Skip to content

Медичний факультет ТДМУ ім. І.Я Горбачевського – найбільший факультет університету, відкритий у 1957 році. За час свого існування факультет підготував понад 15000 лікарів, які працюють не лише на теренах Україні, але й у країнах Західної Європи, США, Канаді.

На даний час на факультеті навчаються близько 2500 студентів.

На медичному факультеті працюють 450 викладачів на 38 кафедрах, з них 94 % мають науковий ступінь: 89 докторів наук (20 %) та 333 кандидатів наук (74 %), без наукового ступеня – 28 викладачів (6 %). Серед науково-педагогічних працівників вчене звання професора мають 81 осіб, учене звання доцента – 251 осіб.

Серед викладачів університету: 1 Академік НАМН України, 1 Член-кореспондент НАМН України, 3 Заслужених лікарів України, 2 Заслужених винахідників України, 2 Заслужених працівників освіти України, 1 Заслужений працівник охорони здоров'я України, 4 Відмінники освіти України, 2 Лауреати державної премії України, 7 Заслужених діячів науки і техніки.

  

Під час проведення занять на клінічних кафедрах 

Практичнi та семiнарськi заняття зi студентами проводяться в лабораторних i тематичних кiмнатах

Такий педагогiчний склад факультету дозволяє розробити i впровадити найновiтнiшi технологiї, методики i науковi розробки, сприяє їх ефективному використанню у навчальному i лiкувальному процесах.

На факультетi, де навчається понад 2,5 тисячі студентiв, створюються всi необхiднi умови для досягнення основної мети – пiдготовки висококвалiфiкованого лiкаря. Навчальнi групи формуються з 10-14 студентiв, що дає можливiсть iндивiдуалiзувати навчальний процес. Для читання лекцiй є 10 лекцiйних аудиторiй, обладнаних сучасною демонстрацiйною апаратурою. а клiнiчнi – бiля лiжка хворого i в кабiнетах функцiональної, лабораторної та iнструментальної дiагностики.

Традицiйним на факультетi стало проведення студентських свят, якi вони органiзовують разом з викладачами кафедр:

-анатомiчнi, гiстологiчнi та мiкробiологiчнi брейн-ринги;

В університеті активно працює система наставництва, а саме студентський менторський корпус, інститут кураторства та тьюторства.

Популярнiстю серед студентiв користуються гуртки художньої самодiяльностi. Танцювальний колектив за великi успiхи був удостоєний звання Народного, ансамбль народних iнструментiв “Гомін Карпат” став лауреатом республiканського конкурсу.

 

– зустрiчi з цiкавими людьми, поетами, акторами, заслуженими дiячами культури, технiки тощо.

 

На базi оздоровчого комплексу “Червона калина” проходять щорічні лiтнi мiжнароднi студентськi школи, органiзованi вiддiлом мiжнародних зв'язкiв Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського. З метою участi в даних школах Україну вiдвiдали студенти з Унiверситету Пiвденної Каролiни Апстейт (США), Казахської медичної академiї, Шльонської медичної академiї , Вроцлавського медичного університету, Вищої школи безпеки в Познані (Польща), Кримського медичного унiверситету (Сiмферопіль) та Нацiонального фармацевтичного унiверситету (Харкiв). Крiм того, у лiтнiх мiжнародних студентських школах щорічно беруть участь 50 студентiв Тернопiльського державного медичного унiверситету, якi вiльно володiють англійською мовою.

 

Оздоровлення студентiв здiйснюється висококвалiфiкованими спецiалiстами здоровпункту. Своє здоров'я студенти покращують на базi оздоровчого комплексу “Червона калина”, де забезпечено прекрасні умови для відпочинку та лікування студентів не лише під час літніх канікул, але й протягом всього навчального року. Студенти також мають можливість для лікування у будинках вiдпочинку та санаторiях, про що дбає профком університету. Змiцненню їх здоров'я сприяє і органiзацiя фiзичного виховання i спорту. На базi спортивного корпусу університету працюють секцiї 11 видiв спорту, у гуртожитках дiють спортивнi клуби за iнтересами.