Меню Закрити

Біоетичні аспекти наукових досліджень

Кафедра фізіології з основами біоетики і біобезпеки

Відповідальний за впровадження – доц. Толокова Т.І.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 

Короткий опис дисципліни – викладання навчальної дисципліни  − активне сприяння гуманізації науки на основі християнських цінностей та персоналістичної моделі біоетики, поглиблення знань тих, хто цікавиться питаннями моралі, а також реалізація гуманістичного потенціалу біоетики, як науки, виховання у науковців-медиків пошанування цінності та гідності людського життя. Цікавість у дотриманні аспектів, які вивчає ця дисципліна є необхідною рисою сучасного медика-науковця.

Навчальна дисципліна передбачає використання міждисциплінарних підходів: медичних, філософських, соціологічних, психологічних тощо, у розв’язанні складних проблем сучасної медичної науки та теорії, генерує знання про персоналістичну модель медичної біоетики,  правові інструменти, що захищають людину, суспільство та людство в цілому від небажаних та шкідливих наслідків впровадження на практиці нових біомедичних технологій, приносить глибоке переконання у необхідності неухильного дотримання етичних та моральних норм, правил та принципів у науковій діяльності, створює здатність оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точки зору визначення ступеня небезпеки для людини та суспільства сьогодні та в майбутньому, важливість дотримання академічної доброчесності та академічної культури в сфері професійної діяльності.