Меню Закрити

Обговорення освітніх програм за спеціальністю 223 «Медсестринство»

30 червня 2022 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського уже втретє за останніх два роки відбувся круглий стіл з питань вдосконалення освітніх програм за спеціальністю 223 «Медсестринство» за участю адміністрації ТНМУ, гарантів освітніх програм, зовнішніх стейкхолдерівв та інших зацікавлених осіб.

Зустріч розпочалася із виступів проректора ЗВО з науково-педагогічної роботи Аркадія Шульгая та проректора ЗВО з наукової роботи Івана Кліща, які окреслили сучасні виклики у підготовці медичних сестер. Аркадій Шульгай зазначив важливість профілізації  для фахівців спеціальності 223 Медсестринство, починаючи з першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також наголосив на необхідності, в умовах сьогодення, уведення в освітні програми нових компетентностей, зокрема надання допомоги та догляд за хворими у воєнний час, поведінка в умовах хімічної і радіаційної небезпеки; розпізнавання симптомів та надання допомоги при посттравматичних стресових розладах. Іван Кліщ відмітив, що зміна ролі медсестри в системі охорони здоров’я України – ідея не нова. Це не просто данина моді чи турбота про престиж професії, це зміна концепції й усвідомлення суспільством того, що таке стан здоров’я, хто і як про нього має дбати. Тому, сьогодні є надзвичайно важливим підготовка медичних сестер також на третьому рівні вищої освіти, що сприятиме розвитку всієї сфери медсестринства.

У роботі круглого столу взяли участь гаранти освітніх програм, зокрема, Марія Марущак – гарант освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти, Світлана Ястремська – гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти та Юлія Данилевич – гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які представили зміни в освітніх програмах, що були внесені за результатами попереднього круглого столу, а також рекомендацій інших стейкхолдерів під час громадського обговорення освітніх програм. Гарант Марія Марущак відмітила, що за результатами попередньої зустрічі введено нові дисципліни в перелік обов’язкових, оновлені компетентності та програмні результати навчання, велика увага приділяється науковій складовій програми. Гарант програми Ястремська Світлана наголосила на тому, що зараз на часі є введення профілізації для майбутніх магістрів медсестринства за рахунок збільшення каталогу вибіркових дисциплін саме клінічними дисциплінами, що значно розширить індивідуальну траєкторію здобувача вищої освіти і допоможе підготуватись до практичної діяльності в певній сфері медсестринської практичної діяльності в майбутньому. Гарант Юлія Данилевич звернула увагу, що розширення повноважень медсестер – наприклад, дозвіл їм оглядати хворих чи виписувати базовий набір ліків спонукає до вдосконалення освітніх програм, збільшення відсотку годин практичних занять, створення нових вибіркових курсів. Окрім того, практикуючі медсестри мають мати доступ до системи безперервного професійного розвитку аналогічної до тієї, яка існує для лікарів, оскільки зрозуміло, що робота в хірургічному відділенні кардинально відрізняється від роботи у дитячому чи інфекційному відділеннях.

Цього року широке представництво освітніх закладів (вища інноваційна школа «Колегіум Мазовіа» (Польща), Буковинський державний медичний університет, Черкаська медична академія, Волинський медичний інститут,  Житомирський медичний інститут, Львівська медична академія імені Андрея Крупинського, фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету, Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського, Дніпровський базовий медичний коледж) на круглому столі свідчить про великий інтерес до якісної підготовки фахівців за спеціальністю 223 Медсестринство, а також окреслення спільних питань та пошук їх вирішення.

Усі учасники круглого столу погодилися, що сучасна медсестра – це вже не «руки лікаря» та не «механічний» виконавець вказівок чи призначень лікаря, а рівноцінний партнер у спільній справі збереження здоров’я населення. Найкраща світова практика свідчить, що збільшення повноважень медичних сестер дозволяє не тільки розширювати доступ до медичних послуг, але й покращити їхню якість, що, в свою чергу, потребує нових підходів до підготовки таких фахівців. Тому, під час зустрічі було обговорено особливості освітніх програм (ОП) зі спеціальності 223 Медсестринство для кожного з рівнів вищої освіти, а саме: формування компетентностей в майбутніх медсестер відповідно до освітніх програм у кожному медичному освітньому закладі з врахуванням регіонального та загальнонаціонального контексту, шляхи розширення варіативної частини ОП, досвід специфікації методів навчання, підхід до формування м’яких навичок (soft-skills). Стейкхолдери також наголосили, що медсестри мають мати доступ до системи безперервного професійного розвитку аналогічної до тієї, яка існує для лікарів.

Одним із питань також було обговорення стандарту вищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство для другого (магістерського) рівня вищої освіти, що був затверджений Міністерством освіти і науки України 24 червня 2022 року (наказ № 589). Представники підкомісії 223 Медсестринство науково-методичної комісії 12 з охорони здоров‛я та соціального забезпечення сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України з розробки стандартів вищої освіти Світлана Гордійчук і Наталія Дуб відмітили, що значний акцент зроблений на досягнення майбутніми магістрами медсестринства програмних результатів навчання, що мають чітке практичне спрямування. В Стандарті відмічено також, що мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, а також мінімальний обсяг практик повинен становити не менше 10 кредитів ЄКТС. Тетяна Андрухів, яка є помічником ректора у справах іноземців вищої інноваційної школи «Колегіум Мазовіа» підтвердила, що в навчальних закладах Польщі велика увага приділяється власне практичній підготовці медсестер.

Під час круглого столу було обговорено багато питань щодо підготовки медсестер на третьому рівні вищої освіти. Так, Тетяна Пастрик ще раз наголосила на необхідності формування педагогічної майстерності у здобувачів даного освітнього рівня. Інна Губенко позитивно відмітила ініціативу двох ЗВО України готувати докторів філософії з медсестринства, адже підготовку спеціалістів першого та другого рівня вищої освіти з медсестринства повинні здійснювати профільні фахівці. Петро Мазур підтримав зміни до ОНП та підкреслив гостру необхідність введення дисципліни «Інформаційно-комунікаційна грамотність та цифрова наука» в перелік обов’язкових в сучасних умовах фейкових даних і великої кількості недостовірної інформації. Таміла Сорокман поділилася досвідом підготовки докторів філософії з медсестринства, зазначивши, що це непростий шлях, особливо в умовах практичного нерозуміння медичної спільноти як медична сестра може бути доктором філософії. Тому, вона запропонувала підготувати звернення до МОЗ України щодо створення юридичного документу, в якому б чітко були сформовані функціональні обов’язки медичних сестер різних рівнів вищої освіти.

Загалом, стейкхолдерами було відмічено, що адміністрація та викладацька спільнота ТНМУ займають активну позицію у питаннях вдосконалення освітнього процесу, оновлення змістових компонентів ОП, що дозволяє готувати висококваліфікованих та конкурентоспроможних спеціалістів на ринку праці, забезпечує готовність майбутніх фахівців до професійної самореалізації.

Результати спільного обговорення освітніх програм свідчать про правильно сформовані вектори підготовки медичних сестер за спеціальністю 223 «Медсестринство» на всіх рівнях вищої освіти, а також піднімають ряд важливих питань у сфері медсестринства, які потребують вирішення.

Інформацію подала професор Марія Марущак.

Світлини Миколи Василечка.