Меню Закрити

Фармакоекономічний аналіз як інструмент оцінки технологій охорони здоров’я

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Відповідальний за впровадження – доц. Покотило О.О.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 12 год., практичні заняття 52 год., самостійна робота 116 год.

 

Короткий опис дисципліни – У рамках реформування системи охорони здоров’я Україна впроваджує найкращий міжнародний досвід, де методологія оцінки технології охорони здоров’я (ОТОЗ) активно використовуються на всіх рівнях для обґрунтування управлінських і політичних рішень, що приймаються. Актуальним є питання підготовки фахівців-експертів з оцінки медичних технологій (ОМТ), здатних на належному рівні виконувати професійні завдання, пов’язані з навичками прозорого процесу прийняття управлінських рішень, враховуючи інтереси пацієнтів та з метою досягнення найвищої користі для здоров’я українців. Основне завдання ОМТ полягає у проведенні фармакоекономічного аналізу з метою детермінації економічної ефективності і доцільності запропонованої альтернативної медичної технології (ЛЗ). До тематики практичних занять і лекцій включені аспекти медико-фармацевтичного (для доведення клінічної ефективності МТ) і організаційно-економічного (фармакоекономічні методи аналізу, тощо) спрямування.

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття аспірантами інтегральної, загальних і фахових компетентностей:

 1. Інтегральна: здатність розв’язувати комплексні проблеми професійної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження, здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охорони здоров’я, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та вмінь та їх практичне втілення.
 2. Загальні:
 • Здатність до підвищення професійної кваліфікації
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї.
 • Здатність розробляти та управляти проектами
 • Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.
 1. Спеціальні (фахові):
 • Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою діяльністю
 • Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері фармації та за напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези.
 • Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження
 • Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до мети та завдань наукового проекту.
 • Володіння сучасними методами наукового дослідження
 • Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення
 • Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства.
 • Здатність представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.