ЕКГ в невідкладній кардіології 

Кафедра функціональної і лабораторної діагностики

Відповідальний за впровадження: доц. Дзига С.В., доц. Бакалець О.В.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння студентами принципів і навичок аналізу електрокардіограм при гострих та невідкладних станах у кардіології.
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:
– розуміти сучасні діагностичні можливості електрокардіографії в кардіологічній практиці;
– вміти самостійно зареєструвати електрокардіограму;
– самостійно трактувати результати проведених досліджень;
– аналізувати основні причини та механізми розвитку змін на електрокардіограмі, що виникають при гострих та невідкладних станах в
кардіології (гострому коронарному синдромі, пароксизмальних порушеннях ритму і провідності, тробоемболії легеневої артерії та ін.);
– знати основні електрокардіографічні критерії гострого інфаркту міокарда, життєвонебезпечних порушень ритму та провідності серця (фібриляції та тріпотіння передсердь, шлуночкових аритмій, блокад, асистолії та ін.), гіпертрофії камер серця.