Skip to content

Навчально-науковий iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї імені М.П. Скакуна

nimble_asset_image002

Посохова
Катерина Андріївна

Директор Д-р мед. н., проф.

nimble_asset_image003

Острівка
Оксана Іванівна

Заступник директора з навчальної роботи доц.

nimble_asset_image004

Черняшова
Валентина Володимирівна

Заступник директора з наукової роботи доц.

 

Посаду директора інституту у різні роки обіймали:

2005-2008 рр. – проф. Гонський Я.І., 2008-2012 рр. – доцент Пашко К.О., 2013-2014 рр. –  проф. Олещук О.М.


Проф. Я.І. Гонський


Доц. К.О. Пашко


Проф. О.М. Олещук

Навчально-науковий iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї імені М.П. Скакуна як структурний підрозділ медичного факультету створений за ухвалою вченої ради Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського вiд 8 червня 2005 року № 14 та наказом ректора вiд
8 червня 2005 року № 201. Основна мета його створення – підготовка сучасних спеціалістів, які повинні достатньою мірою володіти медичними знаннями і навичками, а також проведення комплексних наукових досліджень. В інституті функціонують Вчена рада, що є дорадчим органом директора інституту, який є головою вченої ради, та циклова методична комісія (ЦМК). Їх засідання проводяться згідно з затвердженими річними планами робіт. На підставі ухвал вченої ради директор інституту видає розпорядження, обов’язкові для виконання викладачами, співробітниками інституту і студентами. На ЦМК розглядаються актуальні питання навчальної та навчально-методичної роботи кафедр інституту.

ННІ розташований в адміністративному корпусі університету

Основними структурними підрозділами ННІ є три кафедри: медичної біохiмiї (завідувач – доктор мед. наук Підручна С.Р.), фармакології з клінічною фармакологією (завідувач кафедри – проф. Олещук О.М., завідувач курсу клiнiчної фармакології – проф. Шманько В.В.), загальної гiгiєни та екології (завідувач – проф. Кашуба М.О.). У ННІ навчальний процес забезпечують 46 викладачів, з них 11 докторів наук (10 професорів), 32 кандидати наук та доктори філософії, 26 доцентів, 3 старших викладача, 6 асистентів. На кафедрах працює 26 англомовних викладачів, в тому числі 7 мають міжнародні сертифікати рівня В2.

Колектив кафедри медичної біохімії

Колектив кафедри фармакології з клінічною фармакологією

Колектив кафедри загальної гігієни та екології

Навчальні приміщення ННІ – це 25 навчальних кімнат, 4 лекційні аудиторії, зал для проведення відеоконференцій, 3 комп’ютерні класи, де здобувачі вищої освіти можуть оволодівати знаннями з предмету, використовуючи віртуальні навчальні та контролюючі комп’ютерні програми, відеофільми, навчальні відеолекції, створені викладачами кафедр ННІ, навчальні матеріали, представлені на WEB-порталі університету у системі Moodle. Кафедри оснащені 8 інтерактивними дошками, 23 відеосистемами, 111 комп’ютерами. Це дозволяє організовувати навчальний процес на найсучаснішому рівні.

Комп’ютерні класи ННІ

Освітній процес на кафедрах ННІ здійснюється відповідно до затверджених стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм, навчальних планів за відповідними рівнями вищої освіти. Навчання у ННІ проводиться за 85 дисциплінами. В освітньому процесі широко використовуються інтерактивні методи навчання: семінари, дискусії, симуляційне навчання тощо.

Практичні заняття на кафедрі медичної біохімії проводять
проф. М.М. Корда, проф. П.Г. Лихацький, доц. О.І. Острівка, доц. Т.Я. Ярошенко

Для об’єктивного оцінювання знань здобувачів вищої освіти на єдиному тестовому іспиті до кожного практичного заняття створені тестові завдання двома мовами, які ввійшли у загальноуніверситетську базу завдань Центру незалежного тестування, також можуть бути ефективно використані для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. База тестових завдань на кафедрах ННІ постійно поповнюється, триває робота з оцінювання валідності та удосконалення тестів, вони урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями тощо. На сайтах кафедр у системі Moodle розміщені всі навчально-методичні матеріали з дисциплін, що викладаються на них, включаючи презентації лекцій, навчальні відеофільми, репозитарії відеолекцій, створених викладачами кафедр, матеріали для підготовки до лекцій та практичних занять, методичні вказівки до занять, в тому числі з тем, які виносяться на самостійну роботу, алгоритми практичних навичок. Здобувачі вищої освіти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово, що набуло особливої актуальності після запровадження on-line навчання. Для забезпечення освітнього процесу використовуються також міжнародні освітні платформи (ELSEVIER HEALTH, AMBOSS, EBSCO, Lecturio), до яких викладачі та здобувачі вищої освіти мають безкоштовний доступ.

Практичні заняття на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією проводять проф. О.М. Олещук, доц. І.П. Мосейчук, проф. О.О. Шевчук,
проф. К.А. Посохова

З метою повноцінної підготовки здобувачів вищої освіти до ліцензійних іспитів «Крок» на кожному практичному занятті проводиться робота з банками тестових завдань (за консультативної допомоги викладачів кафедр), у кінці навчального року здійснюється читання консультативних тематичних лекцій.

Практичні заняття на кафедрі загальної гігієни та екології проводять
доц. Г.А. Крицька та проф. О.В. Лотоцька

З моменту запровадження on-line навчання викладачі кафедр ННІ почали читати on-line лекції для здобувачів вищої освіти всіх факультетів.

Викладачі ННІ читають online лекції

За роки існування ННІ викладачами написано 24 підручники (1 – англійською мовою) з предметів, що викладаються, та 37 навчальних посібників (8 – англійською мовою), які використовуються у ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації.

Підручники, написані викладачами ННІ

 

Навчальні посібники, написані викладачами ННІ

Викладачі ННІ брали участь у таких національних та міжнародних програмах, спрямованих на підвищення якості вищої освіти:

  • Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України, яка реалізується Британською Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
  • Навчальний курс «Управління інтернаціоналізацією та німецькоукраїнським академічним співробітництвом 2020-2021» («Support for the internationalisation of Ukrainian higher education institutions – continuing education programs for administrators at Ukrainian higher education institutions in education and academic management (2019–2021)») – реалізується Британською Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
  • Erasmus+ Staff mobility for Teaching (2018), Університет Арістотеля, Салоніки, Греція.
  • Erasmus+ Staff mobility for Teaching, (2021), Університет Сантьяго де Компостела, Сантьяго де Компостела, Іспанія.

Наукові дослідження на кафедрах ННІ здійснюються відповідно до законодавства України та пріоритетних тематичних напрямів наукової діяльності, зокрема, виконання грантових досліджень, кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт, дисертаційних досліджень; виконання договірних робіт. Співробітники ННІ беруть участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій; організовують роботу кафедральних осередків студентського наукового товариства.

За роки існування ННІ науковцями кафедр виконано 16 науково-дослідних кафедральних та міжкафедральних ініціативно-пошукових НДР,
11 грантових НДР, 2 дослідження, фінансовані МОЗ України, 10 госпдоговірних досліджень.

Результати наукової роботи співробітників ННІ знайшли відображення у
25 монографіях, 15 методичних рекомендаціях та інформаційних листах, 103 патентах, понад 760 статтях у профільних наукових журналах, в тому числі 139 – у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus  та WEB of Science, понад 700 публікаціях у матеріалах симпозіумів, конгресів, з’їздів, конференцій.

За роки існування ННІ на кафедрах підготовлено 12 докторів наук, 39 кандидатів наук. Організовано та проведено з’їзд біохіміків, 36 науково-практичних конференцій.

Постійно розглядаються питання наукової роботи здобувачів вищої освіти у кафедральних гуртках СНТ, результати якої традиційно оприлюднюються на Конгресі студентів та молодих вчених, що проходить щорічно у ТНМУ, в українських та закордонних наукових виданнях. Наукові дослідження членів СНТ кафедр ННІ неодноразово відзначені дипломами.

Гуртківці кафедри медичної біохімії під час проведення наукових досліджень

Члени СНТ кафедри фармакології з клінічною фармакологією

В адмінкорпусі ТНМУ, на базі якого знаходиться ННІ, розташовані підрозділи міжкафедральної навчально-дослідної лабораторії, конструкція та оснащення якої гарантують проведення сучасних досліджень високої якості відповідно до принципів GLP, у тому числі для успішного виконання міжнародних наукових проектів. Зокрема, активно працює лабораторія клітинних культур, яку оснащено автоклавом вертикального завантаження, потужними СО2 інкубаторами для вирощування культур клітин, інвертованим мікроскопом, ламінарним боксом ІІ А класу біологічної безпеки тощо, що дозволяє, зокрема, виконувати проекти з регенеративної медицини з використанням стовбурових мезенхімальних клітин. Лабораторія полімеразно-ланцюгової реакції оснащена сучасним ампліфікатором «Rotor Gene 6000», який працює в режимі Real-time PCR, що забезпечує одночасний процес ампліфікації і гібридизаційно-флуоресцентної детекції, автоматичну реєстрацію та інтерпретацію отриманих результатів. Для проведення необхідних електрофоретичних досліджень застосовують ампліфікатор ДНК ”Perkin  Elmer-2400”, Invitrogen хроматографічне обладнання Waters тощо.

Відділ клітинних культур міжкафедральної навчально-дослідної лабораторії

Доц. Курило Х.І. та доц. Палиця Л.М працюють у міжкафедральній навчально-дослідній лабораторії

На базі лабораторії здобувачі вищої освіти вивчають сучасні  методи дослідження, члени СНТ освоюють ази копіткого наукового пошуку.

Здобувачі вищої освіти під час проведення наукових досліджень

З перших днів війни викладачами ННІ здійснюється активна волонтерська діяльність. ТНМУ під’єднаний до міністерської платформи MEDDATA. Відповідальною за медичну частину нашого волонтерського центру є завідувачка кафедри фармакології з клінічною фармакологією, проф. Олександра Олещук. Цією медико-фармацевтичною командою проводиться робота з прийому, сортування, реєстрації медикаментів, які поступають з-за кордону по каналах гуманітарної допомоги, та направлення їх у військові шпиталі та лікарні. Зокрема, здійснюється формування індивідуальних аптечок для бійців ЗСУ, наборів pillpack (набір пігулок для одноразового вживання під час поранення). За цей час волонтерською групою було сформовано і передано до військових шпиталів, воїнам Збройних сил України понад 2,5 тис індивідуальних аптечок, укомплектованих необхідними медикаментами.

У волонтерському центрі ТНМУ

Викладачі кафедр ННІ є наставниками молоді, як вітчизняних, так і іноземних здобувачів вищої освіти,  яких знайомлять з історичними пам’ятками й мальовничими місцями України, прищеплюють молоді почуття любові і гордості за свою землю, організовують відвідування музеїв, виставок, концертів, виховують у молодих людей шанобливе ставлення до своїх вчителів, беруть активну участь в урочистостях, які  відбуваються в університеті, тощо. Колектив ННІ не залишається осторонь при проведенні благочинних акцій, надає допомогу дітям у сиротинцях, дітям з вадами зору та ін. У періодичних виданнях, зокрема у газетах «Медична академія», «Університетська лікарня» викладачі ННІ друкують статті просвітницького та навчально-методичного характеру.

На етнографічній виставці. Організатор – асист. кафедри загальної гігієни та екології О. М. Смачило (по центру) з ректором університету проф. М. М. Кордою та керівником відділу міжнародних зв’язків доц. Н. Є. Ліснічук (2018 рік)

Колектив кафедри загальної гігієни та екології разом із працівниками Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України бере участь в університетському конкурсі вишиванок (2018 рік)

Викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією – День вишиванки (2023 р.)

Творчий літературний вечір проф. М.О. Кашуби (2019 рік)

Викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією разом зі студентами на благодійному ярмарку

 

Зустріч з ветеранами кафедри медичної біохімії (зліва направо:
Г.Г. Шершун, О.П. Баган, М.М. Корда, П.І. Трендовацький, І.В. Чубата,
Л.М. Рубіна) (2015 рік)

 

О.О. Шевчук разом із студентами на екскурсії у м. Скалаті (2018 рік)

Викладачі ННІ, поруч із успішною викладацькою та науковою діяльністю, нерідко обіймають відповідальні посади та мають важливі додаткові обов’язки, зокрема:

Член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, проф. М.М. Корда – ректор ТНМУ, член президії Українського біохімічного товариства, представник ТНМУ на загальній асамблеї членів RECOOP HST Association, голова спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01, член редакційної ради 5 наукових журналів («Фармацевтичний часопис», Україна, «Social, Health, and Communication Studies Journal», Канада, «Health Problems of Civilization», Польща, «Медична освіта», Україна, «Вісник соціальної гігієни», Україна).

Проф. О.О. Шевчук – член Наукового комітету Національної ради України з питань науки і інновацій (від 2023 р.), координатор співпраці із RECOOP HST Association, керівник наукового відділу ТНМУ (2013-2022), керівник відділу менеджменту наукових проєктів ТНМУ (від 2022 р.).

Проф. П.Г. Лихацький – декан медичного факультету ТНМУ, голова профспілкової організації ТНМУ.

Проф. О.М. Олещук – голова (2018-2022 рр.) та членкиня (від 2023 р.) Експертного комітету МОЗ України з відбору та використання основних лікарських засобів, член Експертної комісії МОН України з напрямку «Теоретична медицина і фармація», гарант освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 222 «Медицина».

Проф. К.А. Посохова – керівник Тернопільського регіонального відділення фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ України (від 1998 р.), директор ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П. Скакуна (від 2014 р.).

 Проф. М.О. Кашуба – керівник Відділу науково-медичної інформації ТНМУ, науковий керівник видавництва «Укрмедкнига», член спілки письменників України, член спілки журналістів України.

Доц. Г.А. Крицька – помічник проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань (1998-2009 рр.), заступник декана медичного факультету (2010-2016 рр.), декан медичного факультету (2016-2019 рр.).

Проф. О.В. Лотоцька – помічник проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань (2010-2012 рр.).

Проф. О.З. Яремчук – помічник проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань  (2014-2018 рр.).        

Доц. А.В. Чорномидз – керівник Відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ТНМУ, експерт із акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

Доц. К.О. Пашко – начальник навчального відділу ТНМУ (1994-2007 рр.), директор ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії
імені М.П. Скакуна (2008-2012 рр.).

Доц. О.М. Сопель – заступник декана медичного факультету.

Доц. А.С. Вольська – заступник декана факультету іноземних студентів.

Доц. В.В. Черняшова – заступник керівника навчально-наукового відділу незалежного тестування знань студентів.

Доц. М.І. Куліцька – заступник керівника навчально-наукового відділу незалежного тестування знань студентів.

Доц. Т.Я. Ярошенко – секретар спеціалізованої вченої ради К 58.601.04.

Доц. Я.І. Іванків – секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.601.03

Доц. В.П. Пида – голова комісії з перевірки комплексу студентського харчування.

За вагомий внесок у забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю та високий професіоналізм викладачі ННІ відзначені високими нагородами.

Згідно з Указом Президента України №195/2021 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки», за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм ректор Тернопільського національного медичного університету імені
І.Я. Горбачевського, професор Михайло Корда нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

               

     Проф. М.М. Корда            Орден «За заслуги»

Міністр оборони України Олексій Рєзніков нагородив проф. М.М. Корду нагрудним знаком «Знак пошани».

Також проф. М.М. Корду нагороджено грамотою командувача медичних Збройних сил України за внесок в організацію та надання медичної допомоги особовому складу ЗСУ.

Почесними грамотами Кабінету міністрів України нагороджені проф. К.А. Посохова (2017 р.), проф. О.М. Олещук (2019 р.), проф. О.О. Шевчук (2019 р.).

   

Проф. Посохова К.А.

Проф. Олещук О.М.

Проф. Шевчук О.О.

Проф. К.А. Посохова нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2015), Грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації (2006, 2011), Тернопільської міської ради (2012).

Проф. О.М. Олещук нагороджена Грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації (2013, 2017), Тернопільської обласної ради (2018).

Доц. О.О. Шевчук у 2015 р. нагороджена Почесною грамотою Тернопільської обласної ради і обласної державної адміністрації.

У 2015 р. О.О. Шевчук отримала Відзнаку до Дня науки в Україні.

Відзнака до Дня науки в Україні

У 2020 р. О.О. Шевчук відзначено Тернопільською міською радою як кращого науковця Тернопільської міської територіальної громади.

У 2021 р. О.О. Шевчук стала переможцем регіонального відбору на здобуття відзнак «Орден Святого Пантелеймона» і «Медаль Святого Пантелеймона» у номінації «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я».

Доц. кафедри фармакології з клінічною фармакологією Чорномидз А.В. у 2021 р. отримав Подяку МОЗ України.

Ректор ТНМУ проф. М.М. Корда вручає Подяку МОЗ України доц. А.В. Чорномидзу

Професор О.В. Лотоцька як член робочої групи Міністерства розвитку громад та територій України за розробку нового національного нормативного документа з якості питної води нагороджена дипломом.

Проф. О.В. Лотоцька

У 2019 р. з 67 робіт молодих науковців за 17 напрямами медицини, які брали участь у конкурсі, організованому фармацевтичною компанією «Санофі в Україні», окремо відзначено Французьким посольством в Україні наукову працю аспірантки кафедри фармакології з клінічною фармакологією Г.Я. Лой (науковий керівник – проф. О.М. Олещук).

Вручення нагороди Лой Галині Ізабеллою Дюмон, Надзвичайним і Повноважним послом Франції в Україні

Колектив інституту продовжуватиме подальшу модернізацію освітнього процесу на засадах наукової та інноваційної діяльності, використання високотехнологічних методів інформатизації та комп’ютерних технологій; підвищуватиме рівень наукових досліджень до вищих світових стандартів, їх планування і здійснення  відповідно до вимог сучасності та запитів майбутнього; сприятиме гармонійному розвитку фахових, моральних та фізичних якостей майбутнього лікаря.