Медична паразитологія

Кафедра медичної біології

Відповідальний за впровадження – ст. викл. Ярема О.М

МЕТА: навчальної дисципліни «Медична паразитологія» випливає із цілей освітньої-професійної програми підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначається змістом тих системних знань і умінь, котрими повинен оволодіти бакалавр. Вивчення медичної паразитології формує у студентів цілісну уяву про загальну організацію та біології найпростіших, гельмінтів, членистоногих, їх морфоанатомію і фізіологію та життєдіяльність, їх еколого-етологію та особливості життєвого циклу.

В результаті вивчення дисципліни: «Медична паразитологія» студент повинен знати:

  1. Сутність, фундаментальні властивості, атрибути та рівні організації життя;
  2. Поділ клітин і розмноження організмів;
  3. Основи екології у найпростіших, гельмінтів та членистоногих;
  4. Значення екологічних факторів в еволюції найпростіших, гельмінтів та членистоногих.

В результаті вивчення дисципліни: «Медична паразитологія» студент повинен вміти:

  1. Визначити місце тварини як біологічного об’єкта в системі живої природи;
  2. Визначати на мікропрепаратах представників різних класів тварин;
  3. Ідентифікувати різні стадії життєвого циклу тварин;

В результаті вивчення дисципліни: «Медична паразитологія» студент повинен оволодіти навичками:

  1. техніки мікроскопування;
  2. виготовлення тимчасових мікропрепаратів;
  3. натуралістичної роботи і природоохоронної діяльності