Медична та біологічна хімія

Кафедра загальної хімії

Відповідальний за впровадження: Кирилів М.В.

“Медична та біологічна хімія”, як навчальна дисципліна, є однією з важливих дисциплін у системі вищої медичної освіти. Дисципліна базується на вивченні студентами біоорганічної хімії, біофізики, медичної біології та інтегрується з цими дисциплінами.
“Медична та біологічна хімія” є комплексною дисципліною, яка розглядає основні поняття, положення і закони неорганічної, аналітичної та фізичної і колоїдної хімії, біоорганічної та біологічної хімії та їх застосування в теоретичній і практичній медицині.
Вивчення “Медичної та біологічної хімії” забезпечує студентові підґрунтя для оволодіння такими дисциплінами, як фізіологія, мікробіологія, загальна та молекулярна фармакологія та токсикологія, загальна гігієна та екологія.
Систематичне вивчення найважливіших теоретичних питань хімії дозволить студентам застосувати їх для розкриття суті фізико-хімічних процесів, що відбуваються у живому організмі. Це сприятиме кращому засвоєнню студентами інших теоретичних та
клінічних дисциплін, формуванню у них наукового мислення.
Підготовка фахівців, яким потрібні знання медичної та біологічної хімії вимагає не тільки теоретичної підготовки, але й різнобічних практичних навичок і вмінь у проведенні хімічного експерименту.