Основи медичних знань

Кафедра медичної реабілітації

Відповідальний за впровадження: Бакалюк Т.Г

Кінець XX ст. і початок третього тисячоліття, на жаль, характеризуються тенденцією до погіршення стану здоров’я населення України. Соціально-економічна нестабільність призводить до кількісних та якісних змін структури захворюваності населення. Ця нестабільність спричинює негативний вплив на кількість деструктивнодестабілізуючих та соціально зумовлених чинників.
Мета вивчення дисципліни:
формування фахівців-спеціалістів, які опанували необхідний обсяг
теоретичних знань і практичних навичок з етіології і патогенезу, симптоматології та синдромології найпоширеніших та соціально значущих захворювань органів і систем, для проведення погодженої з лікарем роботи із встановленнямдіагнозу, інтерпретування результатівфізикальних, лабораторних, функціональних та інструментальних методів обстежень хворих, вибору тактики (напрямків) лікування та основних груп ЛЗ для проведення раціональної, ефективної й безпечної фармакотерапії.
Досягнення цієї мети можливе за умови оптимального поєднання
теоретичного курсу з практичними заняттями, на яких теоретичні відомості про етіологію, патогенез, методи діагностики та лікування захворювань реалізуються в процесі клінічнихдосліджень, набувається здатність студентів мислити категоріями клінічної логіки, що у кінцевому рахунку сприятиме появі у них клінічного мислення,підвищенню якості надання медичної та фармацевтичної допомоги населенню.