Центральна науково-дослідна лабораторія

Центральна науково-дослідна лабораторія функціонує з жовтня 1989 р. згідно до наказу МОЗ України № 177 від 21.08.1989 р.

Лабораторія є науково-дослідним підрозділом інноваційної освітньої установи, в якій розвиток став об’єктивною необхідністю, а поєднання освітніх процесів з інноваційною та дослідницькою роботою – нормою діяльності науково-педагогічних працівників, які освоюють нові методи роботи та впроваджують у свою професійну діяльність нові технології.

Науково-дослідна лабораторія здійснює експериментальну роботу у природних умовах на основі поєднання освітнього процесу з науковим дослідженням, обов’язково планованим (проектованим), керованим і контрольованим.

Лабораторія сприяє формуванню наукового мислення і є експериментальною площадкою для підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних працівників університету – педагогів-дослідників та експериментаторів.

Керівник Центральної науково-дослідної лабораторії – старший науковий співробітник, доцент Наталія Євгенівна Лісничук.

1

Приміщення ЦНДЛ є приміщенням спеціального призначення для проведення задекларованих і підтверджених Свідоцтвами про атестацію досліджень (Свідоцтво про атестацію № 001488, видане 03.10.2003 р. чинне до 03.10.2007 р. Свідоцтво про атестацію № 000478, видане 17.12.2007 р., чинне до 16.12.2012 р. Свідоцтво про атестацію № 053/13, видане04.03.12.2013 р., чинне до 03.03.2018 р).

2

3

4

Планування Центральної науково-дослідної лабораторії здійснено з дотриманням всіх вимог, що ставляться до науково-дослідних лабораторій згідно принципів та засад Належної Лабораторної Практики (GLP);

 • лабораторія має відповідні розміри, конструкцію та розташування, які відповідають вимогам випробування і сприяють зведенню до мінімуму порушень, здатних несприятливо вплинути на достовірність результатів;

 

 • конструкція експериментальної лабораторії забезпечує належний ступінь розподілу різноманітних видів діяльності для гарантування належного проведення кожного виду досліджень;

 

 • у приміщенні ЦНДЛ є достатня кількість кімнат, а також окреме приміщення для утримання тест-систем (лабораторні тварини) з метою їхньої адаптації та вибраковування некондиційних особин;

 

 • передбачена наявність ізольованих приміщень для зберігання витратних матеріалів (хімічні реактиви), класифікованих як небезпечні, для забезпечення їх безпечного зберігання.

 

??????????????

??????????????

Структурна організація ЦНДЛ:

 1. Лабораторія експериментального моделювання.
 2. Лабораторія імунологічних досліджень.
 3. Лабораторія біохімічних досліджень.
 4. Лабораторія гістологічних та електронномікроскопічних досліджень.

Колектив лабораторії складається з висококваліфікованих фахівців, що забезпечує належний ступінь розподілу різноманітних видів діяльності для гарантування належного проведення кожного виду досліджень згідно принципів та засад GLP.

7

????????????????????????????????????

Напрями наукових досліджень ЦНДЛ: вивчення закономірностей патологічних та адаптаційно-компенсаторних процесів у організмі дослідних тварин при остеопорозі, патологіях серцево-судинної, дихальної та травної систем, онкологічних захворюваннях, експериментальне обгрунтування нових методів їхньої профілактики та корекції.

Працівниками лабораторії розроблені та впроваджені в практику експериментальних досліджень модель експериментального коліту у різних видів тварин, модель гострого та хронічного експериментального панкреатиту, модель хронічного холециститу, модель гострого обмеженого гнійного стафілококового ендометриту у морських свинок, модель печінкової недостатності, модель LPS-індукованого хронічного ендотоксикозу, модель хронічної неопластичної ендотоксемії, модель хронічної неопластичної ендогенної інтоксикації з індукцією розвитку аденокарциноми товстої кишки.

Результати проведених експериментальних досліджень дозволили розробити нові методи детоксикаційної та відновної терапії із застосуванням сучасних сорбційних середників:, рослинних сорбційних чинників Карнітину хлориду та Альгігелю,поліфункціональних вуглецевих ентеросорбентів  IV покоління ГСГД та Карболайн.

Всі нові способи експериментального моделювання патологічних процесів та розроблені і впроваджені у сферу охорони здоров’я способи їх корекції захищені охоронними документами України.

Розроблено і впроваджено в практичну діяльність хірургічних відділень алгоритм вибору строків і об’єму оперативного втручання у хворих на виразкову дуодентальну кровотечу на основі імуноморфологічної оцінки стану факторів захисту периульцерозної ділянки, виразкової деструкції, вірогідності відновлення кровотечі і шкали операційно-анестезіологічного ризику в різних вікових групах за умов супутньої патології.

Запропоновано ендоскопічно-імуноморфологічний моніторинг активності, динаміки та прогнозу перебігу дуоденальної виразки, ускладненої кровотечею, який зараз широко використовується на клінічних кафедрах хірургічного профілю.

В практику діяльності ЦНДЛ впроваджено новий метод комп’ютерного морфометричного аналізу гістологічних препаратів з використанням системи візуального аналізу зображення мікропрератів із застосуванням відеокамери Vision Color CCD та програми Inter Video Win DVR UTHSCSA Image Tool.

9 10 11

Постійне дооснащення ЦНДЛ сучасним науковим обладнанням сприяє розширенню та оновленню спектру досліджень, що виконуються на її базі.

??????????????

????????????????????????????????????

Подрібнення тканин з допомогою сучасного магнітного гомогенізатора

Silent Crusher S зі швидкістю обертання ротора до 75 000 об/хв дозволило отримувати гомогенат досліджуваних об’єктів із розміром частинок до 0,4 мм. Такі дослідні зразки підлягають вивченню динаміки процесів некрозу та апоптозу клітинних структур з використанням методу проточної цитофлюориметрії.

 

У період з 2010 по 2014 рр. на базі ЦНДЛ виконувалося:

 • 227 дисертаційних робіт.

З них:

 • 18 докторських дисертацій;
 • 209 кандидатських дисертацій.
 • 4 магістерських роботи
 • 7 науково-дослідних робіт з дербюджетним фінансуванням
 • 9 госпдоговірних науково-дослідних робіт

 

У 2010-2014 рр. за матеріалами НДР, що виконуються на базі ЦНДЛ, опубліковано:

 • статті та тези – 47 (з них за кордоном- 3 статті та 14 тез);
 • патенти – 7

Розроблене науковим колективом ЦНДЛ нововведення «Застосування комплексу сорбційної та магнітолазерної терапії у відновному лікуванні хворих з проявами реактивного ентериту, поєднаного з патологіями органів панкреатогепатобіліарної зони», включено в Реєстр галузевих нововведень
№ 32/33 за 2010 р. під № 50/32/10.

 

Опубліковано 4 нововведення в системі охорони здоров’я:

 

Інформаційний лист №112-2014 «Сорбційна корекція цитокінопосередкованих імунореактивних змін в умовах онкогенної ендотоксемії» Сорока Ю.В., Демків І.Я., Лісничук Н.Є.

Інформаційний лист №113-2014 «Апоптозопосередковані зміни імунної реактивності в умовах аденокарциноматозу товстої кишки, індукованого
1,2-диметилгідразином» Сорока Ю.В., Демків І.Я., Лісничук Н.Є.

Інформаційний лист № 264-2014 «Структурні зміни печінки в умовах хронічної неопластичної токсемії» Волков К.С., Сорока Ю.В., Демків І.Я., Лісничук Н.Є.

Інформаційний лист № 263-2014 «Ультраструктурні зміни компонентів нефрона в умовах індукованого онкогенезу» Автори: Лісничук Н. Є., Волков., Демків І. Я., Небесна З.М., Сорока Ю. В.

 

Співробітники ЦНДЛ постійно надають практичну та методичну допомогу науковцям університету при виконанні ними докторських та кандидатських дисертаційних робіт.

Працівники ЦНДЛ приймають активну участь у роботі наукових та науково-практичних конференцій, симпозіумів тощо.

 

Впродовж  2005-2015 рр. на базі ЦНДЛ за фінансової підтримки МОЗ України виконувались наступні фундаментальні та прикладні НДР:

 

 1. Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях.

Наукові керівники:

член-кореспондент НАМН України професор Ковальчук  Л.Я.

член-кореспондент НАМН України  професор  Андрейчин  М.А.

 

 1. Морфофункціональні основи адаптаційних процесів в серцево-судинній та травній системах при артеріальній гіпертензії у великому та малому колах кровообігу при різних коригуючих впливах.

Науковий керівник – професор Гнатюк М.С.

 

 1. Структурно-функціональні особливості тонкої та товстої кишок при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони.

Науковий керівник – доцент Лісничук Н.Є.

 

 1. Патогенний вплив політравми на стан внутрішніх органів і розробка шляхів системної корекції.

Науковий керівник – професор Гудима А.А.

 

 1. Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони із застосуванням біоспецифічних селективних імуносорбентів та магнітолазерного випромінювання (експериментальне обґрунтування).

Науковий керівник – доцент Лісничук Н. Є.

 

 1. Розробка технології виготовлення подрібненого субстрату  консервованої шкіри свині, його експериментальне і клінічне дослідження для лікування імунозалежної патології в дорослих та дітей.

Науковий керівник – професор Кліщ І.М.

 

 1. Розробка диференційованих  методів корекції гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з патологією внутрішніх органів.

Науковий керівник – професор Швед М.І.

 

 1. Експериментальне дослідження закономірностей апоптозу в умовах тяжкої комбінованої травми.

Науковий керівник – професор А.А. Гудима.

 

 1. Розробка диференційованих  методів корекції гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з патологією внутрішніх органів.

Науковий керівник – професор М.І. Швед

 

 1. Дослідження морфологічного стану нирки та великих суглобів за умов поєднаних патологій органів панкреатогепатобіліарної зони.

Науковий керівник –  доцент Лісничук Н.Є.

 

 1. 11. Вивчення патогенетичних особливостей розвитку поліорганної недостатності в умовах експериментальної краніоскелетної травми та пошук засобів системної корекції методом клітинної терапії.

Науковий керівник – професор А.А. Гудима.

 

 1. Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань органів черевної порожнини в умовах поліморбідності.

Науковий керівник – професор І.Я. Дзюбановський

 

 1. Cтруктурно-метаболічні зміни кори головного мозку, нирок і печінки, зумовлені хронічною неопластичною інтоксикацією і компонентами цитостатичної терапії та їх сорбційна корекція.

Науковий керівник –  доцент Лісничук Н.Є.

 

 

НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА БАЗІ ЦНДЛ:

 • враховуючи актуальність питання безпечності фармакотерапії доцільно проводити наукові дослідження щодо вивчення токсичного впливу лікарських засобів на функцію внутрішніх органів та здійснювати пошук ефективних засобів корекції та попередження;

 

 • поширеність та ріст онкологічних захворювань обгрунтовує доцільність дослідження структурно-метаболічних змін кори головного мозку, нирок і печінки, зумовлених хронічною ендогенною неопластичною інтоксикацією та компонентами цитостатичної терапії, а також розробку патогенетично адекватних методів їх профілактики і лікування;

 

 • вивчення ролі оксидативного стресу та системи оксиду азоту в патогенезі захворювань внутрішніх органів і пошук ефективних засобів їх фармакокорекції.

????????????????????????????????????

Штат лабораторiї:

15

Завiдувач ЦНДЛ, старший науковий спрівробітник, доцент Наталія Лісничук

старший науковий спiвробiтник, канд. біол. наук Ірина Демків

технік ІІІ категорії Любов Калінічук

молодший науковий спiвробiтник Ольга Чихира

 

Digital Camera

 

Адреса:  Центральна науково-дослідна лабораторія ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»

вул. Глибока, 19А

м. Тернопiль 46001

Україна

Тел./факс: +38 (0352)  245002