Меню Закрити

Клінічна ординатура

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певного фаху у вищих медичних закладах освіти III-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти та клінічних науково-дослідних інститутах, центрах (надалі – наукові установи).

Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем вищої кваліфікації на основі раніше здобутої освіти у вищому медичному закладі освіти III-IV рівнів акредитації і закладах післядипломної освіти та набутого досвіду практичної роботи лікарем-спеціалістом з певного фаху.

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста за його лікарським фахом з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для самостійної роботи в закладах охорони здоров’я.

Навчання в клінічній ординатурі проводиться з відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян України два роки, початок занять – 1 вересня.

Для іноземних громадян тривалість навчання в клінічній ординатурі може бути подовжено за дозволом Міністерства охорони здоров’я України ще на 1-2 роки. Початок занять обумовлюється в умовах контракту про навчання в клінічній ординатурі іноземного громадянина.

Правила прийому

До клінічної ординатури приймаються за конкурсом громадяни України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і стаж практичної роботи не менше трьох років за фахом після закінчення інтернатури або спеціалізації, лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу практичної роботи, які успішно закінчили інтернатуру і рекомендовані Вченою радою вищого закладу освіти, закладу післядипломної освіти до навчання в клінічній ординатурі.

Іноземні громадяни можуть за дозволом Міністерства охорони здоров’я України бути прийняті до клінічної ординатури безпосередньо після закінчення вищого закладу освіти і отримання кваліфікації спеціаліста “лікар”.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 20.01.1997 N 38 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами” до клінічної ординатури на місця понад план державного замовлення можуть прийматися громадяни України на умовах контрактів за рахунок коштів галузевих міністерств, відомств, місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб, що передбачають повне відшкодування вартості навчання клінічного ординатора.

Іноземні громадяни навчаються в клінічній ординатурі в університеті на підставі контрактів, що укладаються із університетом юридичними або фізичними особами і передбачають повне відшкодування витрат вищого закладу освіти за підготовку клінічного ординатора.

Приймання документів для вступу до клінічної ординатури   проводиться університетом щороку з 25 травня до 25 червня.

Лікарі, які бажають вступити до клінічної ординатури, подають на ім’я ректора університету наступні документи:

 1. заяву;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста “лікар”; в) копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікарської спеціальності;
 4. витяг із трудової книжки;
 5. список опублікованих наукових праць та винаходів і раціоналізаторських пропозицій (за наявності);
 6. виписку із протоколу засідання вченої ради вищого закладу освіти чи закладу післядипломної освіти з рекомендацією лікарю-інтерну на навчання в клінічній ординатурі (для осіб, які вступають до клінічної ординатури без необхідного стажу роботи лікаря за спеціальністю).

Приймання документів здійснює науковий відділ університету.

Кожен вступник до клінічної ординатури проходить співбесіду з членами приймальної комісії та складає іспит з відповідної спеціальності, у ході якого визначаються його знання та уміння з лікарської спеціальності та професійний рівень.

Підготовка клінічних ординаторів

Кожному лікарю одночасно з його зарахуванням до клінічної ординатури ректором університету призначається керівник із числа докторів (кандидатів) наук або професорів (доцентів) – співробітників кафедри, де лікар проходить навчання в клінічній ординатурі.

Підготовка клінічних ординаторів проводиться під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів за індивідуальним планом, який розробляється завідувачем кафедрою на основі Типового плану, враховуючи при цьому специфіку подальшої роботи клінічного ординатора. Індивідуальний план підготовки клінічного ординатора затверджується не пізніше ніж через місяць з моменту його зарахування до клінічної ординатури.

Лікарі, навчаючись в клінічній ординатурі, зобов’язані оволодіти глибокими професійними знаннями, набути навиків самостійної науково-практичної, дослідницької роботи з відповідної лікарської спеціальності.

Лікарі, які вступили до клінічної ординатури після закінчення навчання в інтернатурі, після завершення підготовки в клінічній ординатурі направляються вищим закладом освіти (науковою установою) у розпорядження управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій і зобов’язані не менше двох років відпрацювати в підпорядкованих їм закладах охорони здоров’я.

Лікарі, які мають понад трирічний стаж роботи за спеціальністю після закінчення інтернатури і які вступили до клінічної ординатури на місця держзамовлення за конкурсом, після закінчення навчання правами молодих спеціалістів не користуються і влаштовуються на роботу самостійно.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 N 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” вартість навчання в клінічній ординатурі (як і при стажуванні) іноземних громадян повинна складати в еквіваленті 4000 доларів США за рік навчання (у національній валюті).

Наукові спеціальності

Навчання у клiнiчнiй ординатурi у ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” здiйснюється за наступними спецiальностями:

 1. Акушерство i гiнекологiя
 2. Анестезiологiя
 3. Дерматовенерологiя
 4. Загальна практика-сiмейна медицина
 5. Гастроентерологiя
 6. Iнфекцiйнi хвороби
 7. Кардiологiя
 8. Клiнiчна iмунологiя
 9. Комбустiологiя
 10. Медицина невiдкладних станiв
 11. Мiкробiологiя та вiрусологiя
 12. Дитяча хiрургiя
 13. Дитячi iнфекцiйнi хвороби
 14. Ендокринологiя
 15. Неврологiя
 16. Нейрохiрургiя
 17. Нефрологiя
 18. Онкологiя
 19. Ортопедiя i травматологiя
 20. Оториноларингологiя
 21. Офтальмологiя
 22. Педiатрiя
 23. Променева терапiя
 24. Психiатрiя
 25. Радiологiя
 26. Ревматологiя
 27. Рентгенологія
 28. Судинна хiрургiя
 29. Судово-медична експертиза
 30. Терапiя
 31. Урологiя
 32. Фтизiатрiя
 33. Хiрургiя

контактна ІнформацІя

Завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури
доц. Потіха Наталія Ярославівна

вул. Майдан Волі, 1
46001 Тернопіль, Україна
науковий відділ
Телефон: (0352) 52-45-54