Skip to content

Освітній процес на кафедрах ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П. Скакуна здійснюється відповідно до затверджених стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм, навчальних планів за відповідними рівнями вищої освіти, у відповідності до затверджених робочих програм дисциплін.

Епідемія коронавірусної інфекції та війна змусили налагодити навчальний процес за дистанційною та змішаною формами навчання. Співробітники кафедри провели велику роботу для покращання якості проведення практичних занять у період воєнного стану. Крім кафедральних навчальних матеріалів (баз навчально-методичних комплексів, банків записаних викладачами відеолекцій, інших відеоматеріалів), для забезпечення освітнього процесу використовуються міжнародні освітні платформи (ELSEVIER HEALTH, AMBOSS, EBSCO, Lecturio), безкоштовний доступ до яких на регулярній основі мають викладачі та здобувачі вищої освіти.

Для забезпечення високого рівня навчання викладачами кафедр ННІ створено репозитарії відеолекцій, які розташовані на сторінках кафедр у системі Moodle, також в YouТube.

На сайтах кафедр у системі Moodle постійно оновлюються всі навчально-методичні матеріали з дисциплін, що викладаються, включаючи презентації лекцій, методичні вказівки та матеріали для підготовки до практичних занять, МВ для СРС. На всіх кафедрах ННІ розроблено силабуси з дисциплін, які виставлено на WEB-сторінках кафедр.

З метою належної підготовки здобувачів вищої освіти до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який включає «Крок» та іноземну мову за професійним спрямуванням, на кожному практичному занятті вони виконують тестові завдання з відповідної теми, в тому числі з бази завдань Центру незалежного тестування знань здобувачів вищої освіти.

На кафедрах виконуються індивідуальні плани підвищення кваліфікації викладачів ТНМУ (відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»). Популярними є курси підвищення кваліфікації викладачів ТНМУ: «Професійна педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти» та «Сучасні технології дистанційного навчання: проблеми їх впровадження у навчальний процес вищих медичних навчальних закладів». Багато викладачів, відповідно до вимог накопичувальної системи, пройшли он-лайн семінари, тренінги, вебінари як в Україні, так і за її межами.

За результатами анкетування студентів щодо якості освітньої діяльності багато викладачів ННІ посідають високі місця, нагороджуються почесними грамотами, а викладачам, які ввійшли у першу «п’ятірку», нараховуються бали до щорічного рейтингу науково-педагогічних працівників.

На кафедрі медичної біохімії викладається 23 дисципліни на різних факультетах двома мовами.

За період 2005-2023 рр. викладачами кафедри видано 5 підручників, у тому числі один – англійською мовою:

 1. Біологічна хімія / Ю.І. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда, Г.М. Ерстенюк, О.В. Кузнецова. – Вінниця: «Нова Книга», 2021.
 2. Biological and Bioorganic Chemistry: in 2 books: Textbook / Yu.I. Gubsky, I.V. Nizhenkovska, М.М. Korda. — Kyiv: AUS “Medicine”, 2020. — 544 p.
 3. Биологическая и биоорганическая химия: в 2 кн.: учебник. Кн. 2. Биологическая химия / Ю. И. Губский, И. В. Ниженковская, М. М. Корда и др. – Киев, ВСИ «Медицина», 2017. – 584 с.
 4. Біохімія людини : підручник / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук ; за ред. Я. І. Гонського. — 3-тє вид., випр. і допов. — Тернопіль : ТДМУ, 2017. — 732 c.
 5. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн.: підручник. Кн. 2. Біологічна хімія / Ю. І. Губський, І. В. Ніженковська, М. М. Корда та ін. – Київ, ВСВ «Медицина», 2016. – 544 с.

Підручники, написані викладачами кафедри медичної біохімії

Видано 9 навчальних посібників, з них 4 – англійською мовою:

 1. Основи медичної статистики та проведення комп’ютерного статистичного аналізу даних статистичними програмами. Ч. 2. Кореляція та регресія. / М.М.Корда, М.О.Кашуба – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2022. – 212 с.
 2. Основи медичної статистики та проведення комп’ютерного статистичного аналізу. Порівняння середніх, дисперсний аналіз. / М.М.Корда, М.О.Кашуба – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2021. – 150 с.
 3. Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок / [Лазоришенець В.В., Хоменко І.П., Корда М.М. та ін.]; під заг. ред. Цимбалюка В.І. – Тернопіль: ТНМУ, 2019. – 428 с.
 4. Біологічна хімія для студентів III курсу фармацевтичного факультету М.М. Корда, А.Є. Мудра, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, І.П. Кузьмак, Т.Я. Ярошенко, Н.А. Василишин. – Тернопіль.: ТНМУ, 2019. – 344 с.
 5. Korda M.M., Ostrivka O.I., Mudra A.E., Kuzmak I.P., Birchenko I.V. Workbook for practical classes in biological and bioorganic chemistry (specialty “Medicine”) // Ternopil: “Ukrmedknyha”, 2018. – 143 p.
 6. Korda M.M., Mudra A.E., Kuzmak I.P., Ostrivka O.I. Workbook for practical classes in biological chemistry (specialty “Pharmacy”) // Ternopil: “Ukrmedknyha”, 2018. – 125 p.
 7. Korda M.M., Kuzmak I.P., Ostrivka O.I., Mudra A.E. Workbook for practical classes in biological and bioorganic chemistry (specialty “Dentistry”) // Ternopil: “Ukrmedknyha”, 2018. – 150 p.
 8. Korda M.M., Ostrivka O.I., Mudra A.E., Kuzmak I.P., Birchenko I.V. Study guide for practical classes in biological and bioorganic chemistry // Ternopil: “Ukrmedknyha”, 2019. – 215 p.
 9. Біологічна хімія. Лабораторний практикум : практикум / [М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька та ін.] ; за ред. М. М. Корди. — 3-тє вид., випр. і допов. Тернопіль : ТДМУ, 2015. — 216 с.

Навчальні посібники кафедри медичної біохімії

Протягом 2005-2023 рр. викладачами кафедри медичної біохімії надруковано 22 навчально-методичні статті.

Створено 20 відеофільмів (12 україномовних і 8 – англомовних), в яких описано методи проведення та хід лабораторних робіт, які співпадають із темами матрикульних робіт.

Записано 18 відеолекцій українською та англійською мовами з різних тем дисципліни.

Студенти під час опанування навчального матеріалу за допомогою віртуальної програми “Біохімічний шлях гліколізу” (2018 рік)

 

Доцент Мудра А.Є. демонструє здобувачам вищої освіти виконання

практичної навички (2018 рік)

Доцент Куліцька М.І. контролює методику колориметрування (2017 рік)

Засвоєння практичних навичок під керівництвом доц. Т.Я. Ярошенко (2020рік)

Доцент Острівка О.І. із здобувачами вищої освіти медичного факультету під час виконання практичної роботи з біологічної хімії  (2022 р.)

Д.мед.наук Підручна С.Р. проводить семінарське обговорення теми заняття із здобувачами вищої освіти стоматологічного факультету (2022 р.)

На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією викладається 22 дисципліни (19 нормативних та 3 вибіркових) здобувачам вищої освіти чотирьох факультетів: медичного, стоматологічного, фармацевтичного (денна та заочна форми навчання), інституту медсестринства. Навчання здійснюється за стрічковою системою (студенти медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та студенти ННІ медсестринства 2-го та 3-го курсів) та за системою «єдиного дня» (студенти, які навчаються клінічної фармакології, фармацевти-заочники).

Обговорення поточних питань навчально-методичної роботи (2019 рік)

Професорка О.М. Олещук читає лекцію для студентів медичного факультету (2019 рік)

Практичне заняття із здобувачами вищої освіти медичного факультету проводить проф. Посохова К.А. (2018 рік)

Старший викладач кафедри фармакології з клінічною фармакологією   Чорномидз А.В. під час проведення практичного заняття у комп’ютерному класі (2019 рік)

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Шевчук О.О. проводить практичне заняття із здобувачами вищої освіти медичного факультету (2017 рік)

 

Підручники, видані викладачами кафедри фармакології з клінічною фармакологією у 2005-2023 рр.:

 1. Фармакотерапия: учебник для студ. фарм. ф-тов: перевод с укр. яз. / под ред. О.В. Крайдашенко, И .Г. Купновицькой, И.Н. Клища, В.Г. Лизогуба. – Винница : Нова Книга, 2013. – 536 с.: ил.
 2. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. ф-тів / [за ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба.] Вид. 2. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 644 с.: іл.
 3. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Козак Л.І. та ін. / Видання 2-ге – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 784 с.
 4. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 644 с.: іл.

Проф. Олещук О.М. та проф. Шевчук О.О. взяли участь у виданні  україномовної версії англомовного підручника видавництва Elsevier “Rang and Dales Pharmacology”, 9th edition:

 

Викладачами кафедри фармакології з клінічною фармакологією у 2005-2023 рр. видано 17 навчальних посібників:

 1. Скакун М.П. Evidence-Based Medicine: Educational supplies // Тернопіль, ТДМУ, 2006. – 189 р.
 2. Скакун М.П. «Основи доказової медицини» // Тернопіль, ТДМУ, 2006. – 244 с.
 3. Скакун М.П. Основи клінічної епідеміології та доказової медицини // Тернопіль, ТДМУ, 2008. – 209 с.
 4. Основи лікарської рецептури та фармакокінетики : навч. посіб. /[Олещук О. М. , Шевчук О. О., Посохова К. А. та ін.] ; за ред. О. М. Олещук. вид 3-тє, допов. та перероб. – Тернопіль : ТНМУ, 2022. – 172 с.
 5. Практикум із фармакології : навч. посіб. / [О. М. Олещук, В. П. Пида, Г. Я. Лой та ін.] ; за ред. О. М. Олещук. – Тернопіль : ТНМУ, 2022. – 272 с.
 6. Клінічна фармакологія: підручник / [Біловол О.М., Князькова І.І., Базалєєва І.В.]; за ред.О.М. Біловола. – Вінниця: Нова Книга, 2021.-544 с.
 7. Оптимізація навчального процесу в Тернопільському національному медичному університеті в рамках дистанційного навчання. / Олещук О.М., Курило Х.І., Кліщ І.М., Вольська А.С. – Тернопіль. – 2021. – 11 c.
 8. Основи лікарської рецептури: навч. посіб. / Олещук О.М., Посохова К.А., Пида В.П., Іванків Я.І., Драпак О.Я., Герасимець І.І., Мосейчук І.П., Шевчук О.О., Черняшова В.В., Вольська А.С., Лой Г.Я. – за ред. К.А. Посохової, О.М. Олещук. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 92 с.
 9. Олещук О.М., Посохова К.А., Пида В.П. та ін. Робочий зошит з фармакології; за редакцією О.М. Олещук – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 140 c.
 10. Posokhova K. Drugs affecting cardiovascular system. – Ternopil : TSMU, 2018. – 68 p.
 11. «Фармакология в помощь врачу, провизору и студенту» (учебник-справочник) / Під редакцією С.М. Дрововоз (Дроговоз С.М., Штрыголь С.Ю., … Олещук А.М.) – Харьков, 2018 – 638 с.
 12. Основи лікарської рецептури : навч. посіб. / К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, В.П. Пида, І.І. Герасимець, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, А.С. Вольська. – за ред. К.А. Посохової, О.М. Олещук. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 92 с.
 13. Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу: Учебник-справочник / Дороговоз С.М., Штрыголь С.Ю., Щекина Е.Г., Матвеева Е.В., Волощук Н.И., Тржецинский С.Д., Заморский И.И., Олещук А.М., Подплетняя Е.А., Штробля А.Л., Иванцик Л.Б., Дроговоз В.В. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Х.: Титул, 2018. – 640 с.
 14. Фармакотерапія в акушерстві, анестезіології та гінекології [М.І. Жиляєв, А.М. Олійник, М.М. Жиляєв, О.М. Олещук, О.В. Олійник]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 400 с.
 15. Алгоритм спілкування студентів(лікарів) з пацієнтами [Л.Я. Ковальчук, І.Р. Мисула, Н.Я. Лісничук, О.М. Олещук, І.Є. Сахарова та ін.]. – Методичні рекомендації .– Тернопіль, Укомедкнига, 2009 . – 39 с.
 16. Посохова К.А., Вікторов О.П. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія): Навчальний посібник. – Тернопіль : ТДМУ, 2005. – 296 с.
 17. Побічна дія ліків / Посохова К.А., Олещук О.М., Корда М.М., Шевчук О.О., Черняшова В.В. // Тернопіль: ТНМУ, 2022. – 300 с.

 

   

Навчальні посібники викладачів кафедри фармакології з клінічною фармакологією

Викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією брали участь в освітніх програмах, спрямованих на підвищення якості вищої освіти:

 • Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України, яка реалізується Британською Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 • Навчальний курс «Управління інтернаціоналізацією та німецько-українським академічним співробітництвом 2020-2021» (2019–2021)» – реалізується Британською Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 • Erasmus+ Staff mobility for Teaching, Університет Арістотеля, Салоніки, Греція (2018).
 • Erasmus+ Staff mobility for Teaching, Університет Сантьяго де Компостела, Сантьяго де Компостела, Іспанія (2021).
 • Стажування для освітян «Інновації в науці і освіті: сучасні виклики», Університет Кардинала Стефана Вишинського, Варшава, Польща (2018 р.).
 • Стажування «Нові та інноваційні методи навчання в медицині» в медичному університеті м. Люблін, Польща (2021 р.).

Учасники проєкту «Інтернаціоналізація українських закладів вищої освіти 2021: німецько-український досвід» (9-10 вересня 2021 р.)
(у центрі – проф. О.О. Шевчук)

На кафедрі загальної гігієни та екології навчаються здобувачі вищої освіти медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та ННІ медсестринства. Викладання на кафедрі проводиться за стрічковою системою
(2-х годинні заняття) у студентів 1-3 курсів та за цикловою системою – для студентів 6 курсу та заочної форми навчання.

На кафедрі створена відеотека, яка складається з понад 100 навчальних та науково-популярних відеофільмів для перегляду їх з використанням відеосистем під час лекцій, практичних занять та в процесі самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні кожної теми відповідної дисципліни.

Практичне заняття проводить доц. О.Є. Копач (2018 р.)

Впродовж 2016-2018 н. р. кафедра загальної гігієни та екології була оснащена новими гігієнічними приладами для проведення практичних занять та виконання науково-дослідної роботи: аналізатором визначення якості молока «Гранат», анемометром TENMARS TM-740, барометром MOLLER 201107, вагою з цифровим дисплеєм, віброметр VM 5360, газоаналізатором CO2-CO-RH-T, люксметром з виносним датчиком TENMARS TM-202, пробовідбірником повітря «Тайфун», приладом для вимірювання потужності ультрафіолетового випромінювання TENMARS TM-213, солеміром DIST1, термогігрометром, тестером інтенсивності електромагнітного випромінювання ТМ-202, шумоміром EZODO-DS-102, нітратоміром Н-401, нітрат-тестером Soeks тощо.

Гзоаналізатор, анемометр, прилад для вимірювання потужності ультрафіолетового випромінюння, люксметр, тестер вимірювання електромагнітної потужності, віброметр, шумомір

Нітрат-тестер Greetest, опромінювач бактерицидний OBB-15 OzoneFree, солемір (кондуктомір) DIST 1, термогігрометр Т-17, термогігрометр (газоаналізатор) СО2-СО-RH-T, тестер інтенсивності електромагнітного випромінювання Tenmars ТМ-195

Проф. О.В. Лотоцька  під час практичного заняття (2019 р)

 

Практичне заняття з іноземними студентами на кафедрі загальної гігієни та екології проводить доцент О.Є.Федорів (2022 р.)

Для здобувачів вищої освіти з метою якісного освоєння ними практичних навичок створено віртуальні навчальні і контролюючі комп’ютерні програми.

Віртуальні навчальні програми, створені викладачами кафедри загальної гігієни  та екології (2013-2015 рр.)

Лекторами підготовлені і розміщені на сайті кафедри та каналі YouTube відеолекції двома мовами для нормативних та вибіркових дисциплін

Відеолекцію для англомовних здобувачів вищої освіти читає доцент кафедри загальної гігієни та екології Федорів О.Є.

Відеолекцію читає доцент кафедри загальної гігієни та екології Мельник Н. А.

Відеолекцію читає доцент кафедри загальної гігієни та екології Пашко К.О.

Для покращення якості проведення практичних занять on-line під час епідемії коронавірусної інфекції та війни працівники кафедри створили 24 відеофільма (12 україномовних і стільки ж – англомовних), в яких демонструють засади роботи того чи іншого приладу, а також його практичне застосування.

Відеофільм на тему «Принцип роботи аналізатора молока Milkotester Master EC»

Відеофільм на тему: « Принцип роботи приладу для вимірювання ультрафіолетового випромінювання»

Завідувачем кафедри загальної гігієни та екології проф. М.О. Кашубою підготовлено і прочитано цикл навчальних on-line лекцій з медичної статистики для молодих науковців університету.

Викладачами кафедри загальної гігієни та екології опубліковані за останні 5 років 2 підручники, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України 3-4 рівнів акредитації:

У зв’язку із війною в Україні у 2022 році Державний іспит для студентів 6 курсу медичного факультету та факультету по роботі з іноземними студентами проходив у он-лайн форматі. До проведення іспиту були залучені майже усі викладачі кафедри.

Проф. О.В. Лотоцька на онлайн Державному іспиті для здобувачів вищої освіти 6 курсу (2022 рік)