Меню Закрити

Методи статистичного аналізу в наукових дослідженнях

Кафедра громадського здоров̓я та управління охороною здоров̓я

Відповідальний за впровадження – проф. Сатурська Г.С.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота):

лекції 10 год, практичні заняття 24 год, самостійна робота 56 год

 

Короткий опис дисципліни – Методи статистичного аналізу в наукових дослідженнях передбачають освоєння основних методик статистичного аналізу і описання експериментальних даних, які застосовуються у біологічних і медичних дослідженнях. Перед спеціалістами різних напрямів підготовки все частіше постають завдання, які вимагають, окрім фахової кваліфікації, знання методів опрацювання результатів спостережень, планування експериментів, математичних методів моделювання та оптимізації процесів дослідження. Отже, сучасний фахівець повинен мати не тільки глибоку професійну підготовку, а й певний обсяг знань у галузі наукових досліджень, що передбачає засвоєння методологічних засад наукової праці, уміння збирати і опрацьовувати інформацію, розробляти програми наукових досліджень, аналізувати одержані результати та оформляти їх у вигляді наукового звіту. Поряд із практичними уміннями здійснювати наукове дослідження, необхідною умовою ефективної та успішної науковї діяльності є готовність особистості до науково-дослідної роботи, її пошукова активність, продуктивна дослідницька поведінка, стійке прагнення до творчого наукового пошуку та комплекс індивідуально-психологічних і характерологічних особливостей, що забезпечить високу ефективність її професійного функціонування.

Дисципліна забезпечує набуття компетентностей:

 1. Інтегральна: Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини.
 2. Загальні:
 3. Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокультурного рівню.
 4. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної доброчесності та авторського права.
 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 7. Спеціальні (фахові):
 8. Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі медицини, майбутньої професійної діяльності у сфері вищої медичної освіти.
 9. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрямком наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання, генерувати наукові гіпотези у сфері медицини.
 10. Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері медицини.
 11. Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних феноменів та процесів в галузі медицини відповідно до цілей та завдань наукового проекту.
 12. Володіння сучасними методами наукового дослідження.
 13. Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення результатів наукового дослідження.
 14. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження, його роль у суспільстві.
 15. Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та практику охорони здоров’я.
 16. Оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і письмовій формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна:

 1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування.
 2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і методів певної сфери наукових інтересів, зокрема.
 3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і творчо.
 4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області медицини та визначати шляхи їх вирішення
 5. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження.
 6. Самостійно і критично проводити аналіз і синтез наукових даних.
 7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження, використовуючи відповідні методи дослідження в галузі медицини.
 8. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження за обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності.
 9. Використовувати результати наукових досліджень в медичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.
 10. Інтерпретувати можливості та обмеження наукового дослідження, його роль в розвитку системи наукових знань і суспільства в цілому.
 11. Представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому, відповідно до національних та міжнародних стандартів.
 12. Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально щодо достовірності отриманих наукових результатів.