Медична етика

Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки

Відповідальний за впровадження – доц. Толокова Т.І.

Метою викладання навчальної дисципліни «Медична етика» є теоретична та практична підготовка медичних працівників у опануванні студентами розумінь моральних засад лікарської діяльності, емпатії, професійного обов’язку і принципів поведінки медичного персоналу, спрямованих на створення сприятливих умов для одужання хворих в практичній медицині.

«Медична етика» як навчальна дисципліна є складовою сучасної соціально-гуманітарної освіти, спрямованої на формування у студентів не тільки відповідального рівня професійних знань та навичок, а й культури етичного мислення на основі цінностей загальнолюдської та професійної моралі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Медична етика» є виховання і дотримання рівня підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця в галузі медицини для виконання професійних обов’язків, формування системи знань,   умінь та практичних навичок стосовно етичних норм і основ, які використовуються в  спілкуванні з колегами, медичним персоналом, хворими і населенням, що в сукупності створює основу професіоналізму у роботі лікарем, науковцем, дослідником у сфері клінічної медицини. Завданням вивчення елективного курсу є: розкрити проблематику взаємин лікаря, пацієнта,  родичів та взаємин суспільства з соціально-проблематичними захворюваннями; навчити майбутнього лікаря емпатії, толерантності, розширити спектр клінічного мислення, дати первинні навики прямого врегулювання конфліктів, як посереднього та безпосереднього їх учасника; сформувати у студентів почуття найвищої соціально-правової, моральної та професійної відповідальності в процесі майбутньої діяльності; роз’яснити майбутнім лікарям морально-етичні принципи вирішення з позицій біоетичного світогляду окремих проблем догляду за хронічно хворими та інвалідами, надання допомоги хворим на СНІД, проблем психіатрії і досліджень психіки людини, наркології й онкології.