Математичні моделі в біології з основами інформатики

Відповідальний за впровадження – проф. Вакуленко Д.В.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота):

лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 Короткий опис дисципліни –

 Дисципліна забезпечує набуття компетентностей:

а) моделювання процесів у біології;

б) здійснення порівняльного аналізу в біологічному експерименті ;

в) обґрунтування прийняття рішення при  виборі тактики і методики наукового дослідження;

г) прогнозування біологічних процесів в науковій діяльності;

д) розробки математичних моделей в біології.

Дисципліна забезпечує набуття компетентностей:

 Інтегральна: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, що стосуються застосування персонального комп’ютера та роботи з програмами загального призначення, та передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю вимог.

Загальні:

  1. ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  2. ЗК 3. Здобуття універсальних навичок дослідника, презентації наукового дослідження українською та іноземною мовами в усній та/або письмовій формі.
  3. ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел з використанням сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій і презентації результатів наукових досліджень.
  4. ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здійснювати наукові дослідження на відповідному (конкурентному) рівні, критично аналізувати та оцінювати якість виконуваних робіт.

 Спеціальна:

  1. ФК 2. Здатність створювати наукові оригінальні гіпотези, розглядати нові моделі у сфері біології відповідно до конкретних потреб наукового пошуку, формувати потреби в додаткових знаннях у сфері наукових досліджень.
  2. ФК 4. Здатність критично оцінювати отримані результати щодо явищ і процесів у галузі біології, приймати рішення та рекомендувати альтернативні шляхи вирішення проблем у відповідності до завдань і  напрямків наукового проекту.
  3. ФК 5. Здатність до створення інструментів, сучасних методів та технологій наукового дослідження, оцінювання результатів впровадження сучасних наукових розробок у галузі біології.
  4. ФК 7. Здатність оцінювати перспективи та ризики впровадження отриманих результатів власних наукових досліджень, їх відповідність національним та міжнародним стандартам і практикам.

Програмні результати навчання (ПРН):

  1. ПРН 3. Здатність збирати, обробляти та аналізувати необхідну інформацію з використанням сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій.
  2. ПРН 5. Обізнаність у наукових стандартах біологічної науки; їх відповідність щодо точності та обсягу необхідної документації, використаної та процитованої літератури в завданнях досліджень і дисертації