Меню Закрити

Наукові аспекти створення фітозасобів

Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою

Відповідальний за впровадження – проф. Марчишин С. М.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 12 год., практичні заняття 52 год., самостійна робота 116 год.

 

Короткий опис дисципліни – навчальна дисципліна надає знання методології розробки нових сучасних засобів рослинного походження, для пошуку перспективних рослин-джерел лікарсь­кої рослинної сировини (ЛРС) для створення нових фітопрепаратів (ФП), розробки проектів методів контролю якості (МКЯ) на ФП та дієтичні добавки (ДД), та методик якісного та кількісного визначення біологічно активних речовин (БАР).

Програма складена так, що впродовж навчального року проводиться поточний та підсумковий контроль знань. Програма містить необхідний перелік знань, вмінь і навичок з урахуванням міжнародних вимог до кредитно-трансферної системи, міжнародних нормативних документів та стандартів, що регулюють професійну діяльність та підготовку докторів філософії.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення хімічного складу нових видів рослин і рослинної сировини для створення нових ФП і ДД.

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття аспірантами компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті;
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові) компетентності

 • здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері фармації та за напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези;
 • здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження;
 • здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до мети та завдань наукового проекту;
 • володіти сучасними методами наукового дослідження;
 • здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення.