Клінічна біохімія

Кафедра функціональної і лабораторної діагностики

Відповідальні за впровадження – проф. Марущак М.І., доц. Потіха Н.Я.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння студентами принципів і
навичок раціонального використання лабораторних алгоритмів при різних
формах патології, формування у майбутніх лікарів стійких навичок
застосування методів лабораторної діагностики в лікувально-діагностичному
процесі.
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:
1. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та
інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
2. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу
захворювання.
3. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
4. Здатність до діагностування невідкладних станів.
5. Здатність до ведення медичної документації, статистичних досліджень
здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної
інформації.
6. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-
економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї,
популяції.