Меню Закрити

Фармако-технологічні дослідження лікарських засобів

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Відповідальний за впровадження – доц. Белей Н.М.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 70 год.

 

Короткий опис дисципліни. При розробці складу і технології нових, а також вдосконалення вже існуючих препаратів, необхідно проводити комплексні технологічні дослідженні якісних і кількісних факторів, їх можливих взаємодій на кінцеву якість готового продукту. Фармако-технологічні дослідження мають визначальний вплив на показники якості лікарських форм, а також умови зберігання, термін придатності і ефективність лікарського засобу. Метою вивчення дисципліни є формування у аспірантів системи знань про методи дослідження фармако-технологічних властивостей активних фармацевтичних інгредієнтів і їх сумішей з допоміжними речовинами і вплив їх на вибір складу, методи і способи одержання, технологію і режими технологічних стадій, а також на вибір виду лікарської форми і упаковки, способу застосування лікарського засобу. Аспіранти отримають необхідний обсяг теоретичних знань і практичних навиків, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, для подальшого проведення експериментальних досліджень при розробці складу і технології лікарських препаратів у відповідності з календарним планом виконання дисертаційної роботи.

Дисципліна забезпечує набуття компетентностей:

  1. Інтегральна: Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини.
  2. Загальні:

1) Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокультурного рівню.

2) Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

4) Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.

3) Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати нові ідеї.

4) Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

5) Вміння планувати та управляти часом.

  1. Спеціальні (фахові):

1) Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі медицини, майбутньої професійної діяльності у сфері вищої медичної освіти.

2) Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних феноменів та процесів в галузі медицини відповідно до цілей та завдань наукового проекту.

3) Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування.

4) Демонструвати знання технології вцілому і методів певної сфери наукових інтересів, зокрема.

5) Інтерпретувати та аналізувати інформацію, конкретно оцінювати нові й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і творчо.

6) Виявляти невирішені проблеми у предметній області медицини та визначати шляхи їх вирішення

7) Самостійно і критично проводити аналіз і синтез наукових даних.

8) Використовувати результати наукових досліджень в медичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.