Меню Закрити

БІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Кафедра медичної біології

Відповідальний за впровадження − проф. Федонюк Л.Я.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 56 год., самостійна робота 114 год.

 Короткий опис дисципліни – навчальна дисципліна  забезпечує високий рівень загальнобіологічної підготовки, передбачаючи засвоєння закономірностей онтогенетичного розвитку організмів а також методів та прийомів ембріологічних досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів, а також включає основні питання реалізації механізмів послідовних періодів онтогенезу, закономірності їх послідовного чергування, особливості мікроскопічної та субмікроскопічної організації тваринного організму на різних етапах онтогенезу та за певних умов довкілля.

У результаті вивчення дисципліни «Біологія індивідуального розвитку» аспірант повинен оволодіти навичками:

  • визначати стадію онтогенезу конкретних організмів на мікропрепаратах і мікрофотографіях;
  • аналізувати, описувати та пояснювати зміни онтогенезу у відповідності до конкретних умов середовища;
  • прогнозувати можливість, напрямок та рівень структурно-функціональних змін організмів певних таксономічних груп при зміні перебігу їхнього онтогенезу та обирати адекватні методи для аналізу таких змін;
  • самостійно проводити підбір та аналіз сучасної біологічної наукової інформації, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень;
  • у лабораторних умовах визначати стадії ембріонального розвитку окремих представників тваринного світу.