Англійська медична термінологія

Кафедра іноземних мов

Відповідальна за впровадження: доц. Єлагіна Н.І.

Ціль навчальної дисципліни: сформувати необхідні комунікативні вміння в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, діалогічного та монологічного мовлення, читання, письма та перекладу) в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через англомовні джерела; надати теоретичні та практичні знання, сформувати фахові компетентності із англійської мови та загальні компетентності із метою їх подальшого використання при вивчені професійно-орієнтованих програм: анатомії, гістології, терапії, клінічних дисциплін, хімії, фармакології, фармакогнозії тощо.