Меню Закрити

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 серпня 2019 р. № 674-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 674-р

ПЛАН
заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Оновлення змісту освіти на основі досягнень сучасної медичної науки та доказової медицини

1. Оптимізація переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

1) подання МОН пропозицій щодо оптимізації переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МОЗ
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)

I квартал 2020 р.

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147)

МОЗ
МОН
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)

-“-

2. Впровадження стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

розроблення і затвердження нових стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” з урахуванням рекомендацій Всесвітньої федерації медичної освіти

МОН
МОЗ
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)

IV квартал 2019 р.

3. Оновлення освітніх програм та навчальних планів за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

1) приведення освітніх програм та навчальних планів за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” у відповідність з новими стандартами вищої освіти

заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” (за згодою)

IV квартал 2019 р. – II квартал 2020 р.

2) впровадження нових освітніх програм і навчальних планів за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

-“-

протягом 2019-2020 років

4. Організація співпраці закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, шляхом утворення відповідних комплексів, наукових парків, консорціумів

1) організація спільних зустрічей щодо  співпраці закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МОЗ
МОН
заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” (за згодою)
інститути громадянського суспільства (за згодою)

-“-

2) розроблення ефективної моделі інтеграції закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МОЗ
МОН
заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” (за згодою)
інститути громадянського суспільства (за згодою)

IV квартал 2020 р.

5. Забезпечення закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, навчальними матеріалами

1) внесення змін до Статуту Національної наукової медичної бібліотеки щодо забезпечення закладів вищої освіти електронними (цифровими) навчальними матеріалами

МОЗ
Національна наукова медична бібліотека (за згодою)

протягом 2019-2020 років

2) організація перекладу літературних джерел (підручників) у сфері охорони здоров’я

Національна наукова медична бібліотека (за згодою)

протягом 2019-2021 років

3) сприяння наданню доступу до рецензованих видань у сфері охорони здоров’я, які індексуються наукометричними базами Web of Science / Scopus / PubMed

МОЗ
МОН
Національний фонд досліджень (за згодою)
Національна наукова медична бібліотека (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

IV квартал 2020 р.

6. Підвищення вимог до вступників на спеціальності галузі знань “22 Охорона здоров’я”

1) проведення аналізу прогностичної валідності тестів зовнішнього незалежного оцінювання студентів за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МОН
МОЗ
Український центр оцінювання якості освіти (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” (за згодою)

протягом 2020-2021 років

2) проведення аналізу прогностичної валідності тестів зовнішнього незалежного оцінювання студентів за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МОЗ
МОН
Національна академія наук (за згодою)
заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” (за згодою)

IV квартал 2021 р.

7. Розроблення нормативно-правих актів щодо єдиного державного кваліфікаційного іспиту

1) забезпечення нормативно-правового регулювання проведення усіх компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту

МОЗ
МОН

протягом 2019-2021 років

2) розроблення та затвердження Положення про реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МОЗ

IV квартал 2019 р.

3) розроблення та прийняття наказу МОЗ щодо підвищення рівня успішного складання окремих компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

-“-

протягом 2020-2021 років

8. Удосконалення змістовного наповнення тестових завдань інтегрованого тестового іспиту “КРОК”

розроблення та затвердження Положення про групу експертів з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями інтегрованого тестового іспиту “КРОК”

МОЗ
Державна організація “Центр тестування при МОЗ України” (за згодою)

IV квартал 2019 р. – III квартал 2021 р.

9. Урегулювання питання фінансування оцінювання навчальних досягнень студентів

опрацювання питання запровадження оптимальної моделі фінансування єдиного державного кваліфікаційного іспиту, розроблення та представлення такої моделі

МОЗ
Мінфін

IV квартал 2019 р. – I квартал 2020 р.

10. Розроблення та запровадження комплексної програми підвищення рівня знання англійської мови

1) розроблення комплексної програми підвищення рівня знання англійської мови викладачами та здобувачами вищої освіти галузі знань “22 Охорона здоров’я”, розроблення оптимальної моделі фінансування виконання такої програми

МОЗ
МОН
заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” (за згодою)

IV квартал 2019 р. -IV квартал 2020 р.

2) розроблення нормативно-правових актів стосовно вимог до знання англійської мови викладачами, абітурієнтами та здобувачами вищої освіти галузі знань “22 Охорона здоров’я” і сприяння їх впровадженню

МОЗ
МОН

IV квартал 2020 р.

11. Вжиття заходів до підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти спеціальностей галузі знань “22 Охорона здоров’я”

розроблення рекомендацій щодо підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти спеціальностей галузі знань “22 Охорона здоров’я”, у тому числі щодо стажування в закордонних закладах вищої освіти і закладах охорони здоров’я, програм обміну з іноземними країнами, участі у міжнародних конференціях

МОЗ

протягом 2020-2021 років

Трансформаційні процеси в інтернатурі та резидентурі

12. Удосконалення нормативно-правового регулювання проходження інтернатури

1) розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін у частині проходження інтернатури

МОЗ
МОН

протягом 2021року

2) розроблення та прийняття підзаконних актів, які регулюють процес розподілу, проходження та завершення інтернатури

-“-

протягом 2019-2021 років

3) розроблення та затвердження Положення про інтернатуру

МОЗ

IV квартал 2019 р.

4) розроблення та затвердження вимог до баз інтернатури

-“-

протягом 2019-2021 років

5) нормативно-правове забезпечення впровадження електронної системи розподілу випускників закладів вищої освіти галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МОЗ

III квартал 2019 р. – I квартал 2020 р.

13. Розроблення механізмів запровадження академічної мобільності інтернів

опрацювання, зокрема з міжнародними організаціями, питання впровадження програм академічної мобільності інтернів

МОЗ
МОН
інститути громадянського суспільства (за згодою)

IV квартал 2021р.

14. Розроблення механізмів оцінки результативності проходження інтернатури

розроблення методології оцінки здобутих компетентностей інтернів

МОЗ
Державна організація “Центр тестування при МОЗ України”
Національна академія наук (за згодою)

протягом 2020-2021 років

15. Формування оптимальної моделі лікарської резидентури

розроблення та публічна презентація моделі лікарської резидентури

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

IV квартал 2020 р.

16. Нормативно-правове регулювання проходження лікарської резидентури

розроблення і затвердження нормативно-правових актів щодо проходження лікарської резидентури, в тому числі розроблення та затвердження положення про резидентуру

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом 2020-2021 років

Безперервний професійний розвиток

17. Нормативно-правове регулювання здійснення безперервного професійного розвитку

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 № 302 “Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 36, ст. 1264)

МОЗ

IV квартал 2019 р.

2) розроблення нормативно-правових актів щодо створення акредитаційної агенції безперервного професійного розвитку шляхом реорганізації Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

-“-

IV квартал 2019 р. – II квартал 2020 р.

3) розроблення і затвердження нормативно-правового акта про реєстр провайдерів безперервного професійного розвитку

-“-

IV квартал 2019 р.

18. Створення моделі фінансування безперервного професійного розвитку

1) розроблення та презентація моделі фінансування безперервного професійного розвитку

МОЗ
Мінфін

IV квартал 2019 р. – III квартал 2020 р.

2) удосконалення механізму нормативного регулювання фінансування безперервного професійного розвитку шляхом впровадження капітаційного фінансування окремого лікаря замість інституційного фінансування факультетів та закладів післядипломної освіти

-“-

протягом 2019-2020 років

Ефективне фінансування та управління освіти та науки у сфері охорони здоров’я

19. Прогнозування потреби у кадрах у сфері охорони здоров’я

розроблення та затвердження методики проведення розрахунку потреби у кадрах у сфері охорони здоров’я

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

III квартал 2020 р.

20. Розроблення механізму розрахунку вартості підготовки одного студента

вивчення питання щодо методології проведення розрахунку вартості підготовки студента за окремими спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МОЗ
Мінфін
Національна академія наук (за згодою)

-“-

21. Удосконалення моделі фінансування медичної освіти та науки

1) проведення аналізу даних щодо видатків та бюджету системи медичної освіти та науки за останні п’ять років з урахуванням КПКВК 2301070; КПКВК 2301080 та КПКВК  2301020

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)

IV квартал 2019 р. – I квартал 2020 р.

2) подати за результатами проведеного аналізу рекомендації щодо удосконалення моделі фінансування медичної освіти та науки Кабінетові Міністрів України

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

II квартал 2020 р.

Вирішення питання автономії закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

22. Перегляд правового статусу університетських клінік

розроблення та затвердження Положення про університетські клініки

МОЗ
МОН
Національна служба здоров’я

протягом 2020-2021 років

Трансформація академічної культури у сфері охорони здоров’я

23. Забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” та науково-дослідних установах

1) розроблення проекту закону про унесення змін і доповнень до Закону України “Про вищу освіту” у частині посилення засад академічної доброчесності

МОН
МОЗ
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)

-“-

2) проведення моніторингу програмного забезпечення, що використовується закладами вищої освіти для перевірки на наявність плагіату робіт у сфері охорони здоров’я та вжиття заходів для удосконалення такого програмного забезпечення

МОЗ
заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” (за згодою)

III-IV квартал 2021 р.

3) запровадження обов’язкової для просування у кар’єрі перевірки на наявність плагіату робіт працівників закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” та наукових працівників науково-дослідних установ

МОЗ
заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” (за згодою)

IV квартал 2021 р.

24. Запровадження системного навчання професійній етиці здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” та викладачів

1) подання рекомендацій закладам вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” щодо розроблення (удосконалення) кодексів професійної етики

МОЗ
МОН

протягом 2020-2021 років

2) сприяння у проведенні навчань з питань професійної етики здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” та викладачів

МОЗ
МОН

-“-

Інтернаціоналізація вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

25. Збільшення інституційної спроможності закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” щодо міжнародної діяльності

проведення тренінгів щодо написання грантових заявок, участі в Erasmus+ та інших програмах

МОЗ
МОН
інститути громадянського суспільства (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

протягом 2019-2021 років

26. Створення державної програми сприяння академічній мобільності здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

розроблення програми сприяння академічній мобільності

МОЗ
МОН

IV квартал 2021 р.

27. Поліпшення умов для проведення наукових досліджень у сфері охорони здоров’я

1) розроблення та затвердження положення про центри колективного користування науковим обладнанням для проведення наукових досліджень у сфері охорони здоров’я

МОЗ
МОН
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

-“-

2) розвиток державно-приватного партнерства при фінансуванні наукових (інноваційних) досліджень у сфері охорони здоров’я

МОЗ
заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом 2019-2021 років

Комунікаційна взаємодія з метою підвищення якості здобуття вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

28. Оптимізація співпраці МОЗ з іншими органами виконавчої влади та сторонами, заінтересованими у професійному розвитку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

1) опрацювання питань щодо підвищення якості здобуття вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МОЗ
інші органи виконавчої влади
інститути громадянського суспільства (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом 2019-2021 років

2) забезпечення комунікаційної взаємодії у процесі опрацювання питань щодо здобуття вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МОЗ
інші органи виконавчої влади
інститути громадянського суспільства (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

-“-

Розвиток наукових досліджень у сфері охорони здоров’я

29. Розроблення механізмів фінансування матеріально-технічної бази для пріоритетних сфер наукових досліджень

1) розроблення проекту акта щодо удосконалення процедури конкурсного відбору наукових досліджень (робіт) у сфері охорони здоров’я

МОЗ
МОН
Мінфін
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)
Національний фонд досліджень (за згодою)

II квартал 2020 р.

2) опрацювання питання щодо організаційно-правової форми науково-дослідних установ

МОН
МОЗ
Мінюст
Національна академія медичних наук (за згодою)

I квартал 2020 р.

30. Заохочення до участі у конкурсах, що проводяться Національним фондом досліджень

вжиття заходів до затвердження положення про опорні центри (центри колективного користування науковим обладнанням)

МОЗ
МОН
Мінфін
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

IV квартал 2020 р.

31. Розроблення програми підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я” у частині проведення наукових досліджень, із залученням провідних українських та закордонних науковців

1) сприяння розвитку партнерства з міжнародними організаціями та установами з метою підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МОЗ
МОН
Національна академія медичних наук (за згодою)
інститути громадянського суспільства (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

IV квартал 2019 р. – III квартал 2020 р.

2) впровадження рекомендацій щодо розроблення програм підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, які працюють у сфері охорони здоров’я

МОЗ
МОН
Національна академія медичних наук (за згодою)
інститути громадянського суспільства (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

IV квартал 2019 р. – III квартал 2020 р.

32. Широке інформування громадськості про публікації українських медичних працівників у провідних наукових журналах

забезпечення опублікування на офіційному веб-сайті МОЗ інформації щодо публікацій українських працівників у сфері охорони здоров’я у провідних наукових журналах

МОЗ
Національна медична бібліотека (за згодою)

протягом 2019-2021 років

33. Запровадження практики незалежного рецензування дисертаційних робіт в галузі знань “22 Охорона здоров’я” із залученням щонайменше одного фахівця, який працює за межами України

1) розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства стосовно процедури підготовки докторів філософії, докторів наук у частині рецензування дисертаційних досліджень

МОЗ
МОН (за згодою)

III квартал 2020 р.

2) розроблення Методики розрахунку вартості підготовки науковців у сфері охорони здоров’я

МОЗ
МОН (за згодою)

протягом 2020-2021 років