Основи психології та міжособове спілкування

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Відповідальний за впровадження – ас. Білоус Володимир Сергійович

Професійне спілкування медичної сестри з пацієнтом включає отримання інформації, роз’яснення, навчання, переконання, емоційну підтримку.

Ефективність професійного спілкування залежить від розвитку певних компетентностей фахівця, а саме комунікативної, психологічної, соціальної.

Навчальна дисципліна «Основи психології та міжособове спілкування» спрямована на формування у студентів знання базових категорій і понять психології спілкування, оволодіння основними методами дослідження міжособистісної взаємодії; розуміння сутності й специфіки ділового спілкування та особливостей спілкування і міжособистісної взаємодії у професійній діяльності фахівців медсестринства.

Міждисциплінарні зв’язки: «Основи психології та міжособове спілкування» як навчальна дисципліна базується на вивченні етики та деонтології у медсестринстві, філософії, культурі наукової мови.

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи психології та міжособове спілкування” є засвоєння змісту, структури і основних закономірностей спілкування як виду людської діяльності та формування у студентів комунікативних якостей, вмінь та навичок як складової психологічної компетентності фахівця медсестринства.