Меню Закрити

Менеджмент в охороні здоров’я

Кафедра громадського здоров̓я та управління охороною здоров̓я

Відповідальний за впровадження – проф. Сатурська Г.С.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 

Короткий опис дисципліни – У професійному портреті сучасного менеджера в галузі медицини важливе місце займають володіння сучасними технологіями управління, вміння оцінити управлінську ситуацію, що складається, прийняти відповідне управлінське рішення та реалізувати його на практиці. Сфера професійної діяльності майбутніх керівників охорони здоров’я поступово розширюється. Паралельно відбувається інтенсифікація навчання, що дозволяє підвищити компетентність випускників, успішніше реалізовувати набуті управлінські навички та вміння безпосередньо на робочому місці. Вивчення менеджменту в охороні здоров’я формує у студентів знання, які допоможуть їм віртуозно орієнтуватися в інформаційних потоках, дадуть вміння підготовки та виконання управлінських рішень, знання технології процесу управління, його документального забезпечення, знання психології управління, ділових стосунків, вміння організації управлінської праці, тощо.

Дисципліна забезпечує набуття компетентностей:

 1. Інтегральна: Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини.
 2. Загальні:
 3. Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокультурного рівню.
 4. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної доброчесності та авторського права.
 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 6. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.
 7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати нові ідеї.
 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 9. Вміння планувати та управляти часом.
 10. Спеціальні (фахові):
 11. Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі медицини, майбутньої професійної діяльності у сфері вищої медичної освіти.
 12. Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері медицини.
 13. Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних феноменів та процесів в галузі медицини відповідно до цілей та завдань наукового проекту.
 14. Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та практику охорони здоров’я.

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна:

 1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування.
 2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і методів певної сфери наукових інтересів, зокрема.
 3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і творчо.
 4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області медицини та визначати шляхи їх вирішення
 5. Самостійно і критично проводити аналіз і синтез наукових даних.
 6. Використовувати результати наукових досліджень в медичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.
 7. Управляти роботою колективу студентів, колег, міждисциплінарної команди.
 8. Організовувати навчання учасників освітнього процесу при виконанні наукової та освітньої діяльності та впливати на їх соціальний розвиток.
 9. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення.

Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально щодо достовірності отриманих наукових результатів.