Меню Закрити

Відділ міжнародних зв’язків

Курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію є офіційно визнаним пріоритетним вектором розвитку України: засвідчена перевага саме перевірених історією цінностей, які забезпечують як державну безпеку, так і найвищі стандарти у всіх сферах життя Людини, включаючи політичну, соціальну, економічну та інші. Тобто, задекларовано таку подальшу модель розвитку суспільства, в якій головним пріоритетом та метою постає Людина з усім різноманіттям своїх потреб і інтересів, рівень задовольняння яких фіксується рівнем якості життя.
Державні стандарти та норми якості життя, що є фактичним показником ставлення держави до своїх громадян, демонструють ступінь розвинутості демократичних засад та інституцій суспільства, а також виступають індикатором здатності проведення комплексних реформаційних перетворень.
Україна бере активну участь у створенні загальноєвропейського простору вищої освіти, задекларованого в Комюніке Конференції Міністрів, відповідальних за вищу освіту (м. Берлін, Німеччина, 2003). Наша держава чітко визначила орієнтир на входження в освітній та науковий простір Європи та світу. Створені і прийняті європейськими країнами принципи декларації враховують цінність освітніх систем кожної з країн і мають за мету створення таких умов, які дозволяли б громадянам цих країн, скориставшись найбільш вагомими надбаннями національних систем освіти і науки, отримати доступ до європейського ринку праці. Нова методологія навчання може забезпечити високу якість підготовки спеціаліста, оскільки в її основі лежить принцип розділення навчального матеріалу, об’єктивність і прозорість оцінювання знань студентів, стимулювання до змагання в навчальній діяльності.
Необхідність європейської інтеграції України в галузі вищої освіти і приєднання до Болонської конвенції вимагає від вітчизняних навчальних закладів зміни стратегічних підходів до системи викладання. Введення Болонського процесу дозволить студентам не тільки отримати диплом спеціаліста міжнародного взірця, але і збільшить їх можливості щодо вибору навчального закладу, обміну під час навчання, післядипломного стажування та підвищення кваліфікації. Конвертованість вищої освіти дасть змогу нашим випускникам успішніше конкурувати на західних ринках праці.
Для університетів приєднання до Болонської конвенції означає більш ефективну організацію навчання і контролю успішності, розширення можливостей щодо обміну і стажування викладачів, використання багатовікового досвіду європейської університетської освіти. Попри це, впровадження основних засад Болонського процесу вимагає якісно нового підходу до навчального процесу, радикального реструктуризації навчальних планів, створення міждисциплінарних програм тощо.
В контексті Болонської декларації медична освіта в Україні має ряд недоліків. Для їх усунення необхідна її швидка та якісна модернізація з використанням міжнародного досвіду. Поряд з тим ми повинні зберегти кращі напрацювання вітчизняної медичної освіти. Обмін досвідом на міжнародному рівні сприятиме вдосконаленню навчального процесу та його адаптації до світових стандартів.
Сучасні питання інтеграції української вищої освіти у світову систему та приєднання до Болонської конвенції вимагає від вітчизняних навчальних закладів змін стратегічних підходів до системи підготовки майбутніх фахівців. Реформування вищої медичної освіти передбачає, зокрема, й активізацію наукового пошуку, модернізацію дослідницької роботи.
З метою поглиблення стосунків в міждержавному просторі та налагодження контактів з вищими навчальними закладами інших країн у 2005 році в Тернопільському медичному державному університеті було створено відділ міжнародних зв’язків.
Стратегiчною метою відділу є інтеграцiя унiверситету в мiжнародну академiчну спiльноту та сприяння спiвпрацi мiж унiверситетом та зарубiжними навчальними та науково-дослiдними закладами а також закладами охорони здоров’я.

Основними напрямками дiяльностi вiддiлу мiжнародних зв’язкiв є:

· Програми обмiну: вiддiл мiжнародних зв’язкiв надає iнформацiйну та практичну допомогу в органiзацiї стажування та обмiну науковцями, клiнiчними ординаторами, аспiрантами та студентами; взаємного обмiну програмами пiдготовки спецiалiстiв, навчальними та тестовими матерiалами з теоретичних та клiнiчних дисциплiн; запрошує зарубiжних вчених, викладачiв та фахiвцiв в галузi охорони здоров’я. Вiддiл також збирає iнформацiю про мiжнародний унiверситетський досвiд студентiв та викладачiв ТДМУ.
· Програми спiльних дослiджень: вiддiл мiжнародних зв’язкiв надає допомогу у створеннi програм спiльних дослiджень у рiзних галузях медичної науки, а також у публiкацiї результатiв наукових дослiджень та розробок у наукових журналах та збiрниках праць, що виходять у видавництвi “Укрмедкнига”.
· Партнерськi стосунки: вiддiл мiжнародних зв’язкiв вiдповiдає за прийом офiцiйних зарубiжних делегацiй, представникiв, та фахiвцiв; розробляє договори та меморандуми про спiвпрацю з закордонними партнерами, координує спiвпрацю з закордонними партнерами i надає технiчну допомогу офiцiйним делегацiям унiверситету при органiзацiї зарубiжних поїздок.
З року в рік кількість закордонних партнерів університету зростала. Розширення міжнародної співпраці, налагодження партнерських відносин із численними навчальними закладами світу, підписання та реалізація угод про співпрацю з медичними університетами країн Європи і США вимагали постійного живого контакту, зосередження всієї уваги на міжнародній діяльності.
Впродовж 2007 – 2011 років діяльність відділу міжнародних зв’язків зосереджувалась на таких напрямках:
– співпраця з Головним Управлінням міжнародних зв’язків МОЗ України щодо організації закордонних відряджень на конференції та стажування науковців університету;
– співпраця між медичним університетом та закордонними організаціями, університетами, асоціаціями відповідно до укладених раніше угод;
– забезпечення працівників університету інформацією про міжнародні гранти і наукові форуми.
По кафедрах університету розповсюджу’ інформація про конференції, форуми, симпозіуми та з’їзди медичного спрямування, які відбуватимуться в різних країнах світу. Надавались консультації щодо оформлення документів для участі в цих міжнародних наукових заходах, а також для подання запитів на отримання міжнародних грантів.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського» співпрацює з наступними зарубіжними вищими медичними освітніми закладами:
1. Університет Південної Кароліни Апстейт (Південна Кароліна, США)
2. Віденський медичний університет (Відень, Австрія)
3. Шльонська медична академія (Катовіце, Польща)
4. Університет медичних наук (Вроцлав, Польща)
5. Карловий Університет (Прага, Чехія)
6. Казахська державна медична академія (Астана, Казахстан)
7. Ургенчський філіал Ташкентської державної медичної академії (Ургенч, Узбекистан)
8. Словацька медична академія (Братислава, Словаччина)
9. Московський медико-стоматологічний університет (Москва, Росія)
10. Національний коледж «Фитіла» (Патра, Греція)
11. Центральний науково-дослідний інститут епідеміології РФ (Москва, Росія)
12. Біомедичний інститут Університету Клемсона (Грінвілл, США)
13. Кіровська державна медична академія (Кіров, Росія)
14. Вільнюський імплантологічний центр (Литва, м. Вільнюс)
15. Коледж університету Лінкольна (Куала-Лумпур, Малайзія)
16. Новосибірський державний медичний університет (Росія)
17. Тбіліський державний медичний університет (Грузія)
18. Російський національний дослідницький медичний університет імені М.І. Пирогова (Москва, Росія)
19. Казаська академія спорту і туризму (Алма-Ата, Казахстан)
20. Святокшиська вища школа у м. Кельце (Польща)
21. Eligere Global Health, LLC (США)
22. International Career Consulting, Inc. (США)

Впродовж 2007 – 2011 років відділом міжнародних зв’язків було організовано 161 закордонне відрядження 204 працівників ТДМУ у 34 країни світу (США, Польща, Португалі, Австрія, Росія, Італія, Норвегія, Туреччина, Німеччина, Молдова, Чехія, Великобританія, Франція, Білорусь, Іспанія, Канада, Словаччина, Швейцарія, Єгипет, Нідерланди, Нігерія, Індія, Греція, Саудівська Аравія, Литва, Швеція, Угорщина, Узбекистан, Бельгія, Сербія, Малайзія, Ізраїль, Бутан, Китай), а саме: з метою участі в міжнародних наукових і освітніх форумах та конференціях – 132 працівники
(108 відряджень), для проходження стажувань – 81 працівник (50 стажувань).
70 закордонних відряджень викладачів ТДМУ для здійснення програми стажувань і для участі в міжнародних наукових форумах та конференціях були здійснені за кошти приймаючої сторони.