Методологія наукової  роботи

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – доц. Кульчицький В. Й.

Сучасне соціально-економічне становище України обумовлює необхідність формування науково обґрунтованих напрямів підвищення конкурентоспроможності. Зростання обсягів наукової інформації створює передумови для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних до самостійної творчої роботи. Сучасний медичний працівник повинен володіти глибокими знаннями та конструктивним мисленням. Щоб стати фахівцем, необхідно досконало володіти методологією наукових досліджень і вмінням практично їх застосувати.

Отже, наукова підготовка студентів – одне з важливих завдань навчання. Навчальна дисципліна «Методологія наукової роботи» передбачає формування культури та навичок проведення досліджень, упровадження їх результатів у практику.

Предметом курсу є система загальних принципів і підходів наукового пізнання, методи, технології пізнання, що пов’язані з науковою та практичною професійною діяльністю в галузі медицини.

Мета: формування наукового світогляду, оволодіння методо­логією і методами наукового дослідження; надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму; розвиток творчого мислення та індивідуальних здібно­стей студентів у вирішенні практичних завдань; прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності; розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення найздібніших студентів до розв’язання наукових проблем, що мають суттє­ве значення для науки і практики.