Біоетика доклінічних та клінічних наукових досліджень

Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки

Відповідальний за впровадження – доц. Толокова Т.І.

Метою викладання навчальної дисципліни «Біоетика доклінічних та клінічних наукових досліджень» є активне сприяння гуманізації медицини на основі універсальних моральних цінностей цінностей та персоналістичної моделі біоетики, поглиблення знань студентів з питань моралі, а також реалізація гуманістичного потенціалу біоетики, як науки, виховання у студентів пошанування біоцентриських цінностей та поваги до гідності людського життя від зачаття до природної смерті.

«Біоетика доклінічних та клінічних наукових досліджень» як навчальна дисципліна є складовою сучасної соціально-гуманітарної освіти, спрямованої на формування у студентів не тільки відповідального рівня професійних знань та навичок, а й культури етичного мислення на основі цінностей загальнолюдської та професійної моралі.

«Біоетика доклінічних та клінічних наукових досліджень» як навчальна дисципліна передбачає використання міждисциплінарних підходів: медико-фармацевтичних, філософських, соціологічних, психологічних тощо, у розв’язанні складних проблем сучасної медичної науки та теорії, генерує знання про персоналістичну модель медичної біоетики,  правові інструменти, що захищають людину, суспільство та людство в цілому від небажаних та шкідливих наслідків впровадження на практиці нових біомедичних технологій, приносить глибоке переконання у необхідності неухильного дотримання етичних та моральних норм, правил та принципів у науковій діяльності, створює здатність оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точки зору визначення ступеня небезпеки для людини та суспільства сьогодні та в майбутньому, важливість дотримання академічної доброчесності та академічної культури в сфері професійної діяльності.

Завданням вивчення елективного курсу є: розкрити проблематику у розв’язанні комплексних проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та здійснювати професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини.