Меню Закрити

Докторантура

Правила прийому

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.  Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 1. заяву;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. список опублікованих наукових праць і винаходів;
 4. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією витягу із залікової книжки (додаток до диплома), завірені у відділі кадрів за місцем роботи (копії завірені печаткою відділу кадрів);
 6. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 7. копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома).

Паспорт, диплом про вищу освіту та диплом про присудження наукового  ступеня кандидата наук подаються вступниками особисто.

Документи приймаються від вступників з 1 червня  по  31 серпня.

Підготовка в докторантурі здійснюється:

 1. за рахунок:

o        коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

o        коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

 1. іноземців та осіб без громадянства на підставі:

o        міжнародних договорів України;

o        загальнодержавних програм;

o        договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 Кафедра в  місячний термін з часу отримання документів заслуховує  наукові  доповіді  вступників  до вступу  до  докторантури,  розглядає  розгорнуті  плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування  визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.  Вчена рада  університету в місячний термін  розглядає висновки кафедри  щодо   вступника   і  приймає  рішення  про  його  зарахування  до докторантури. Рішення вченої ради  затверджується  і  оформляється  наказомректора університету.

 Наукові спеціальності

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2002 р. (протокол № 759) про відкриття аспірантури і докторантури та затвердження типових програм кандидатських іспитів у Тернопільському державному медичному університеті відкрита докторантура за наступними науковими спеціальностями:

 • 14.01.01 – акушерство та гінекологія
 • 14.01.02 – внутрішні хвороби
 • 14.01.03 – хірургія
 • 14.01.10 – педіатрія
 • 14.01.13 – інфекційні хвороби
 • 14.01.19 – оториноларингологія
 • 14.03.01 – нормальна анатомія
 • 14.03.02 – патологічна анатомія (медичні науки)
 • 14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки)
 • 14.03.05 – фармакологія (медичні науки)
 • 03.00.07 – мікробіологія (медичні науки)

контактна інформація

Завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури
доц. Потіха Наталія Ярославівна

вул. Майдан Волі , 1
46001 Тернопіль, Україна
науковий відділ
Телефон: (0352) 52-45-54