Меню Закрити

Обговорення освітньої програми з науково-педагогічними працівниками медичного факультету ТНМУ

24 квітня 2023 року гарант освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» – професор Олександра Олещук обговорила особливості освітньої програми з науково-педагогічними працівниками медичного факультету.

ОПП «Лікувальна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Медицина» галузі знань «Охорона здоров’я» забезпечує підготовку магістрів медицини, професійну кваліфікацію лікарів, який здатний застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння зі загальної та професійної підготовки для вирішення обов’язків і завдань у діяльності лікаря в галузі охорони здоров’я .

Під час зустрічі акцентовано увагу на необхідності формування у майбутнього фахівця не лише професійних компетентностей, а й так званих «soft skills» (соціальних навичок). Олександра Олещук нагадала  викладачам алгоритм реалізації індивідуальної траєкторії навчання за рахунок компонентів вільного вибору. Обговорили можливості проблемно-орієнтованого навчання з науковою складовою, яке широко застосовується у ТНМУ.

Була звернена увага на те, що з досвіду Європейських принципів вдосконалення навчання у вищій освіті, одним з головних критеріїв отримання вищої освіти є доброчесність та студентоцентрованість. Яким є місце студента, як головної постаті в освітньому процесі, що викладацький колектив, який забезпечує викладання за ОПП «Лікувальна справа», а також здобувачі вищої освіти мають  брати участь у складанні освітньої програми та надавати пропозиції.