Iнститут моделювання та аналiзу патологiчних процесiв

НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ІНСТИТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА

АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Адреса: вул. Дорошенка 7

Тел. (0352) 52-37-64

2864

 Директор інституту Валерій Дмитрович Дідух – к-т. фіз.-мат. наук, доц.

58

Заступник директора по навчальній роботі Ірина Миколаївна Мельничук – проф., доктор пед. наук.

Заступник директора по науковій роботі Юрій Іванович Бондаренко – проф, доктор мед. наук.

Кафедри:

Навчально-науковий інститут моделювання та аналізу патологічних процесів зорганізований постановою вченої ради ТДМУ від 8 червня 2005 року на базі теоретичних кафедр медичного факультету.

image007
Корпус ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів (адреса: Чехова, 3)

1 вересня 2015 р. кафедри: медицини катастроф і військової медицини, української мови, іноземних мов, філософії і суспільних дисциплін, медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання переселилися у новий корпус університету.

image008
Новий корпус університету (адреса: Дорошенка, 7)
image009

1 вересня 2015 р. – знаменний день в історії навчально-наукового інституту   моделювання та аналізу паталогічних процесів

image010
Освячення нового корпусу

image011image012image013image014image015image016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший день навчання

Керівництво інститутом здійснює директор. Робота закладу координується вченою радою. Засідання вченої ради і циклової методичної комісії проходять згідно затвердженого плану. Порядок денний, ухвали та розпорядження розміщуються на Web-сайті університету.

Основним напрямком у діяльності інституту є організація навчального процесу, створення оптимальних умов для навчання студентів, які б відповідали основним завданням: реалізація принципів Болонської декларації в навчальному процесі шляхом впровадження кредитно-модульної системи та організації самостійної роботи студентів; формування у студентів фундаментальних основ доказової медицини і клінічної епідеміології; створення і впровадження в навчальний процес і наукову діяльність нових інформаційних систем і технологій на основі розробки власних і існуючих віртуальних програм, оснащення тренажерних класів манікенами, торсами з електронними сенсорними пристроями і відеосистемами для відпрацювання надання екстреної медичної допомоги потерпілим.

На базі інституту функціонує наукова лабораторія, сертифікована в складі ЦНЛ університету.

Навчально-методична робота

Необхідна методична та організаційна інформація, що стосується розкладів занять, відпрацювань пропущених занять, календаризованих планів лекцій і практичних занять розміщується на Web-сайті інституту, а також на спеціальних стендах, які наявні на кожній кафедрі. Кафедри забезпечені необхідною кількістю для навчання студентів підручниками, посібниками, методичними розробками, а для поповнення сучасними підручниками, адаптованими до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, створюються на всіх кафедрах інституту творчі колективи для їх підготовки і видання.

Методика проведення занять поєднує в собі засвоєння знань та опанування практичних навичок, необхідних в практичній діяльності лікаря.

Навчальний процес в інституті відбувається у напрямку якісної перебудови: створення і відповідне оснащення тематичних лабораторій для проведення практичних занять із студентами; підвищення кваліфікації викладачів на клінічних базах, лабораторіях з відповідного напрямку патології; створення методичних матеріалів (робочі програми з кожної дисципліни, методичні рекомендації для викладачів, методичні вказівки для студентів, матеріали для самостійної підготовки студентів до занять, розміщені на Web-cторінці кафедри, тестові завдання для перевірки знань студентів на кожному практичному занятті, тестові завдання для дистанційної перевірки знань студентів в системі Moodle, тестові завдання для перевірки знань студентів незалежного комплексного тестування під час семестрових випробувань; розробка практично орієнтованих занять з кожної теми). Інтенсивно іде перебудова навчального процесу з використанням відеосистем та дистанційного навчання.

image004g
image005g

 

В тематичній лабораторії ”Патофізіологія крові” студенти вивчають патологію крові з використанням відеосистеми.

На кафедрі медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання вивчаються фізичні основи функціонування сучасних медичних приладів, установок. Для кращого сприйняття студентами фізичних засад будови та роботи відповідного обладнання використовуються 55 віртуальних тренажерів, розроблених викладачами кафедри та працівниками відділу віртуальних програм університету.

image024
Віртуальний КТ тренажер
image026
Віртуальний МРТ тренажер
image028
На кафедрах інституту використовується відеосистеми.

На кафедрах української та іноземної мови поглиблено вивчається латинська та українська термінології, які широко використовується в медичній практиці. Ведеться цілеспромована робота по вивченню англомовних матеріалів, необхідних для формування і використання комунікативних навичок.

image029
На кафедрах інституту впроваджена дистанційна форма навчання

На кафедрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з курсом військової підготовки навчальний процес проводиться виключно в практично орієнтованому напрямку. Викладачами кафедри розроблена з урахуванням міжнародного досвіду структурована система надання невідкладної медичної допомоги потерпілим, яку вони використовують в навчальному процесі, а також під час проведення практичних конференцій і навчань. Заняття проводяться на підстанції швидкої допомоги, що дає можливість безпосередньо спостерігати і приймати участь студентам в наданні на всіх етапах медичної допомоги. Відпрацювання методики надання невідкладної медичної допомоги потерпілим проводиться також на фантомах, згідно установлених протоколів, а декілька занять проводиться безпосередньо на виїздах з бригадами швидкої допомоги, де відпрацьовуються на догоспітальному етапі конкретні види надання медичної допомоги.

                                                     image030image031

На занняті відпрацьовується практична навичка з надання екстреної медичної допомоги потерпілому.

На кафедрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф та військової медицини створений клас невідкладної медичної допомоги, де студенти можуть відпрацьовувати на манекенах практичні навички, переглядати відеофільми реальних стихійних лих, землетрусів, з допомогою яких відпрацьовується тактика надання допомоги потерпілим.

Кафедри інституту в цілому достатньо забезпечені навчальною апаратурою для проведення на належному рівні навчання студентів.

Самостійна позааудиторна робота студентів на кафедрах організується відповідно до графіків, які розміщені на дошках оголошень та на Web-сайтах кафедр, черговими викладачами з 15.30 до 21.30. Студенти мають можливість знайомитись з апаратурою, навчальними засобами, розглядати мікропрепарати, користуватись бібліотекою, ком’ютерами, Інтранетом та Інтернетом та іншими засобами навчання. При необхідності черговий викладач надає консультації та допомагає засвоїти складні питання з різних розділів дисципліни.

Наукова робота

image032

В інституті функціонує наукова лабораторія, оснащена електрокардіографами, центрифугами, спектрофотометром, фотоелектрокалориметром.

На базі інституту діє фаховий семінар спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 за спеціальністю “патологічна фізіологія”.

В інституті проводяться Міжнародні, Всеукраїнські та обласного рівня науково-практичні конференції, Міжнародні конкурси швидкої медичної допомоги.

image033
Учасники Обласного конкурсу бригад швидкої допомоги
image034
Учасники Міжнародного конкурсу швидкої допомоги
image035
image036

Учасники науково-практичної конференції ”Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”.

Налагоджений тісний зв’язок із закордонними навчальними закладами та науковими центрами.

На шляху до модернізації передбачається суттєве вдосконалення навчального процесу, основою якого буде покращення матеріальної бази кафедр, переоснащення навчальних лабораторій відповідно до Z-системи навчання, впровадження нових інформаційних і комунікаційних технологій, віртуальних програм, комп’ютерної графіки, відеосистем, удосконалення методів контролю знань студентів, поглиблення наукових досліджень в напрямку застосування і впровадження прогресивних технологічних процесів математичного і експериментального моделювання з метою вивчення медико-соціальних явищ, наукового аналізу і розробки тестових технологій.

Виховна робота

Серед студентів проводиться багатогранна патріотично-виховна робота.

image037
Екскурсія з участю студентів в Олеський замок
image038
“Шевченківські читання” в групі студентів 3 курсу медичного факультету

Перспективи розвитку

ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів.

  1. Забезпечити учбові кафедри інститут відеосистемами.
  2. Створювати відео тренажери, враховуючи потреби кафедр інституту.
  3. Впроваджувати інноваційні технології в учбовий процес.
  4. Проводити відео конференції із кафедрами вищих медичних навчальних закладів.