Правознавство

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження: доц. Н.В. Гуменна

Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребує виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян. Оскільки вагоме значення правової освіти в сучасному суспільстві зумовлюється насамперед тим, що право врегульовує найважливіші сфери суспільного життя, визначає поведінку особи в тій чи іншій ситуації, саме тому обізнаність у праві є виявом елементу загальної культури людини, сприяє кращому використанню та захисту кожним громадянином своїх прав і виконанню обов’язків. Адже сьогодні без належного рівня правових знань і навиків неможлива свідома участь людини у правовому житті.
Правознавство – суспільна наука, що вивчає право як особливу систему соціальних норм, правові форми організації та діяльності держави і політичної системи суспільства загалом. Вивчення правознавства спрямовано на системне оглядове опанування питань теорії права та
держави, основ різних галузей права.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правознавство» є вивчення закономірностей та особливостей розвитку держави і права, фундаментальних положень Конституції України, які стосуються регламентування діяльності держави й організації суспільного життя, прав і обов’язків громадянина, ознайомлення з ключовими положеннями 5 основних галузей права та їх застосуванням, а також із перспективами розвитку правової системи України у зв’язку із євроінтеграційними процесами. Важливим завданням є створення мотивації
до самонавчання й особистісного розвитку.
Курс «Правознавство» спрямований сформувати правовий світогляд майбутніх фахівців, створити систему правових уявлень, переконань та навиків правомірної поведінки, збагатити теоретичні уявлення про поняття і категорії, які використовує правова наука. Він має на меті не
лише надати необхідні знання, а й навчити правильно використовувати правові норми при виконанні відповідних ролей у суспільстві – як у наступній професійній діяльності, так і в особистому житті. Адже сьогодні однією з найважливіших проблем у правовій галузі є низький
рівень правової культури, що призводить до негативних наслідків у нашому суспільстві. Саме тому, особливо в сучасних умовах, вивчення студентами зазначеного предмету набуває особливого значення, сприяє опануванню загальноцивілізаційних цінностей, формуванню
необхідного рівня правової та політичної культури, виробленню навиків електоральної поведінки, оволодінню механізмами свідомої реалізації себе у правовому та політичному житті та ознайомлення з основами юридичних взаємин «лікар – пацієнт – провізор»