Меню Закрити

Побічна дія ліків

Кафедра фармакології з клінічною фармакологією

Відповідальний за впровадження – проф. Посохова К.А.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції
12 год., практичні заняття  52 год., самостійна робота 116 год.

 

Короткий опис дисципліни – Вивчення дисципліни включає питання особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів та застосування окремих груп ліків з метою корекції проявів окремих патологічних процесів; результатів фармакокінетичної взаємодії лікарських препаратів (на етапах всмоктування, зв’язування з білками плазми крові, біотрансформації та виведення з організму); результатів фармакодинамічної взаємодії ліків при їх комбінованому застосуванні (синергічна та антагоністична активність, сумація та потенціювання ефектів, фізичний, хімічний та фізіологічний антагонізм, значення та використання у клінічній практиці);  роль генетичних особливостей організму у дії лікарських засобів і виникненні побічних реакцій (зменшення активності, збільшення активності, провокуюча дія ліків); виявлення та ефективне попередження  негативних побічних реакцій та ускладнень при застосуванні лікарських засобів різних фармакологічних груп; протипоказання та застереження при застосуванні ЛЗ; державна політика у забезпеченні ефективної та безпечної фармакотерапії; Фармаконагляд, роль Державного експертного центру МОЗ України; роль провізора у забезпеченні раціональної та безпечної фармакотерапії.

У результаті вивчення дисципліни аспірант навчиться аналізувати класифікацію побічних реакцій лікарських засобів; узагальнювати та аналізувати основні шляхи попередження та корекції побічних реакцій ліків різних фармакологічних груп; оцінювати співвідношення користь / ризик виникнення побічних реакцій при застосуванні лікарських засобів у хворих різних вікових груп; оцінювати співвідношення користь / ризик виникнення побічних реакцій при застосуванні лікарських засобів під час вагітності та лактації, у дитячому та підлітковому віці; оцінювати співвідношення користь / ризик виникнення побічних реакцій при поєднаному застосуванні лікарських засобів; оцінювати співвідношення користь / ризик виникнення побічних реакцій при застосуванні лікарських засобів при наявності супутніх захворювань нирок, печінки, системи крові, тощо; оцінювати ризик виникнення побічних реакцій лікарських засобів за впливу факторів довкілля, особливостей харчового раціону, тощо; оволодіє інформацією про державну політику у сфері раціонального і безпечного застосування  лікарських засобів, структуру і функції Державного експертного центру МОЗ України, важливість і порядок регулярного здійснення фармаконагляду через АІСФ працівниками фармацевтичних закладів; усвідомить важливість активної і кваліфікованої участі провізора у лікувальному процесі.

Дисципліна забезпечує набуття компетентностей:

 1. Інтегральна: Здатність розв’язувати комплексні проблеми професійної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження, здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охорони здоров’я, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань/вмінь та їх практичне втілення.
 2. Загальні:
 3. Здатність до постійного підвищення професійної кваліфікації.
 4. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної доброчесності та авторського права.
 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
 6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї.
 7. Здатність розробляти та управляти проектами.
 8. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.
 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.
 10. Спеціальні (фахові):
 11. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою діяльністю.
 12. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері фармації / медицини та за напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези.
 13. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження.
 14. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до мети та завдань наукового проекту.
 15. Володіння сучасними методами наукового дослідження.
 16. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення.
 17. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства.
 18. Здатність представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.
 19. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності.
 20. Здатність до лідерства, керування колективом.
 21. Дотримання етики та академічної доброчесності.

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна:

 1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування.
 2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і методів певної сфери наукових інтересів, зокрема.
 3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові й складні явища та проблеми критично, самостійно і творчо.
 4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області фармації та визначати шляхи їх вирішення
 5. Самостійно і критично проводити аналіз і синтез наукових даних.
 6. Використовувати результати наукових досліджень у практиці, освітньому процесі та суспільстві.
 7. Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально щодо достовірності отриманих наукових результатів.