Навчально-науковий інститут медико-бiологiчних проблем

Адреса: вул. Словацького, 2

тел.:

Директор tkachuk д. к.м. наук, доцент
ТКАЧУК Наталія Іллівна
Заступник директора з навчальної роботи image002 к. мед. наук, доцент ПАНЧИШИН Наталія Ярославівна
Заступник директора по науковій роботі pryvrotska-iryna к. біол. наук, асистент ПРИВРОЦЬКА Ірина Богданівна

Навчально-науковий інститут медико-біологічних проблем створений за наказом ректора університету №201 від 8 червня 2005 року та функціонує з 15 липня 2005 року з метою підготовки сучасних спеціалістів, які повинні достатньою мірою володіти медичними знаннями і навичками, а також для проведення комплексних наукових досліджень за профілем інституту.

Навчально-науковий інститут є структурним підрозділом ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», розташований у корпусі університету по вул. Словацького,2, охоплює 6 кафедр з їх навчальними приміщеннями, обладнаними відповідно до вимог циклової системи навчання. У приміщеннях кафедр інституту розта­шовуються також кабінети професорсько-викладацького складу та допоміж­ного персоналу, навчально-біологічний музей, лекційна зала, лабораторія мікробіологічних досліджень. Бібліотека, яка розташована на першому поверсі інституту, має велику кількість навчальної та наукової літератури, у ній розташований комп’ютерний клас, де студенти можуть оволодівати знаннями з предмету, використовуючи віртуальні навчальні та контролюючі комп’ютерні програми, відеофільми, навчальні матеріали, представлені на WEB-порталі університету в системі Intranet та в Internet тощо.

DSC_0861

Корпус ННІ медико-біологічних проблем.

Положення про навчально-науковий інститут медико-біологічних проблем Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

План роботи ВР ННІ медико-бiологiчних проблем 17-18 н.р.
Склад ВР ННІ медико-бiологiчних проблем 17-18 н.р.

До складу інституту медико-біологічних проблем входять наступні кафедри:

Кафедра медичної біології
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки 
Кафедра соцiальної медицини, органiзацiї та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою
Кафедра фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання

Керівництво інституту здійснює директор. Із перших днів створення і до червня 2012 року інститут очолював професор Степан Несторович Вадзюк. З червня 2012 року – професор Сергій Іванович Климнюк. З вересня 2013 року інститут очолила Лариса Ярославівна Федонюк.

В iнститутi створена вчена рада, що є його керiвним органом. До складу ради входять викладачi, що мають науковi ступенi та вченi звання. Робота вченої ради відбувається відповідно до плану, який розробляється та затверджується щорічно. У плані роботи вченої ради висвітлюються основні напрямки діяльності інституту у навчально-методичній, науково-дослідницькій, виховній роботі, а також розглядаються питання щодо навчально-методичного забезпечення та оснащенні матеріально-технічної бази. На підставі ухвал вченої ради директор інституту видає розпорядження, обов’язкові для виконання викладачами, співробітниками інституту та студентами.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Навчально-методична робота в інституті проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами університету, у яких із 2012-2013 навчального року передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Профілактика ВІЛ-інфікування, передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ», «Послідовного вивчення основ трансплантології».

У педпроцес інституту впроваджена Z – система навчання, заняття проводяться згідно методики ”єдиного дня”, за розробленими алгоритмами внутрішньокафедральних циклів з вивчення дисциплін, що дозволяє викладачам поглиблювати свою спеціалізацію та створити необхідну навчально-матеріальну базу з кожного циклу. Кафедрами створенітематичні навчальні кімнати-лабораторії, які забезпечені сучасним оснащенням.

image007 image008

Лабораторія функціональної діагностики сенсорних систем

кафедри нормальної фізіології.

 

image010

Практичне заняття з іноземними студентами на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології проводить доцент Творко М.С.

 

image011

Практичне заняття з вітчизняними студентами на кафедрі

соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я проводить доцент Панчишин Н.Я.

 

image012

Практичні заняття на кафедрі медичного права проводять

Сапіга М.О. (зліва) та Калинюк Н.М. (справа)

 

image013

Завідувач кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання доцент Д.В. Козак проводить семінарську частину практичного заняття з вітчизняними студентами.

 

На кафедрах ННІ медико-біологічних проблем навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені, крім української, також англійською і російською мовами.Навчальний матеріал, який використовується викладачами інституту при викладенні дисциплін, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини.

Всі лекції, які читаються трьома мовами, забезпечені мультимедійними презентаціями.

 

image014

Лекцію з дисципліни «нормальна фізіологія»

для вітчизняних студентів» читає професор Вадзюк С.Н.

 

Щосеместрово викладачі кафедр інституту приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово.

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, якийефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Для тестового контролю знань наодне практичне заняття співробітники інституту створили понад 250 тестових завдань, ситуаційних задач і малюнків длястудентів усіх спеціальностей українською, російською та англійською мовами. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями.

Створені тестові завдання для відповідної загально-університетської бази незалежного комплексного тестування, які подані у Центр незалежного тестування знань студентів для проведення єдиних семестрових тестових іспитів. Після кожної екзаменаційної сесії із бази видаляються невалідні тестові завдання та замінюються на нові.

У роботі інституту акцентовано увагу на засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить пропрактично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрах інституту створені переліки засвоєння практичних навичок, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули).

 

image015

Студенти першого курсу готуються до складання практичних навичок.

image016

Перевірка засвоєння практичних навичок студентів

шляхом розв’язання ними ситуаційних задач із генетики.

Викладачі інституту працюють над створенням баз сучасних навчальних відеофільмів і віртуальних навчальних програм для належного засвоєння студентом кожної практичної навички, які вони мають можливість переглядати з використанням відеосистем під час практичних занять, а також у процесі самопідготовки.

image017image018

image019 image020

Новостворені віртуальні навчальні програми

викладачами кафедри медичної біології.

image021 image022

Відеофільми, створені викладачами кафедри нормальної фізіології та

викладачами кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

 

Результати складання студентами об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) після вивчення теоретичних дисциплін дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідними практичними навичками з відповідного предмету, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедр під час практичної частини занять.

 

image023

Проведення ОСПІ для студентів першого курсу

спеціальності «лікувальна справа».

У навчальному процесі широко використовується навчально-біологічний музей, що є гордістю інституту, заснований ще у 1957 році першим завідувачем кафедри біології Тернопільського медичного інституту, кандидатом біологічних наук, доцентом Яременко Іваном Івановичем.

Навчально-біологічний музей є експозиційним проектом і освітнім ресурсом інституту. Музей кафедри відображає не лише історію розвитку живих організмів, але й історію створення музею природи, історію інституту, історію вузу.

 

image024

Фрагмент навчально-біологічного музею,

заснованого доцентом Яременко І.І.

 

На даний час навчально-біологічний музей має багатогранне значення: навчальне, наукове та виховне. Навчальне: за допомогою експонатів музею студенти спостерігають взаємозв’язок рослинного та тваринного світу, організмів між собою та навколишнім середовищем, формують уявлення про будову багатоклітинних організмів, а також вивчають роль людини у зміні природних екосистем. Наукове: експозиції секцій музею цінні тим, що формують систему знань про закони природи, вони є базою для дослідження основ паразитизму та паразитарних інвазій у людини. Виховне: музей формує гуманне, дбайливе та бережливе ставлення до природи рідного краю, вміння естетично відноситись до всього живого, він відіграє важливу роль у формуванні екологічної свідомості студентів.

image025

image026 (1)

Школярі Тернополя на тематичних екскурсіях у

навчально-біологічному музеї інституту.

У 2012 році проведено реорганізацію навчально-біологічного музею та створено наступні секції: Секція 1. “Еволюція Землі, біосфери та людини”, Секція 2. “Жива природа – багаторівнева система Землі”. У секції “Еволюція Землі, біосфери та людини” тематично оформлено експозиції: “Хронологія еволюції живої природи”, “Шлях еволюції людини за Дарвіном”, “Жива природа в геологічному минулому”.

image027

Експонати секції “Еволюція Землі, біосфери та людини”.

image028

Фрагмент експозиції: “Хронологія еволюції живої природи”.

У березні-квітні 2012 року розпочалася реорганізація та відновлення експонатів другої секції навчально-біологічного музею «Жива природа – багаторівнева система Землі». Секція включає наступні експозиції: «Червонокнижні види тварин і рослин», «Природні рекреаційні ресурси Тернопільщини», «Поняття екологічної системи в сучасній екології», «Медико-біологічні аспекти паразитизму».

 

image029

Експонати секції “Жива природа – багаторівнева система Землі”.

 

Експозиція «Червонокнижні види тварин і рослин» доповнена гербарними матеріалами рідкісних і зникаючих видів рослин Тернопільщини, а також рослин, що мають важливе медичне значення. Музей оновлений новою науковою літературою, зокрема 2-х томним виданням головного природоохоронного документу – «Червона книга України».

Проводиться реставрація вологих мікропрепаратів експозиції «Медико-біологічні аспекти паразитизму».

Розпочалось впорядкування колекції Лускокрилих і Твердокрилих за напрямками «Мінливість» та «Видова різноманітність Лускокрилих», виготовлено спеціальні контейнери для їх тривалого зберігання. Експонати та макропрепарати систематизовані, підписані оновленими українськими та латинськими назвами згідно сучасної номенклатури.

image030

Зібрано та систематизовано матеріал для експозиції «Медико-біологічні аспекти паразитизму» інформацію стосовно збудників, шляхів поширення, методів лабораторної діагностики трихінольозу, ехінококозу, орнітозу та ішних інфекційних та інвазійних захворювань.

Розроблена карта-схема розташування основних природоохоронних об’єктів Тернопільської області для експозиції музею «Поняття екологічної системи в сучасній екології».

image031

Фрагмент експозиції музею «Природно-заповідні території Тернопільщини». Регіональна схема екологічної мережі Тернопільської області.

 

На базі навчально-біологічного музею організовано міні-лекційну залу, в якій планується: читання лекцій з використанням мультимедійних презентацій для студентів; проведення навчальних семінарів із демонстрацією науково-пізнавальних відеофільмів для учнів; засідання студентського наукового гуртка; заслуховування наукових доповідей секційних засідань на науково-практичних конференціях.

 

image032

Міні-лекційна зала інституту

 

В інституті значна увага приділяється підвищенню професійного рівня викладачів. Раз у 5 років викладачі кафедр підвищують кваліфікацію на ФПК у відповідності до затвердженого плану. Підвищення кваліфікації викладачів на кафедрах проводиться шляхом взаємовідвідування практичних занять та лекцій, а також відвідуванням навчальних семінарів по методиці викладання та нанотехнологіям.

Для навчання студентів кафедри забезпечені необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а для поповнення бібліотек сучасною навчальною літературою, адаптованою до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, на кафедрах інституту створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі ННІ медико-біологічних проблем є авторами та співавторами 4 підручників із відповідних предметів і понад 10 навчальних посібників, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації.

image033 image034 image035 image036

image037

image038 (1)

Навчальні видання, які написані викладачами інституту.

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

У ННІ медико-біологічних проблем значна увага приділяється підвищенню професійного рівня викладачів. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється шляхом взаємовідвідування практичних та лекційних занять, а також відвідуванням навчальних семінарів по методиці викладання та нанотехнологіям.

image039

Вручення сертифікатів викладачам кафедри медичної біоетики і деонтології від школи біоетики Українського католицького університету Української греко-католицької церкви.

 

НАУКОВА РОБОТА

 

Наукова робота ННІ медико-біологічних проблем передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт, забезпечення роботи лабораторії мікробіологічних досліджень.

image040

Лабораторія мікробіологічних досліджень.

 

Колективом інституту отримано понад 25 патентів на винахід, а також 10 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції, опубліковано понад 1 000 публікацій у журналах і збірниках статей.

 

image041

Наукові здобутки викладачів інституту

 

Щорічно на засіданнях кафедр інституту заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

На даний час співробітниками інституту виконується одна докторська та близько 10 кандидатських дисертацій.

З 2009 року інститут працює над виконанням запланованих науково-дослідних робіт за темами: «Фізіологічні, мікробіологічні, клінічні та соціальні аспекти вивчення соматичних захворювань дітей, школярів, студентів та дорослого населення» і «Артеріальна гіпертензія та гіпертонічна хвороба у сільського населення, як соціально-медичні проблеми», “Медико-інформаційне дослідження експериментальної патології внутрішніх органів при різних функціональних умовах та її корекція”, “Патогенний вплив політравми на стан внутрішніх органів і розробка шляхів системної корекції” та “Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних,і біогенних токсикантів і біологічних систем”. Щороку співробітниками кафедр ННІ плануються нові дисертаційні роботи, проводяться дослідження у рамках кафедральних НДР.

У наукових дослідженнях особлива увага приділяється вивченню впливу гео-метеорологічних факторів на здоров’я студентів, їх мікробіологічний статус з акцентом на ураження стафілококовою інфекцією, дії соціальних факторів, як чинників що здатні істотно впливати на розвиток та перебіг хронічної патології серцево-судинної системи з акцентом на артеріальну гіпертензію і гіпертонічну хворобу.

Щорічно співробітниками інституту організовується проведення науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я».

image043

Учасники науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я».

 

На кафедрах інституту активно працюють студентські наукові гуртки. Засідання гуртка проводяться щомісячно відповідно календарному та тематичному планах. На засіданнях розглядаються актуальні питання медико-біологічних проблем, зокрема поширення гельмінтозів, спричинених інтестінальними та тканинними нематодами, питання генетичного тягара та захисту генофонду населення України. Молоді студенти-науковці працюють з науковою літературою, готують та захищають реферативні роботи. Окрім цього, гуртківці мають можливість реставрувати експонати навчально-біологічного музею.

image044

Засідання студентського наукового гуртка на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою.

image045

Робота студентського наукового гуртка кафедри медичної біології.

За участю гуртківців опубліковано понад 100 робіт у збірниках тез наукових конференцій. Студенти-гуртківці приймають участь у роботі всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах показуючи гарні результати та отримуючи високі нагороди.

 

image046

Участь студентів у роботі наукової конференції.

image047

image048

image049

image050

Здобуті перемоги студентами

на змаганнях і спартакіадах на честь нашого вузу.

 

ВИХОВНА РОБОТА

 Важливе місце в роботі інституту належить виховній роботі викладачів серед студентів, що спрямована на формування у них моральних якостей, громадської активності та відповідальності за долю України, дбайливого ставлення до національного багатства країни, любові до рідної мови.

При плануванні виховної роботи на кафедрах інституту наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам.

Як куратори студентських груп (вітчизняних та іноземних), викладачі кафедр університету протягом року проводять години взаємного обміну інформацією, на яких викладачі привчають студентів до традицій нашого навчального закладу, проводять історичний екскурс щодо становлення Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачев­ського, його науковий потенціал і перспективи на майбутнє. Проводять навчальні заняття зі студентами щодо вміння правильного користування інформаційними ресурсами на web-сторінці університету.

Куратори груп разом із студентами приймають участь у виробничих зборах, в урочистих подіях, присвячених Дню знань, Дню вчителя, у вечорах-зустрічах з випускниками, ветеранами праці, працівниками правоохоронних органів, правознавцями, відомими людьми нашого краю.

Зі студентами щотижнево на кураторських годинах аналізується їх поточна успішність та трудова дисципліна.

Наставниками кафедр інституту систематично проводяться бесіди про здоровий спосіб життя, правила гігієни, протипожежної безпеки, правила поведінки в громадських місцях, на актуальні теми: «Профілактика грипу та ГРВІ в студентському колективі», «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас», «Шкідливі звички та вагітність».

Студенти разом із кураторами груп кафедр інституту регулярно відвідують різноманітні виставки, переглядають вистави, проводять організовані відвідування музеїв: політичних в’язнів і репресованих, краєзнавчого, художнього; а також відвідування музею-садиби Соломії Крушельницької, музею-садиби І.Я.Горбачевського.

 

image051

Екскурсія у краєзнавчий музей з іноземними студентами

image052

Похід у драмтеатр на перегляд вистави

Студенти залучаються до участі у гуртках художньої самодіяльності.

 

image053

Виступ іноземних студентів на святі народного танцю.

 

Кафедри інституту разом із кураторами груп і студентами приймають активну участь в акції “Запали свічку”, присвяченої Дню голодомору.

 

image054

Участь в акції “Запали свічку”.

 

Колектив інституту здійснює благочинну діяльність, надаючи допомогу дітям у сиротинцях. У періодичних виданнях, зокрема у газетах «Медична академія», «Університетська лікарня» та ін. часто друкуються статті просвітницького та навчально-методичного характеру, авторами яких є професорсько-викладацький склад ННІ медико-біологічних проблем.

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ

 

Колектив інституту медико-біологічних проблем продовжуватиме подальшу модернізацію навчального процесу на засадах наукової та інноваційної діяльності.

Щодо удосконалення навчального процесу планується:

  1. збільшити резерв викладачів, які володіють англійською мовою;
  2. підготувати відеолекції для студентів дистанційної форми навчання англійською мовою;
  3. дообладнати тематичні навчальні кімнати-лабораторії необхідним обладнанням;
  4. підготувати до друку англомовні підручники для іноземних студентів.

У перспективі розвитку науки в ННІ медико-біологічних проблем передбачається підвищити рівень наукових досліджень до вищих світових стандартів, їх планування та здійснення відповідно до вимог сучасності та запитів майбутнього. Планується плідна співпраця з вченими Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова щодо проведення наукових досліджень; співпраця з ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П.Скакуна в організації та проведенні науково-практичних конференцій.

Використання високотехнологічних методів інформатизації та комп’ютерних технологій у навчальному процесі та підвищення рівня наукових досліджень інституту сприятиме гармонійному розвитку фахових, моральних та фізичних якостей як викладача, так і студента – майбутнього фахівця в медицині.