Інформаційні технології в медицині

Кафедра медичної інформатики

Відповідальний за впровадження – к.т.н., доц. кафедри медичної інформатики Климук Н.Я., к.т.н., доц. кафедри медичної інформатики Кравець Н.О., ас. кафедри медичної інформатики Кучвара О.М. 

Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в медицині» викладається з метою ознайомити студентів із використанням інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) у галузі охорони здоров’я, навчити опрацьовувати медико-біологічні дані за допомогою ІКТ та забезпечити розвиток інформатичної компетентності у майбутніх лікарів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:
− формування та розвиток знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних програм загального та спеціального призначення у галузі охорони здоров’я;
− ознайомлення студентів із значенням та можливостями нових інформаційно-комунікаційних технологій у галузі охорони здоров’я, з
перспективами розвитку комп’ютерних технологій;
− розвиток уміння самостійно опановувати програмні засоби різного призначення та оновлювати й інтегрувати набуті знання;
− пояснення принципів формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині;
− формування базових навичок щодо роботи з ПК та пошуку медичної інформації з використанням інформаційних технологій;
− використання методів опрацювання медико-біологічних даних.