Психологія спілкування. Основи поведінки споживача у фармації

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Професійне спілкування провізора з пацієнтом включає отримання інформації, роз’яснення, навчання, переконання, емоційну підтримку.
Ефективність професійного спілкування залежить від розвитку певних компетентностей фахівця, а саме комунікативної, психологічної, соціальної. Навчальна дисципліна «Психологія спілкування. Основи поведінки споживача» спрямована на формування у студентів знання базових категорій і понять психології спілкування, оволодіння основними методів дослідження міжособистісної взаємодії; розуміння сутності й специфіки ділового спілкування та особливостей спілкування і міжособистісної взаємодії у професійній діяльності фахівців фармації; дає загальне розуміння про основні положення поведінки споживача у фармації: теоретичні і методичні основи вивчення поведінки споживача способами впливу на покупців з урахуванням специфіки та особливостей.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія спілкування. Основи поведінки споживача» є основні закономірності спілкування як виду людської діяльності та вивчення процесів прийняття рішень споживачем про купівлю товару, внутрішніх і зовнішніх процесів і факторів, які його визначають.
Міждисциплінарні зв’язки: «Психологія спілкування. Основи поведінки споживача» як навчальна дисципліна базується на вивченні етики та деонтології у фармації, філософії, культури наукової мови.
Метою викладання навчальної дисципліни “Психологія спілкування. Основи поведінки споживача” є засвоєння змісту, структури і основних закономірностей спілкування як виду людської діяльності та формування у студентів комунікативних якостей, вмінь та навичок як складової психологічної компетентності фахівця фармацевтичної галузі, формування у здобувачів вищої освіти уявлення про поведінку споживача як про дієвий процес і можливість застосування набутих навичок у професійній діяльності з обслуговування споживача у фармації.