Правознавство  і медичне законодавство

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження: доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Гуменна Н. В.

Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребує виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян. Оскільки вагоме значення правової освіти в сучасному суспільстві зумовлюється насамперед тим, що право врегульовує найважливіші сфери суспільного життя, визначає поведінку особи в тій чи іншій ситуації, саме тому обізнаність у праві є виявом елементу загальної культури людини, сприяє кращому використанню та захисту кожним громадянином своїх прав і виконанню обов’язків. Адже сьогодні без належного рівня правових знань і навиків неможлива свідома участь людини у правовому житті.

Правознавство – суспільна наука, що вивчає право як особливу систему соціальних норм, правові форми організації та діяльності держави і політичної системи суспільства загалом. Вивчення правознавства спрямовано на системне оглядове опанування питань теорії права та держави, основ різних галузей права.

Мета: вивчення закономірностей та особливостей розвитку держави і права, фундаментальних положень Конституції України, які стосуються регламентування діяльності держави й організації суспільного життя, прав і обов’язків громадянина, ознайомлення з ключовими положеннями основних галузей права та їх застосуванням, а також із перспективами розвитку правової системи України у зв’язку із євроінтеграційними процесами. Важливим завданням є створення мотивації до самонавчання й особистісного розвитку.