Меню Закрити

Сучасні інформаційні  технології у науковій діяльності

Кафедра медичної інформатики

Відповідальний за впровадження – проф. Вакуленко Д.В.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота):

лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 

Короткий опис дисципліни – У сучасному світі науковець повинен володіти новітніми методами, моделями та алгоритмами обробки наукової інформації:

– Опановувати методи комп’ютерної обробки медико-біологічної інформації.

– Складати алгоритми вирішення медико-біологічних задач.

– Застосовувати  новітні інформаційні технології для отримання, обробки і візуалізації медико-біологічних даних.

– Володіти статистичними методами обробки результатів медико-біологічних досліджень.

– Мати практичні навички при роботі з медичними інформаційними системами.

– Користуватися програмами по обробці даних лабораторних досліджень.

Дисципліна забезпечує набуття компетентностей:

 • інтегральна: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, що стосуються застосування персонального комп’ютера та роботи з програмами загального призначення, та передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю вимог.
 • загальні:
 • здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 • здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії;
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 • спеціальні (фахові, предметні):
 • здатність до обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації:
 • за будь-яких обставин з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, вміти: визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації в залежності від її типу; отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; опрацьовувати та аналізувати отриману інформацію:
 • демонструвати навички роботи з персональним комп’ютером та пошуку медико-біологічних даних з використанням інформаційних технологій;
 • визначати можливості застосування інформаційних технологій та ПК у медицині;
 • використовувати методи опрацювання медичної інформації;

пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині.