Біопсійна діагностика

Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

Відповідальний за впровадження: доц. Орел Ю.М.

Bene diagnoscitur, bene curator. Дана аксіома античної медицини є актуальною і в наш час. При цьому спектр методів діагностики, безумовно, неймовірно розширився. Надзвичайно важливу роль серед них відіграють морфологічні методи дослідження, які часто відіграють вирішальну роль при диференціації діагнозу і виборі тактики подальшого лікування. Це пояснюється двома групами чинників: з одного боку істотно розширилися можливості прижиттєвого отримання тканин різних органів, з іншого – набагато інформативнішими та достовірнішими стали результати морфологічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу. Якщо ще кільканадцять років тому сфера їх застосування обмежувалася переважно онкологією та гінекологією, то тепер біопсійні дослідження широко використовують і у клініці внутрішніх хворіб (зокрема в гепатології, нефрології), при захворюваннях нервової системи і багатьох інших галузях практичної
медицини. Окрім традиційного забарвлення тканини гематоксиліном та еозином, рутинними стають імуногістохімічні дослідження, часто використовується метод FISH-гібридизації та інші методики. Тому лікар будь якої спеціальності повинен знати можливості, потенційні
переваги та недоліки сучасних методів морфологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу, використовувати їх у процесі діагностичного пошуку, а також вміти правильно проводити забір біологічного матеріалу для цих досліджень.