ТДМУ розвиває співпрацю з США та Канадою щодо навчання медичних сестер

2-9 червня 2018 року делегація ТДМУ у складі директора ННІ медсестринства доцента Ястремської Світлани Олександрівни та заступника директора ННІ медсестринства асистента Даньчак Світлани Володимирівни перебували у Нью-Йорку (США) та Торонто (Канада) з метою розширення міжнародних зв’язків, читання лекцій, приймання семестрових заліків та іспитів й атестації випускників, захисту практики іноземними студентами освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності «Медсестринство» та у випускників цієї ж спеціальності  освітнього ступеня «магістр».

Заочна (дистанційна) форма навчання у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського здійснюється упродовж 10 років на основі наказу Міністерства освіти і науки України (№ 828 від 05.09.2008 р.). Згідно з затвердженими вченою радою університету навчальними планами, навчання студентів завершується проведенням семестрових іспитів та державної атестації, які у студентів країн Північної Америки проводяться у локальних центрах в м. Нью-Йорк (США) та в м. Торонто (Канада).

У 2017/2018 н.р. згідно з наказом ректора, читання лекцій, приймання семестрових заліків та іспитів і державної атестації, захист практики у студентів-іноземців, громадян США та Канади, які навчаються за дистанційною формою, проведено у 81 випускника заочної (дистанційної) форми навчання з числа іноземних студентів спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «бакалавр» та у 16 випускників заочної (дистанційної) форми навчання з числа іноземних студентів цієї ж спеціальності  освітнього ступеня «магістр».

У Нью-Йорку (США) державний випускний іспит було прийнято у 71 бакалавра спеціальності «Медсестринство» та в 15 магістрів цієї ж спеціальності  «Медсестринство».

У м. Торонто (Канада) державний випускний іспит було прийнято у 10 бакалаврів спеціальності «Медсестринство» та в 1 магістра цієї ж спеціальності.

Державна атестація у бакалаврів складалась з двох частин – теоретичної та практичної з відповідним технічним забезпеченням:

1. Буклети з тестовими завданнями, змодельованими у рівноцінні варіанти (10 варіантів) по 150 запитань у кожному; затверджені ЦМК університету і роздруковані централізованим способом у видавництві «Укрмедкнига».

2. Екзаменаційні білети з запитаннями у вигляді ситуаційних задач та практичних навичок, затверджені ЦМК університету і роздруковані централізованим способом у видавництві «Укрмедкнига».

3. Для проведення практичної частини контрактери підготували необхідні фантоми, набори інструментів для виконання сестринських маніпуляцій і завдань, передбачених іспитовими випробовуваннями, а також набори медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги, реактиви та прилади.

За результатами державної атестації серед бакалаврів спеціальності «Медсестринство» 12 осіб отримали оцінки «відмінно», 69 осіб – «добре».

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня магістра відбувалася у вигляді публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи в присутності членів Державної екзаменаційної комісії.

Під час захисту магістерських робіт було проведено онлайн-зв’язок з членами екзаменаційної комісії та викладачами кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими – керівниками наукових досліджень.

Було заслухано 16 магістерських робіт. «Відмінно» отримали 6 осіб, «добре» – 10 осіб.

Результати цього візиту забезпечать подальше розширення міжнародної співпраці між закладами вищої освіти США і України та збільшення кількості іноземних громадян для здобуття вищої освіти в Україні, зокрема в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Горбачевського.