Функціональна діагностика опорно-рухового апарату з основами м’язового тестування та електроміографії

Кафедра функціональної і лабораторної діагностики

Відповідальний за впровадження: асист. Панасюк Я.В.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння студентами принципів і навичок м’язового тестування, складення алгоритму обстеження опорно-рухового апарату, формування у майбутніх лікарів розуміння цілісного (холістичного) підходу до організму людини
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:
Сучасні функціональні методи діагностики опорно-рухового апарату;
Особливості м’язового тестування при функціональному навантаженні організму;
Здатність розпізнавати основну причиню больового синдрому при захворюваннях опорно-рухового апарату;
Оцінити міотатичний рефлекс не в спокої, а при ізометричної навантаженні, що дозволяє визначити причину функціональних і органічних порушень організму, а також скласти найбільш ефективний алгоритм лікування на основі зміни активності рефлексу скелетних м’язів;
Вміти провести електроміограффічне обстеження;
Вміти інтерпретувати отримані дані електроміографічного обстеження.