Корекційна педагогіка

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – Христенко О.М.

МЕТА навчальної дисципліни «Корекційна педагогіка» – ознайомити
студентів із підходами держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недоліки психофізичного розвитку, основними поняттями корекційної педагогіки і спеціальної психології, особливостями і закономірностями розвитку різних категорій осіб з психофізичними вадами, комплексним
діагностичним обстеженням дітей та комплектуванням освітніх установ для них, а також диференційованими та індивідуальними механізмами і прийомами корекційного навчання і виховання кожної із категорій дітей.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Корекційна педагогіка» студенти повинні знати:
• загальні основи дисципліни, зокрема: предмет і завдання корекційної педагогіки і спеціальної психології; види порушень
психофізичного розвитку та їх причини; комплексна диференціальна діагностика відхилень у психофізичному розвитку; освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування;
• психолого-педагогічна характеристику дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку та особливості роботи з
ними в умовах корекційної та інклюзивної освіти;
• зміст і форми роботи з родинами, які виховують дітей з вада
ми психофізичного розвитку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Корекційна
педагогіка» студенти повинні вміти:
• здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі
у навчанні, та адекватно оцінювати причини, які ці труднощі
спричиняють;
• своєчасно виявляти відхилення у розвитку дітей та здійсню
вати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що
потребують корекції психофізичного розвитку;
• здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до
дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти;
• формувати готовність здорових дітей до позитивної спільної
взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку;
• проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної
інформації про дітей з особливими потребами.