Academic Exchange Program International Relations Department of Ternopil State Medical University announces a competition for students of 3-4 courses (current academic year) of Medical Faculty and Intenational Students Faculty to study at Wroclaw Medical University in 2018-2019 academic year (Wroclaw, Poland).

Host university does not receive tuition fee and provides students with the opportunity to stay in a hostel on general basis. Student should cover the cost of accommodation, food, health insurance and transportation.

Requirements to applicants:

 • successful study (average mark certificate from the dean office);
 • command of English and/or Polish at level that allows to understand theoretical aspects of classes and communicate with teachers;
 • high professional motivation;
 • scientific activity (participation in following programs: «Student science and career-oriented education», «Student as a future specialist with high skill level», scientific circles at clinical departments, active participation at conferences, published scientific papers and other intellectual property);
 • participation in international programs (International students’ summer school, trainings, students’ clinical practice, conferences);
 • university social work activity.

Deadline for applications: April 30th, 2018 (International Relations Department, TSMU, 1 Maydan Voli, Administrative Building, 2 floor).