КЛІТИННІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кафедра гістології та ембріології

Відповідальна за впровадження − доц. Довгалюк А.І.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 56 год., самостійна робота 114 год.

 

Короткий опис дисципліни: предметом вивчення навчальної дисципліни є загальнобіологічний механізм регенерації, способи її регуляції та новітні біотехнології, що ґрунтуються на використанні стовбурових клітин організму, їх отриманні, масштабуванні in vitro, кріозберіганні, фенотипуванні, репрограмуванні та дослідженні їхнього регенераторного потенціалу.

Вивчення курсу «Клітинні технології» забезпечує оволодіння поняттями ембріональні, фетальні, соматичні та індуковані плюрипотентні стовбурові клітини, ознайомлення з основними принципами роботи та профільними документами, що регламентують дослідження в лабораторії клітинних культур і в молекулярно-генетичній лабораторії.  На практичних заняттях даного курсу аспіранти матимуть змогу освоїти основні методи клітинної біології, такі як культивування клітин in vitro, кріоконсервація, цитогенетичний аналіз, імуноцитохімія, ПЛР, проточна цитометрія, гель-електрофорез, імуноферментний аналіз для можливості застосування їх у своїх наукових дослідженнях. Ознайомлення з методами генетичної модифікації клітин, тканинної інженерії, принципами трансплантації клітин та моніторингу регенерації пошкоджених органів закладе профільний фундамент для формування професіоналізму науковця як особистості, здатної критично мислити, ефективно працювати та інтегруватися в глобалізований науковий простір.