Меню Закрити

Аналіз сучасних проблем та наукових напрямків в стоматології

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – проф. Сатурська Г.С.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 30 год., самостійна робота 80 год.

 

Короткий опис дисципліни – У професійному портреті сучасного лікаря в галузі стоматології важливе місце займає у дослідженні проблем української нації в сфері стоматологічного здоров’я, вивчення умов для формування комфортного, безпечного, здорового способу життя, та комплексу економічних і соціальних заходів, які прямо або опосередковано сприяють досягненню найвищого рівня здоров’я українців і збільшення тривалості життя, передусім здорового. Вивчення аналізу сучасних проблем та наукових напрямків в стомтаології формує у майбутніх докторів філософії цілісну уяву про проблемні питання поєднання державної, регіональної і місцевої політики в галузі стоматологічного здоров’я населення, координації діяльності органів і закладів охорони здоров’я різних форм власності і різного підпорядкування, здійснення державного контролю у цій сфері.  Паралельно відбувається інтенсифікація навчання, що дозволяє підвищити компетентність випускників, успішніше реалізовувати набуті навички та вміння безпосередньо на робочому місці.

Дисципліна забезпечує набуття компетентностей:

 1. Інтегральна: Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі стоматології.
 2. Загальні:
 3. Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокультурного рівню.
 4. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної доброчесності та авторського права.
 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 6. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.
 7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати нові ідеї.
 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 9. Вміння планувати та управляти часом.
 10. Спеціальні (фахові):
 11. Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі стоматології, майбутньої професійної діяльності у сфері вищої медичної освіти.
 12. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрямком наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання, генерувати наукові гіпотези у сфері стоматології.
 13. Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері стоматології.
 14. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження, його роль у суспільстві.
 15. Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та практику охорони здоров’я.

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна:

 1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування.
 2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і методів певної сфери наукових інтересів, зокрема.
 3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і творчо.
 4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області стоматології та визначати шляхи їх вирішення
 5. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження.
 6. Розробляти дизайн та план наукового дослідження, використовуючи відповідні методи дослідження в галузі стоматології.
 7. Винаходити нові способи діагностики, лікування та профілактики захворювань людини.
 8. Використовувати результати наукових досліджень в медичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.
 9. Інтерпретувати можливості та обмеження наукового дослідження, його роль в розвитку системи наукових знань і суспільства в цілому.

Представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому, відповідно до національних та міжнародних стандартів.