Біологія індивідуального розвитку

Кафедра медичної біології

Відповідальний за впровадження: к. біол. н. асист. О.М. Загричук

МЕТА навчальної дисципліни «Біологія індивідуального розвитку»
випливає із цілей освітньої-професійної програми підготовки випускників
вищого медичного навчального закладу та визначається змістом тих системних
знань і умінь. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни
«Біологія індивідуального розвитку», є базовими для блоку дисциплін, що
забезпечують природничо-наукову і професійно-практичну підготовку.
ЗАВДАННЯ:
1. Визначати прояви загальнобіологічних закономірностей онтогенетичних
перетворень.
2. Аналізувати послідовні стадії онтогенезу.
3. Визначати особливості онтогенезу хребетних організмів різних
таксономічних груп.
4. Досліджувати закономірності зміни онтогенезу організмів різних
таксономічних груп в залежності від змін умов довкілля.
5. Трактувати базові принципи еволюції онтогенезу.
У результаті вивчення дисципліни «Біологія індивідуального розвитку»
студент повинен знати:
 розрізняти на препаратах певні стадії розвитку хребетних;

 вибирати адекватні методи для вивчення певної стадії розвитку;
 використовувати прилади, необхідні для проведення морфо-
функціонального аналізу організму на певній стадії онтогенезу;
 аналізувати, описувати та пояснювати зміни онтогенезу у відповідності
до конкретних умов середовища;
 застосовувати отримані знання для аналізу причино – наслідкових
взаємодій в онтогенезі;
 орієнтуватися в принципових питаннях і теоріях сучасної біології
індивідуального розвитку;
 вміти самостійно проводити підбір та аналіз сучасної біологічної
наукової інформації.
У результаті вивчення дисципліни «Біологія індивідуального розвитку»
студент повинен вміти:
 на основі спостережень габітуальних ознак організму, використовуючи
періодизацію стадій онтогенезу, визначати стадію онтогенезу конкретних
організмів на забарвлених мікропрепаратах та мікрофотографіях;
 на основі мікроскопічного аналізу та спеціальних методів забарвлення
клітин визначати статеві клітини (сперматозоїди та яйцеклітини) та їх типи;
 за допомогою засобів наочності визначати стадії овогенезу та
сперматогенезу, різні етапи запліднення;
 на забарвлених ембріологічних препаратах, за допомогою мікроскопії,
визначати тип дроблення у різних класів організмів типу хордових та
визначати класи хордових за особливостями будови бластули й гаструли,
характерними особливостями органогенезу;
 за результатами візуальних спостережень, зображеннями чи описами,
використовуючи дані про фізіолого-анатомічні особливості організмів різних
класів хордових визначати тип постембріонального розвитку конкретної
хребетної тварини;
 застосовувати знання у практичній діяльності.
У результаті вивчення дисципліни «Біологія індивідуального розвитку»
студент повинен оволодіти навичками:
 техніки мікроскопування;
 виготовлення тимчасових мікропрепаратів;
 у лабораторних умовах визначати стадії ембріонального розвитку окремих
представників тваринного світу.