Меню Закрити

БiблiотекаБiблiотека Тернопiльського державного медичного унiверситету розпочала свою дiяльнiсть у липнi 1957 року. Одним з її органiзаторiв i першим завiдувачем був Герасименко Павло Сидорович.
В рiк заснування бiблiотека розташовувалась у двох аудиторних кiмнатах бiологiчного корпусу, мала в своєму штатi два працiвники i фонд, який нараховував 12400 примiрникiв лiтератури. Це були, переважно, застарiлi видання, якi надiйшли до бiблiотеки з рiзних вузiвських i медичних бiблiотек України.
Головним у роботi бiблiотеки з самого початку її дiяльностi було забезпечення вiдповiдною лiтературою навчального процесу, надання допомоги професорсько-викладацькому складу в науково-дослiднiй роботi, виховання студентської молодi.
iз розвитком iнституту з року в рiк зростала матерiально-технiчна база бiблiотеки, розширювався книжковий фонд, збiльшувалась кiлькiсть працiвникiв та читачiв. Була проведена велика робота по комплектуванню фондiв новою лiтературою з питань медицини, суспiльних наук, художньою, а також iноземною лiтературою.
На сьогоднiшнiй день бiблiотека – гордiсть унiверситету. Її фонди нараховують 379543 примiрники лiтератури, з них : 161716 – наукової, 202331 – навчальної, 15496 – художньої лiтератури. Фонд iноземної лiтератури налiчує 5438 прм. Книгозабезпечення пiдручниками складає майже 100%. Особлива цiннiсть – унiкальний фонд медичних перiодичних видань (починаючи з 1957 року), в якому зiбранi вiтчизнянi та iноземнi журнали. В складi бiблiотеки є три структурнi пiдроздiли: вiддiл обслуговування читачiв, у який входять абонементи, читальнi зали, фiлiали читальних залiв; вiддiл комплектування та наукової обробки лiтератури; довiдково-бiблiографiчний вiддiл.


Для обслуговування читачiв працюють три абонементи – наукової та художньої лiтератури, абонемент навчальної лiтератури, абонемент лiтератури для iноземних студентiв. В окремi фонди видiленi довiдково-iнформацiйнi видання, англомовна бiблiотека.


До послуг читачiв – три читальнi зали, обладнанi сучасною комп’ютерною технiкою. У фондах читальних залiв зiбранi як раритетнi видання, так i найновiша медична лiтература, окремо зiбраний фонд електронних книг на компакт дисках (CD-ROM), якi значно розширюють та покращують знання студентiв. Зручнi меблi, вишуканий iнтер’єр створюють особливу атмосферу затишку й академiчностi водночас.
 

Для самостiйної роботи студентiв в навчально-наукових iнститутах та кафедрах унiверситету функцiонують читальнi зали, якi укомплектованi навчально-методичною та науковою лiтературою з тих дисциплiн, якi вивчаються на базi ННI чи кафедри.Орiєнтуватись у книжковому морi читачам допомогає довiдково-пошуковий апарат бiблiотеки – система каталогiв i картотек. Поряд iз систематичним та алфавiтним каталогами, в бiблiотецi є унiкальний предметний каталог, в якому зiбранi статтi зi всiх перiодичних видань та збiрникiв, якi є у фондi бiблiотеки, починаючи з 1957 року.
У всiх вiддiлах бiблiотеки працюють високоосвiченi, ерудованi спецiалiсти, метою яких є задоволення всiх запитiв читачiв, висока культура обслуговування.