Релігієзнавство

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – проф. Мельничук І.М.

Сутність релігієзнавства полягає у дослідженні релігії як специфічного суспільного феномену та як складової індивідуального світогляду конкретної людини. Релігієзнавство – це сукупність знань про релігію, теоретичні побудови та концепції, наукові тлумачення та конкретні приклади й описи щодо неї, які в той чи інший спосіб зорієнтовані на розкриття і аналіз такого складного та неоднозначного феномену людської культури як релігія.
Предметом курсу релігієзнавства включає до себе питання теорії релігієзнавства; становлення та розвиток світської свідомості; значення
релігійних та позарелігійних факторів в умовах нового культурно-історичного мислення та закріплення гуманістичних цінностей сучасного
світу; нові підходи суспільства та особистості до релігії й церкви, до вільнодумства та атеїзму.
Курс “Релігієзнавство”, який поданий цією робочою програмою, орієнтований на реалізацію державної концепції викладання гуманітарних та соціально-політичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Розробляючи робочу програму курсу, автори виходили з необхідності теоретичного осмислення загальнолюдських проблем, які існують у релігієзнавстві з метою використання їх для вирішення завдань, які існують перед сучасним суспільством.

Мета: процес гуманітаризація вищої освіти дозволяє студентам вищих навчальних закладів визначати своє ставлення до релігії, церкви та атеїзму, налагоджувати діалог віруючих та невіруючих на основі збереження загальнолюдських духовних цінностей.
Знання історії та теорії релігії, вільнодумства, атеїзму – важлива частина цивілізованого світогляду, яке містить в собі гуманістичну традицію духовної культури.